Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych.

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych (M.P. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) drugi zastępca przewodniczącego Zespołu - minister właściwy do spraw wewnętrznych;",

w pkt 4:
––
lit. b-h otrzymują brzmienie:

"b) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,

c) minister właściwy do spraw klimatu,

d) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

e) minister właściwy do spraw gospodarki,

f) minister właściwy do spraw zagranicznych,

g) minister właściwy do spraw środowiska,

h) minister właściwy do spraw zdrowia,",

––
po lit. h dodaje się lit. ha-hc w brzmieniu:

"ha) minister właściwy do spraw rybołówstwa, hb) minister właściwy do spraw energii,

hc) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.",

b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ust. 1 pkt 1-4 lit. a-hc, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez wskazanych przez nich sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu lub upoważnionych przedstawicieli, z tym że w przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wyznacza tylko jednego zastępcę;";

2)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.406

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych.
Data aktu: 26/04/2021
Data ogłoszenia: 27/04/2021
Data wejścia w życie: 28/04/2021