Zatory płatnicze oraz zaległe i utracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. BIG InforMonitor we współpracy ze Związkiem Banków Polskich prowadzi cykliczną obserwację tego zjawiska od listopada 2007 roku. Badanie, które jest podstawą Raportu, zrealizowane zostało metodą CATI tj. w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na losowo dobranej próbie 390 firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania (co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania).

Z raportu wynika, że ponad 72% ankietowanych jest zadania, że spowolnienie gospodarcze na zdecydowany i negatywny wpływ na ich wyniki finansowe. Jedynie 2% respondentów uważa, że spowolnienie pozytywnie wpłynęło na ich wyniki, a 25% neutralnie. Ta sytuacja wpłynęła w znaczący sposób na wydatki firm na rozwój firmy. Ponad połowa firm (82%) ograniczyła koszty prowadzenia działalności oraz zrezygnowała z wcześniejszych planów. Na plus należy uznać, że 18% firm zwiększył wydatki.

Przewidywania przedsiębiorców co do poprawy koniunktury w II półroczu 2013 roku są mocno zróżnicowane. 40% oczekuje poprawy koniunktury a 21% jej pogorszenia. Pozostałe 39% uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianie.