Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

ZARZĄDZENIE Nr 61
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Do zadań Zespołu należy zapewnienie merytorycznego wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa przy:
1)
przygotowywaniu projektu polityki surowcowej państwa;
2)
koordynowaniu i inicjowaniu działań w zakresie realizacji polityki surowcowej państwa.
2. 
Zadania określone w ust. 1 Zespół realizuje w szczególności przez:
1)
dokonanie przeglądu zagadnień związanych z kształtowaniem polityki surowcowej państwa, w tym oceny własnego potencjału zasobów, możliwości pozyskiwania dostępu do surowców, bezpieczeństwa surowcowego, ochrony zasobów geologicznych, nielegalnej eksploatacji oraz przemytu surowców i minerałów;
2)
dokonanie przeglądu kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie spraw związanych z utworzeniem i efektywnym prowadzeniem polityki surowcowej państwa;
3)
dokonanie oceny istniejących rozwiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie spraw związanych z utworzeniem polityki surowcowej państwa;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10)
proponowanie kierunków i metod współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz państwową służbą geologiczną.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa;
2)
zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
pozostali członkowie, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
a)
ministra właściwego do spraw energii,
b)
ministra właściwego do spraw klimatu,
c)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
d)
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
e)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f)
ministra właściwego do spraw rolnictwa,
g)
Ministra Obrony Narodowej,
h)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
i)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
j)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
k)
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
l)
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
m)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
n)
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym osoby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej.
3. 
Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 3, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu.
2. 
Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący, zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
3. 
Przewodniczący może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5. 
W ramach Zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze do realizacji zadań określonych w § 2.
§  6. 
1. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów lub sporów proceduralnych decyduje głos przewodniczącego.
2. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
3. 
Przewodniczący może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w trybie obiegowym. Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w § 2, są zobowiązane do współdziałania oraz do udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań.
§  8. 
1. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni członkowie Zespołu inicjujący określone działanie.
2. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  9. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska.
§  10. 
1. 
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 2.
2. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania roczne z realizacji prac Zespołu, do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.147 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa.
Data aktu: 17/05/2016
Data ogłoszenia: 01/02/2023
Data wejścia w życie: 20/05/2016