Aktualizacja map akustycznych

Ministerstwo Środowiska opublikowało informację w sprawie aktualizacji map akustycznych odnoszących się do terenów pozostających pod akustycznym oddziaływaniem głównych dróg.

W komunikacie czytamy: „W wyniku korespondencji i rozmów, które toczyły się między Ministrem Środowiska a Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nt. konieczności aktualizacji map akustycznych, dotyczących terenów pozostających pod akustycznym oddziaływaniem głównych dróg, wynikającej z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. poz. 1109) - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, biorąc pod uwagę, że przedmiotowa zmiana dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku była proponowana, i o jej realizację zabiegała, Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad oraz, że spowoduje to obniżenie kosztów zabezpieczeń akustycznych, wymaganych w związku z eksploatacją dróg, uznał za zasadne pilne podjęcie współpracy Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad oraz Marszałków Województw w celu opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem, uwzględniających obecnie obowiązujące normy hałasu. Wskazał ponadto, że Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad, w ramach posiadanych środków finansowych, może dokonać aktualizacji map akustycznych.”

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 26 lipca 2013 r.

Data publikacji: 26 lipca 2013 r.