23.08.2017 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Oto 7 ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja.

Nowelizacja ustawy była konieczna, bo odnosiła się ona do uchylonego rozporządzenia WE nr 842/2006, które zastąpiono rozporządzeniem UE nr 517/2014. Po zmianach przyjęte rozwiązania są spójne z rozporządzeniem nr 517/2014 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej, które są przepisami wykonawczymi do rozporządzenia unijnego. Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio w państwach unijnych, jednak w tym przypadku część z nich wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych.

Dzięki wprowadzonym zmianom ujednolicone zostały obowiązki nakładane m.in. na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi oraz rozdzielnic elektrycznych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane), a także na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Jest to szczególnie ważne dla środowiska, bo fluorowane gazy cieplarniane charakteryzują się wyjątkowo wysokimi współczynnikami globalnego ocieplenia. To sprawia, że ich emisja negatywnie wpływa na klimat.

Najistotniejsze zmiany:

1. Rozszerzono obowiązek certyfikacyjny na nowe urządzenia (np. agregaty chłodnicze do niektórych samochodów ciężarowych chłodni oraz wszystkich przyczep chłodni).

2. Zmieniono obowiązki nałożone na producentów substancji (np. pianek) i urządzeń (np. chłodniczych i klimatyzacyjnych), dotyczące sprawozdawczości i etykietowania (trzeba będzie zamieszczać więcej informacji na etykiecie).

3. Zmieniono zakres prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń.

4. Nałożono dodatkowe obowiązki na sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, sprzedawców fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wprowadzających do obrotu fluorowane gazy cieplarniane, (w przypadku ww. urządzeń można je będzie sprzedać po przedstawieniu umowy na zainstalowanie takiego urządzenia przez podmiot certyfikowany).

5. Zmodyfikowano dwie bazy danych: Centralny Rejestr Operatorów i Bazę Danych (ze Sprawozdań) (zmieniono katalog danych wprowadzanych do tych baz).

6. Przewidziano rozwiązanie polegające na zamieszczaniu wzorów dokumentów tylko w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast wydawania rozporządzeń określających te wzory (te dokumenty to m.in. wzory: Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej).

7. Rozszerzono zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych i unijnych (nakładane będą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 do 30.000 zł).

Ustawa z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1567) generalnie wejdzie w życie 23 września br. Wcześniej, bo 7 września, wejdzie w życie art. 9 ustawy dotyczący egzaminu uprawniającego do czynności naprawy i likwidacji agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. Natomiast 1.01.2020 r. zacznie obowiązywać przepis wprowadzający administracyjną karę pieniężną w wysokości od 6000 do 30.000 zł za stosowanie, wbrew art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanych gazów cieplarnianych.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: Ministerstwo Środowiska, stan z 28.08.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami