Belgia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen. Warszawa.2021.01.13.

UMOWA
z dnia 13 stycznia 2021 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen

Przekład

Ambasada Królestwa Belgii

w Warszawie

Nr 2020/324

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt powiadomić o następującej propozycji.

Niniejsza nota i odpowiedź na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowią dwustronną Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen, zawartą na podstawie artykułu 8 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (zwany dalej kodeksem wizowym), które weszło w życie dnia 5 kwietnia 2010 roku i zostało zmienione rozporządzeniem (WE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku, które weszło w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

1.
Zakres reprezentacji wizowej:
a)
opiera się na zasadzie pełnej reprezentacji zgodnie z artykułem 8 ust. 1 kodeksu wizowego;
b)
lokalizacje, w których Królestwo Belgii będzie reprezentować Rzeczpospolitą Polską zgodnie z kodeksem wizowym w odniesieniu do wszystkich rodzajów wiz Schengen, są wymienione w Załączniku nr 1;
c)
lokalizacje, w których Rzeczpospolita Polska będzie reprezentować Królestwo Belgii zgodnie z kodeksem wizowym w odniesieniu do wszystkich rodzajów wiz Schengen, są wymienione w Załączniku nr 2.
2.
Reprezentacja wizowa obejmuje:
a)
udzielanie informacji wizowej;
b)
przyjmowanie wniosków wizowych oraz identyfikatorów biometrycznych, o ile jest to wymagane, zgodnie z artykułem 8 ust. 1 zdanie drugie kodeksu wizowego;
c)
rozpatrywanie wniosków wizowych i podejmowanie ostatecznych decyzji wizowych (o wydaniu lub odmowie wydania wizy), zgodnie z artykułem 8 ust. 1 zdanie pierwsze kodeksu wizowego;
d)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wizowych zgodnie z prawem krajowym reprezentującego państwa członkowskiego (artykuł 32 ust. 3 kodeksu wizowego).
3.
Warunki reprezentacji:
a)
ocena wniosków wizowych oraz wydawanie wiz będzie się odbywać zgodnie z procedurą, na warunkach i przy zastosowaniu kryteriów określonych w kodeksie wizowym;
b)
reprezentujące państwo członkowskie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za czynności podejmowane w ramach reprezentacji w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego;
c)
opłata wizowa będzie pobierana przez reprezentujące państwo członkowskie zgodnie z artykułem 16 kodeksu wizowego;
d)
reprezentujące państwo członkowskie może współpracować z usługodawcą zewnętrznym w jednej lub więcej niż jednej lokalizacji, w zgodzie i na warunkach określonych w kodeksie wizowym (w szczególności w artykule 8 ust. 9). Przed rozpoczęciem współpracy z usługodawcą zewnętrznym reprezentowane państwo członkowskie zostanie o tym poinformowane;
e)
reprezentujące państwo członkowskie może wymagać, aby dokumenty uzupełniające składane przez wnioskodawcę były przetłumaczone na jeden z języków roboczych używanych przez konsulat 1  tego państwa członkowskiego;
f)
w odpowiednich przypadkach informacja do organów centralnych innych państw członkowskich będzie przekazywana przez reprezentujące państwo członkowskie (zgodnie z artykułem 31 kodeksu wizowego);
g)
w przypadku pytań dotyczących strony zapraszającej lub sponsora konsulat 2  reprezentującego państwa członkowskiego może skontaktować się z centralnym lub/i lokalnym punktem kontaktowym reprezentowanego państwa członkowskiego. Lista punktów kontaktowych stanowi Załącznik nr 3;
h)
reprezentowane państwo członkowskie zobowiązuje się współpracować z reprezentującym państwem członkowskim w sprawie uznawalności dokumentów podróży wydanych przez kraje, w których jest reprezentowane. Reprezentujące państwo członkowskie poinformuje reprezentowane państwo członkowskie o nowych dokumentach podróży wydanych przez te państwa trzecie i zażąda wzorów tych dokumentów podróży dla reprezentowanego państwa członkowskiego;
i)
dla każdej lokalizacji, w której państwo członkowskie jest reprezentowane, lokalne lub centralne punkty kontaktowe reprezentowanego państwa członkowskiego mogą przekazać konsulatowi 3  reprezentującego państwa członkowskiego wykaz osób, firm i instytucji, które mają istotnie znaczenie lub są dobrze znane w reprezentowanym państwie członkowskim. Reprezentujące państwo członkowskie ułatwi proces ubiegania się o wizę i zapewni im taki sam poziom dostępu do składania wniosków, jak w przypadku własnych wnioskodawców należących do podobnej kategorii. Ułatwienia mogą dotyczyć składania wniosków, terminu podejmowania decyzji wizowej, złagodzenia wymogów w zakresie dokumentów uzupełniających i wydawania wiz wielokrotnego wjazdu na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat;
j)
zwraca się szczególną uwagę na wnioski wizowe następujących kategorii osób oraz osób im towarzyszących:
i)
posiadacze paszportów dyplomatycznych, urzędowych i/lub służbowych lub specjalnych;
ii)
osobistości polityczne, które mogłyby mieć wpływ na stosunki międzynarodowe reprezentowanego państwa członkowskiego;
iii)
osoby zaproszone przez organizację międzynarodową, dla której reprezentowane państwo członkowskie jest krajem przyjmującym. Lokalne lub centralne punkty kontaktowe reprezentowanego państwa członkowskiego mogą przekazać konsulatowi 4  reprezentującego państwa członkowskiego wykaz istotnych organizacji międzynarodowych.

Organem właściwym dla Królestwa Belgii jest centralny punkt kontaktowy wymieniony w Załączniku nr 3, organem właściwym dla Rzeczypospolitej Polskiej jest centralny punkt kontaktowy wymieniony w Załączniku nr 3;

k)
przypadku Królestwa Belgii następujące wizy typu C są wyłączone z zakresu obowiązywania niniejszej umowy: wiza w celu leczenia, wiza w celu zawarcia małżeństwa w Królestwie Belgii, wiza w celu zawarcia związku partnerskiego w Królestwie Belgii, wiza związana z adopcją lub sprawowaniem opieki/kurateli, wiza w celu powrotu, wnioski wizowe złożone przez posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, jeżeli dotyczą objęcia stanowiska w placówce dyplomatycznej lub organizacji międzynarodowej. Wniosek o wydanie tego rodzaju wizy zostanie przekazany do właściwej ambasady Królestwa Belgii;
l)
w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej wnioski wizowe złożone przez posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, jeżeli dotyczą objęcia stanowiska w placówce dyplomatycznej lub organizacji międzynarodowej oraz inne wizy, które zgodnie z prawem polskim powinny być wydane jako wizy długoterminowe są wyłączone z zakresu obowiązywania niniejszej umowy. Wykaz wiz, o których mowa w tym punkcie, zostanie przekazany przez punkty kontaktowe wymienione w Załączniku nr 3;
m)
corocznie oraz na wniosek reprezentowanego państwa członkowskiego - w odniesieniu do każdej lokalizacji - reprezentujące państwo członkowskie dostarczy dane statystyczne dotyczące wiz i odmów wizowych wydanych w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego;
n)
praktyczne wdrożenie niniejszej umowy może być poddawane corocznemu przeglądowi, w szczególności jeżeli liczba wniosków wizowych przyjmowanych w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego będzie wzrastać.
4.
Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa wejdzie w życie oraz będzie stosowana od dnia 1 lutego 2021 r. Zostaje ona zawarta na czas nieokreślony.

Niniejsza umowa może zostać zmieniona za obopólną pisemną zgodą Królestwa Belgii i Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do umowy mogą zostać zmienione w drodze wymiany not dyplomatycznych dokonanej między właściwymi ministerstwami spraw zagranicznych obu państw członkowskich.

Stosowanie niniejszej umowy może zostać zawieszone w całości lub w części przez każde państwo członkowskie będące jej stroną. Państwo członkowskie zawieszające umowę powiadomi o tym drugie państwo członkowskie, o ile to możliwe z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, podając powód zawieszenia.

Państwo członkowskie będące stroną niniejszej umowy może ją wypowiedzieć w drodze pisemnego powiadomienia drugiego państwa członkowskiego. Umowa przestanie obowiązywać po upływie 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia.

Umowa zostaje sporządzona w języku angielskim.

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 14 grudnia 2020 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Królestwo Belgii reprezentuje Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, w zakresie wszystkich rodzajów wiz Schengen, w następujących lokalizacjach:
Kraj Konsulat*/inny organ Dzień rozpoczęcia reprezentacji
Demokratyczna Republika Konga Konsulat Królestwa Belgii w Kinszasie oraz Konsulat Królestwa Belgii w Lubumbashi 1 lutego 2021

______

* "Konsulat" jak zdefiniowany w kodeksie wizowym, art. 2 pkt 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rzeczpospolita Polska reprezentuje Królestwo Belgii, zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, w zakresie wszystkich rodzajów wiz Schengen, w następujących lokalizacjach:
Kraj Konsulat*/inny organ Dzień rozpoczęcia reprezentacji

______

* "Konsulat" jak zdefiniowany w kodeksie wizowym, art. 2 pkt 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lokalne punkty kontaktowe Królestwa Belgii w Kinszasie
Ambasada Królestwa Belgii w Kinszasie

Adres: Boulevard du 30 Juin, 133

KINSHASA-GOMBE - RDC

Adres pocztowy: B.P. 899 - Kinshasa

Tel.: +243 (0) 996 022 100

e-mail: kinshasa@diplobel.fed.be

Konsulat Generalny w Lubumbashi

Adres: Avenue Lufira 990 - (croisement avec Square

Forrest) - LUBUMBASHI - RDC

Tel.: +243 (0) 997 015 802

e-mail: lubumbashi@diplobel.fed.be

Centralne punkty kontaktowe Królestwa Belgii
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy na rzecz Rozwoju Departament ds. Wiz (C4)

Rue des Petits Carmes 15 - Karmelietenstraat 15

1000 Bruksela-BELGIA

Tek: +32 2 501 81 11 (numer ogólny)

+32 2 501 87 06 (w sprawach wizowych)

Fax: +32 2 501 38 38

e-mail: infovisa@diplobel.fed.be

Lokalne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej (Kinszasa)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie

Adres pocztowy: Luanda, Rua Damiao de Góis 64

Tek: +244 22 2327199 (numer ogólny)

+244 22 2327199 (w sprawach wizowych)

e-mail: luanda.amb.wk@msz.gov.pl

Centralne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

POLSKA

Tek: +48225239597

e-mail: dk.sekretariat@msz.gov.pl

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.24.2020/9

Ambasada

Królestwa Belgii

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ambasady Królestwa Belgii z dnia 14 grudnia 2020 roku nr 2020/324 o następującej treści:

"Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt powiadomić o następującej propozycji.

Niniejsza nota i odpowiedź na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowią dwustronną Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen, zawartą na podstawie artykułu 8 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (zwany dalej kodeksem wizowym), które weszło w życie dnia 5 kwietnia 2010 roku i zostało zmienione rozporządzeniem (WE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku, które weszło w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

1.
Zakres reprezentacji wizowej:
a)
opiera się na zasadzie pełnej reprezentacji zgodnie z artykułem 8 ust. 1 kodeksu wizowego;
b)
lokalizacje, w których Królestwo Belgii będzie reprezentować Rzeczpospolitą Polską zgodnie z kodeksem wizowym w odniesieniu do wszystkich rodzajów wiz Schengen, są wymienione w Załączniku nr 1;
c)
lokalizacje, w których Rzeczpospolita Polska będzie reprezentować Królestwo Belgii zgodnie z kodeksem wizowym w odniesieniu do wszystkich rodzajów wiz Schengen, są wymienione w Załączniku nr 2.
2.
Reprezentacja wizowa obejmuje:
a)
udzielanie informacji wizowej;
b)
przyjmowanie wniosków wizowych oraz identyfikatorów biometrycznych, o ile jest to wymagane, zgodnie z artykułem 8 ust. 1 zdanie drugie kodeksu wizowego;
c)
rozpatrywanie wniosków wizowych i podejmowanie ostatecznych decyzji wizowych (o wydaniu lub odmowie wydania wizy), zgodnie z artykułem 8 ust. 1 zdanie pierwsze kodeksu wizowego;
d)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wizowych zgodnie z prawem krajowym reprezentującego państwa członkowskiego (artykuł 32 ust. 3 kodeksu wizowego).
3.
Warunki reprezentacji:
a)
ocena wniosków wizowych oraz wydawanie wiz będzie się odbywać zgodnie z procedurą, na warunkach i przy zastosowaniu kryteriów określonych w kodeksie wizowym;
b)
reprezentujące państwo członkowskie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za czynności podejmowane w ramach reprezentacji w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego;
c)
opłata wizowa będzie pobierana przez reprezentujące państwo członkowskie zgodnie z artykułem 16 kodeksu wizowego;
d)
reprezentujące państwo członkowskie może współpracować z usługodawcą zewnętrznym w jednej lub więcej niż jednej lokalizacji, w zgodzie i na warunkach określonych w kodeksie wizowym (w szczególności w artykule 8 ust. 9). Przed rozpoczęciem współpracy z usługodawcą zewnętrznym reprezentowane państwo członkowskie zostanie o tym poinformowane;
e)
reprezentujące państwo członkowskie może wymagać, aby dokumenty uzupełniające składane przez wnioskodawcę były przetłumaczone na jeden z języków roboczych używanych przez konsulat 5  tego państwa członkowskiego;
f)
w odpowiednich przypadkach informacja do organów centralnych innych państw członkowskich będzie przekazywana przez reprezentujące państwo członkowskie (zgodnie z artykułem 31 kodeksu wizowego);
g)
w przypadku pytań dotyczących strony zapraszającej lub sponsora konsulat 6  reprezentującego państwa członkowskiego może skontaktować się z centralnym lub/i lokalnym punktem kontaktowym reprezentowanego państwa członkowskiego. Lista punktów kontaktowych stanowi Załącznik nr 3;
h)
reprezentowane państwo członkowskie zobowiązuje się współpracować z reprezentującym państwem członkowskim w sprawie uznawalności dokumentów podróży wydanych przez kraje, w których jest reprezentowane. Reprezentujące państwo członkowskie poinformuje reprezentowane państwo członkowskie o nowych dokumentach podróży wydanych przez te państwa trzecie i zażąda wzorów tych dokumentów podróży dla reprezentowanego państwa członkowskiego;
i)
dla każdej lokalizacji, w której państwo członkowskie jest reprezentowane, lokalne lub centralne punkty kontaktowe reprezentowanego państwa członkowskiego mogą przekazać konsulatowi 7  reprezentującego państwa członkowskiego wykaz osób, firm i instytucji, które mają istotnie znaczenie lub są dobrze znane w reprezentowanym państwie członkowskim. Reprezentujące państwo członkowskie ułatwi proces ubiegania się o wizę i zapewni im taki sam poziom dostępu do składania wniosków, jak w przypadku własnych wnioskodawców należących do podobnej kategorii. Ułatwienia mogą dotyczyć składania wniosków, terminu podejmowania decyzji wizowej, złagodzenia wymogów w zakresie dokumentów uzupełniających i wydawania wiz wielokrotnego wjazdu na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat;
j)
zwraca się szczególną uwagę na wnioski wizowe następujących kategorii osób oraz osób im towarzyszących:
i)
posiadacze paszportów dyplomatycznych, urzędowych i/lub służbowych lub specjalnych;
ii)
osobistości polityczne, które mogłyby mieć wpływ na stosunki międzynarodowe reprezentowanego państwa członkowskiego;
iii)
osoby zaproszone przez organizację międzynarodową, dla której reprezentowane państwo członkowskie jest krajem przyjmującym. Lokalne lub centralne punkty kontaktowe reprezentowanego państwa członkowskiego mogą przekazać konsulatowi 8  reprezentującego państwa członkowskiego wykaz istotnych organizacji międzynarodowych.

Organem właściwym dla Królestwa Belgii jest centralny punkt kontaktowy wymieniony w Załączniku nr 3, organem właściwym dla Rzeczypospolitej Polskiej jest centralny punkt kontaktowy wymieniony w Załączniku nr 3;

k)
przypadku Królestwa Belgii następujące wizy typu C są wyłączone z zakresu obowiązywania niniejszej umowy: wiza w celu leczenia, wiza w celu zawarcia małżeństwa w Królestwie Belgii, wiza w celu zawarcia związku partnerskiego w Królestwie Belgii, wiza związana z adopcją lub sprawowaniem opieki/kurateli, wiza w celu powrotu, wnioski wizowe złożone przez posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, jeżeli dotyczą objęcia stanowiska w placówce dyplomatycznej lub organizacji międzynarodowej. Wniosek o wydanie tego rodzaju wizy zostanie przekazany do właściwej ambasady Królestwa Belgii;
l)
w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej wnioski wizowe złożone przez posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, jeżeli dotyczą objęcia stanowiska w placówce dyplomatycznej lub organizacji międzynarodowej oraz inne wizy, które zgodnie z prawem polskim powinny być wydane jako wizy długoterminowe są wyłączone z zakresu obowiązywania niniejszej umowy. Wykaz wiz, o których mowa w tym punkcie, zostanie przekazany przez punkty kontaktowe wymienione w Załączniku nr 3;
m)
corocznie oraz na wniosek reprezentowanego państwa członkowskiego - w odniesieniu do każdej lokalizacji - reprezentujące państwo członkowskie dostarczy dane statystyczne dotyczące wiz i odmów wizowych wydanych w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego;
n)
praktyczne wdrożenie niniejszej umowy może być poddawane corocznemu przeglądowi, w szczególności jeżeli liczba wniosków wizowych przyjmowanych w imieniu reprezentowanego państwa członkowskiego będzie wzrastać.
4.
Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa wejdzie w życie oraz będzie stosowana od dnia 1 lutego 2021 r. Zostaje ona zawarta na czas nieokreślony.

Niniejsza umowa może zostać zmieniona za obopólną pisemną zgodą Królestwa Belgii i Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do umowy mogą zostać zmienione w drodze wymiany not dyplomatycznych dokonanej między właściwymi ministerstwami spraw zagranicznych obu państw członkowskich.

Stosowanie niniejszej umowy może zostać zawieszone w całości lub w części przez każde państwo członkowskie będące jej stroną. Państwo członkowskie zawieszające umowę powiadomi o tym drugie państwo członkowskie, o ile to możliwe z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, podając powód zawieszenia.

Państwo członkowskie będące stroną niniejszej umowy może ją wypowiedzieć w drodze pisemnego powiadomienia drugiego państwa członkowskiego. Umowa przestanie obowiązywać po upływie 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia.

Umowa zostaje sporządzona w języku angielskim.

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt przekazać swoją zgodę na wyżej wymienioną propozycję i potwierdzić, że nota Ambasady Królestwa Belgii w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 roku nr 2020/324 oraz niniejsza odpowiedź na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowią dwustronną Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 13 stycznia 2021 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Królestwo Belgii reprezentuje Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, w zakresie wszystkich rodzajów wiz Schengen, w następujących lokalizacjach:
Kraj Konsulat*/inny organ Dzień rozpoczęcia reprezentacji
Demokratyczna Republika Konga Konsulat Królestwa Belgii w Kinszasie oraz Konsulat Królestwa Belgii w Lubumbashi 1 lutego 2021

______

* "Konsulat" jak zdefiniowany w kodeksie wizowym, art. 2 pkt 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rzeczpospolita Polska reprezentuje Królestwo Belgii, zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, w zakresie wszystkich rodzajów wiz Schengen, w następujących lokalizacjach:
Kraj Konsulat*/inny organ Dzień rozpoczęcia reprezentacji

______

* "Konsulat" jak zdefiniowany w kodeksie wizowym, art. 2 pkt 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lokalne punkty kontaktowe Królestwa Belgii w Kinszasie
Ambasada Królestwa Belgii w Kinszasie

Adres: Building du Cinquantenaire

Place du 27 Octobre - KINSHASA-GOMBE -RDC

Adres pocztowy: B.P. 899 - Kinshasa

Tel.: (00.243) 89 89 34 412 - 99 09 03 000

e-mail: kinshasa@diplobel.fed.be

Centralne punkty kontaktowe Królestwa Belgii
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy na rzecz Rozwoju

Departament ds. Wiz (C4)

Rue des Petits Carmes 15 - Karmelietenstraat 15

1000 Bruksela - BELGIA

Tel.: +32 2 501 81 11 (numer ogólny)

+32 2 501 87 06 (w sprawach wizowych)

Fax:+32 2 501 38 38

e-mail: infovisa@diplobel.fed.be

Lokalne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej (Kinszasa)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie

Adres pocztowy: Luanda, Rua Damiao de Góis 64

ANGOLA

Tel.: +244 22 2327199 (numer ogólny)

+244 22 2327199 (w sprawach wizowych)

e-mail: luanda.amb.wk@msz.gov.pl

Centralne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

POLSKA

Tek: +48225239597

e-mail: dk.sekretariat@msz.gov.pl

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.24.2020/13

Ambasada

Królestwa Belgii

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie i w nawiązaniu do noty nr DK.3301.24.2020/9 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dwustronnej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen, ma zaszczyt poinformować, że wykryto niewielki błąd w treści Załącznika nr 3 do Umowy, o której mowa wyżej.

W związku z powyższym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje w załączeniu prawidłową wersję Załącznika nr 3 i zwraca się z uprzejmą prośbą do Ambasady Królestwa Belgii w Warszawie o potwierdzenie faktu otrzymania mniejszej noty zawierającej poprawioną treść.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 16 marca 2021 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lokalne punkty kontaktowe Królestwa Belgii w Kinszasie
Ambasada Królestwa Belgii w Kinszasie

Adres: Boulevard du 30 Juin, 133

KINSHASA-GOMBE - RDC

Adres pocztowy: B.P. 899 - Kinshasa

Tel.: +243 (0) 996 022 100

e-mail: kinshasa@diplobel.fed.be

Konsulat Generalny w Lubumbashi

Adres: Avenue Lufira 990 - (croisement avec Square

Forrest) - LUBUMBASHI - RDC

Tel.: +243 (0) 997 015 802

e-mail: lubumbashi@diplobel.fed.be

Centralne punkty kontaktowe Królestwa Belgii
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy na rzecz Rozwoju Departament ds. Wiz (C4)

Rue des Petits Carmes 15 - Karmelietenstraat 15

1000 Bruksela - BELGIA

Tek: +32 2 501 81 11 (numer ogólny)

+32 2 501 87 06 (w sprawach wizowych)

Fax: +32 2 501 38 38

e-mail: infovisa@diplobel.fed.be

Lokalne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej (Kinszasa)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie

Adres pocztowy: Luanda, Rua Damiao de Góis 64

Tek: +244 22 2327199 (numer ogólny)

+244 22 2327199 (w sprawach wizowych)

e-mail: luanda.amb.wk@msz.gov.pl

Centralne punkty kontaktowe Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48225239597

e-mail: dk.sekretariat@msz.gov.pl

Przekład

Ambasada Królestwa Belgii

w Warszawie

Nr 2021/83

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty nr DK.3301.24.2020/13 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie dwustronnej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen, ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu wraz z poprawionym tekstem.

Ponadto, Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie pragnie poinformować, że dokument ten został już przekazany do właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Belgii.

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 18 marca 2021 roku.

1 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
2 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
3 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
4 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
5 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
6 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
7 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.
8 "konsulat" wg definicji zawartej w artykule 2 pkt 9 kodeksu wizowego.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021