Nadanie statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zmienione zarządzeniem nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r., zarządzeniem nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. i zarządzeniem nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 1 .

ZAŁĄCZNIK 

STATUT NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1. 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zwana dalej "Naczelną Dyrekcją", jest urzędem obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zwanego dalej "Naczelnym Dyrektorem".
§  2. 
1. 
Naczelną Dyrekcją kieruje Naczelny Dyrektor przy pomocy trzech zastępców, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 ust. 1.
2. 
Naczelny Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji, w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
3. 
Naczelny Dyrektor może upoważnić dyrektorów podległych mu archiwów państwowych do wykonywania, w jego imieniu, zadań należących do zakresu jego działania.
§  3. 
1. 
Przy Naczelnym Dyrektorze działa Rada Archiwalna, jako organ doradczo-opiniodawczy w sprawach należących do zakresu działania Naczelnego Dyrektora.
2. 
W skład Rady Archiwalnej wchodzi do 15 członków, w tym wybierany przez Radę spośród jej członków przewodniczący, do którego zadań należy kierowanie pracami Rady.
3. 
Naczelny Dyrektor określa tryb działania Rady Archiwalnej.
§  4. 
W zależności od potrzeb Naczelny Dyrektor może powoływać inne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  5. 
Obsługę organizacyjną organów, o których mowa w § 3 i 4, zapewnia Naczelna Dyrekcja.
§  6. 
1. 
W skład Naczelnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Archiwistyki;
2)
Departament Informatyzacji Archiwów;
3)
Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;
4)
Departament Organizacji Archiwów;
5)
Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej;
6)
Departament Rozwoju Archiwów;
7)
Biuro Dyrektora Generalnego.
2. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy Naczelnej Dyrekcji określa regulamin organizacyjny nadany przez Naczelnego Dyrektora.
1 Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2009 r.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021