O dofinansowanie – w zależności od przedmiotu projektu – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego. Ministerstwo Środowiska zwraca uwagę, że program przewiduje także wsparcie dla beneficjentów (a także podmiotów przez nich upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod warunkiem realizacji przedsięwzięć z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r.

Ponad 150 mln do podziału
Budżet programu to łącznie ponad 150 mln zł. Środki będą wypłacane w ramach dwóch części programu Ochrona powierzchni ziemi. Pierwszy to rekultywacja terenów zdegradowanych. Z informacji resortu środowiska wynika, że ramach naboru będzie możliwość ubiegania się o pożyczkę na rekultywację terenów zdegradowanych lub dotację na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów. Przewidziano m.in. współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Duga część programu to współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Chodzi tu o współfinansowanie inwestycji wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5.

Gdzie złożyć wniosek?
Informacje o naborze i składaniu wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.
 

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce Bartosz RakoczyOceny oddziaływania na środowisko w praktyce >>
W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko.