Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "WYKORZYSTYWANIE STANDARDU WCAG (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES)

W REDAGOWANIU STRON INTERNETOWYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI
1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 5 lat. W sytuacji przedłużania ważności certyfikatu stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji. Przedłużenie ważności certyfikatu wymaga przedstawienia dowodów na samodzielne wykonywanie zadań na stanowisku redaktora stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG lub stanowisku równoważnym, nieprzerwanie przez co najmniej 5 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat od czasu uzyskania certyfikatu. Przeprowadzana jest również rozmowa z komisją walidacyjną dotycząca przedstawionych dowodów.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej (ewentualnie odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji)
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" samodzielnie zarządza modułami strony internetowej za pomocą systemów zarządzania treścią CMS. Znajduje, dodaje i weryfikuje moduły strony internetowej pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Charakteryzuje strony internetowe pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bądź jej braku, klasyfikuje problemy według ich znaczenia dla dostępności cyfrowej. Samodzielnie znajduje rozwiązanie problemów związanych z redagowaniem treści w ramach dostępnych narzędzi zaplecza systemu CMS i wskazuje podstawowe problemy z treściami umieszczanymi na stronach internetowych. Redaguje treści strony internetowej w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, pisze teksty na odpowiednim poziomie mglistości tekstu z wykorzystaniem narzędzi do badania mglistości. Redaguje poprawną, zgodną ze standardem WCAG, semantyczną strukturę tekstu (nadaje nagłówki, listy, tabele) oraz adekwatne opisy alternatywne zdjęć i innych grafik umieszczanych na stronie internetowej.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą z zakresu standardu WCAG w obszarze dostępności cyfrowej stron internetowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Posługuje się wiedzą z zakresu dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG a) charakteryzuje potrzeby użytkowników w zakresie dostępności stron internetowych (m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną, wzroku, słuchu, intelektualną oraz osób starszych),

b) wymienia i definiuje różne formy dostępności treści umieszczanych na stronach internetowych (m.in. audiodeskrypcja, język migowy, napisy, audionapisy, audiowstęp),

c) omawia zasady dostępności stron internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami,

d) podaje przykłady sytuacji, w których wymagane będzie stworzenie wersji kontrastowej strony internetowej,

e) wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu włączenia cyfrowego i dostępności cyfrowej.

2. Posługuje się wiedzą dotyczącą narzędzi dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG a) omawia przykłady narzędzi stosowanych do badania dostępności stron internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami,

b) dobiera narzędzia do kryteriów sukcesu zawartych w standardzie WCAG.

Zestaw 2. Redagowanie treści umieszczanych na stronach internetowych zgodnie z wymogami standardu WCAG
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Tworzy treści do umieszczenia na stronie internetowej przy pomocy CMS a) opracowuje tekst zrozumiały dla osób ze szczególnymi potrzebami (w szczególności osób z mniejszym zasobem słownictwa),

b) dodaje opisy alternatywne do zdjęć,

c) dodaje strukturę nagłówkową do tekstu,

d) ustawia tytuły stron,

e) ustawia język,

f) dodaje listy punktowane lub numerowane,

g) dodaje tabele,

h) ustawia krój czcionki.

2. Modyfikuje treści umieszczone na stronie internetowej, wykorzystując znaczniki HTML w kodzie strony a) dodaje elementy graficzne,

b) dodaje linki,

c) dodaje nagłówki i listy,

d) dodaje tabele,

e) zmienia język dla fragmentu tekstu,

f) implementuje multimedia,

g) formatuje tekst na podstawowym poziomie (m.in. pogrubienie, kursywa, podkreślenie),

h) sprawdza technikę dodawania skip linków.

3. Weryfikuje dodatkowe usługi dostępności cyfrowej a) weryfikuje napisy i napisy rozszerzone do filmu,

b) weryfikuje transkrypcję tekstową do materiału audio,

c) weryfikuje audiodeskrypcję,

d) weryfikuje wtyczki zwiększające dostępność strony internetowej.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody: test teoretyczny, zadanie praktyczne uzupełnione rozmową z komisją.

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków, którzy spełniają następujące wymagania:

Przewodniczący komisji walidacyjnej:

- posiada udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w wykorzystywaniu standardu dostępności WCAG przy redagowaniu stron internetowych,

- przeprowadził minimum 50 audytów dostępności stron internetowych w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem na przewodniczącego komisji,

- posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej (minimum 100 godzin szkoleniowych).

Wszyscy członkowie komisji walidacyjnej muszą posiadać udokumentowane dwuletnie doświadczenie w wykorzystywaniu standardu dostępności WCAG przy redagowaniu stron internetowych.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje test teoretyczny z zakresu znajomości standardu WCAG (zestaw 01). Może być przeprowadzana elektronicznie (np. na platformie internetowej wyposażonej w moduł egzaminacyjny) lub papierowo. Każda wersja testu teoretycznego musi spełniać standardy dostępności.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywna weryfikacja części teoretycznej walidacji.

Praktyczna część walidacji polega na wykonaniu zadań zgodnie z poleceniami zawartymi w arkuszu walidacyjnym. Zadania dotyczą redagowania oraz weryfikowania dostępność treści umieszczanych na stronach internetowych zgodnie z wymaganiami standardu WCAG. Ocenie podlega efekt zadań praktycznych. Zadania będą wykonywane na odpowiednio wyposażonym i przygotowanym stanowisku komputerowym.

Rozmowa z komisją walidacyjną odbywa się tuż po wykonaniu zadań praktycznych i je uzupełnia.

Praktyczną część walidacji przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym (np. Windows) i przeglądarkami internetowymi (np. Firefox i Chrome) oraz z dostępem do połączenia internetowego i słuchawkami. W czasie walidacji powinna być możliwość zainstalowania na komputerze innego oprogramowania lub dodatków do przeglądarek.

Pomieszczenie egzaminacyjne powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a platforma internetowa spełniać obowiązujący standard WCAG na poziomie AA.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Nie określa się warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji.
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.278

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 02/03/2021
Data ogłoszenia: 16/03/2021
Data wejścia w życie: 16/03/2021