Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

M.P.21.231
ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwany dalej "Komitetem", jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Komitetu należy:
1) rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych związanych z informatyzacją;
2) opiniowanie projektów informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych, lub wdrożeniu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną:
a) planowanych do współfinansowania ze środków europejskich w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.3 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
b) planowanych do współfinansowania ze źródeł zagranicznych innych niż określone w lit. a lub finansowania z innych środków publicznych, będących projektami informatycznymi o publicznym zastosowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), których wartość przekracza 5 mln złotych, z wyłączeniem projektów, o których mowa w art. 12c tej ustawy, oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- zwanych dalej "projektami informatycznymi";

3) monitorowanie postępów w realizacji projektów informatycznych na podstawie raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego lub raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego, zwanych dalej "raportami".
2.  Komitet wykonuje także inne, niż określone w ust. 1, zadania powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący - minister właściwy do spraw informatyzacji;
2) Wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
3) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze stanu albo podsekretarze stanu, po jednym z każdego urzędu obsługującego ministra, z wyłączeniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji;
5) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.
1a.  Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez innego, wskazanego pisemnie przez członka Komitetu sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w danym urzędzie, albo przez pełnomocnika do spraw informatyzacji w danym urzędzie.
1b.  Informację o zastępstwie członka Komitetu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, właściwy członek Komitetu kieruje do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu.
2.  Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu kieruje Wiceprzewodniczący.
§  4. 
1.  Przewodniczący zaprasza Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do udziału w pracach Komitetu, w przypadku gdy przedmiotem tych prac będzie projekt założeń projektu ustawy lub projekt aktu normatywnego albo projekt innego dokumentu rządowego, z którego wynika zamiar podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Radę Ministrów. W pracach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
2.  Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby reprezentujące w szczególności organy, instytucje, organizacje lub przedsiębiorców - stosownie do przedmiotu prac Komitetu.
§  5. 
1.  Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego.
2.  Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia.
§  6. 
1.  Na podstawie wniesionych do rozpatrzenia projektów dokumentów rządowych lub do zaopiniowania przez Komitet projektów informatycznych lub raportów Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany.
2.  Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia Komitetu.
3.  Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w jego skład.
2.  Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład Komitetu, a w przypadku rozpatrywania przez Komitet projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, także Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
3.  W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wymienionych w ust. 2, a w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4.  Osoba wchodząca w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji w przypadku rozpatrywania przez Komitet projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Komitetu.
§  8. 
1.  Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego oraz wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu przez Komitet wnosi się za pośrednictwem Sekretarza tego Komitetu.
2.  Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:
1) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych - przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;
2) w przypadku innych projektów - przed rozpoczęciem finansowania projektu.
3.  W terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału Komitetowi przedkłada się raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. W terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu informatycznego Komitetowi przedkłada się raport końcowy z realizacji projektu informatycznego.
4.  Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego określa w sposób zwięzły przesłanki mające wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Komitet oraz zawiera:
1) w przypadku projektu ustawy - informację o opracowaniu projektu na podstawie założeń projektu ustawy albo bez uprzedniego przyjęcia założeń;
2) informację o pozycji projektu dokumentu rządowego we właściwym wykazie prac legislacyjnych lub wykazie prac programowych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony;
3) w przypadku projektu dokumentu rządowego, do którego nie jest sporządzana ocena skutków regulacji - informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym o jego wpływie na sektor finansów publicznych;
4) informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień;
5) informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
6) informację na temat ustaleń właściwych komitetów.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym ocenę skutków regulacji;
2) protokół rozbieżności, zestawienie uwag oraz raport z konsultacji, o których mowa odpowiednio w § 50 ust. 1 i 3 oraz § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), zwanej dalej "Regulaminem pracy Rady Ministrów";
3) opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;
4) opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
5) listę kontrolną osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego, której wzór jest określany przez Komitet, w drodze uchwały;
6) opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.
6.  Do wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego dołącza się opis założeń projektu informatycznego, którego wzór jest określany przez Komitet, w drodze uchwały.
7.  Do wniosku o zaopiniowanie raportu dołącza się raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego albo raport końcowy z realizacji projektu informatycznego, których wzory są określane przez Komitet, w drodze uchwały.
§  9. 
1.  Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet wnosi organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do wnoszenia do zaopiniowania przez Komitet projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
2.  Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może wyrazić zgodę na wniesienie do zaopiniowania projektu informatycznego lub raportu przez inny podmiot.
3.  (uchylony).
§  10. 
1.  Jeżeli z dołączonego do projektu dokumentu rządowego protokołu rozbieżności wynika, że w zakresie objętym właściwością Komitetu zasadne jest ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący może zwrócić projekt dokumentu rządowego organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.
2.  Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu nie spełniają wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4-7, Sekretarz Komitetu może wystąpić do organu wnioskującego albo do podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
3.  Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Komitetu może zwrócić projekt dokumentu rządowego, opis założeń projektu informatycznego lub raport organowi wnioskującemu albo podmiotowi, o którym mowa w § 9 ust. 2.
4.  Za zgodą Przewodniczącego Komitet może rozpatrzyć projekt dokumentu rządowego albo zaopiniować projekt informatyczny lub raport niespełniający wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4-7.
§  11. 
1.  Wniesione do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych albo do zaopiniowania przez Komitet projekty informatyczne lub raporty Sekretarz Komitetu przekazuje osobom uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu.
2.  Uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu zgłaszają osoby wchodzące w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji, w przypadku projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu w terminie 4 dni od dnia ich przekazania. Termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego lub z upoważnienia Przewodniczącego przez Sekretarza Komitetu, z uwagi na złożoność lub pilność projektu dokumentu rządowego lub projektu informatycznego, lub złożoność raportu.
2a.  Do uwag zgłoszonych po terminie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się § 13 ust. 2 pkt 2.
3.  Organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, ustosunkowują się odpowiednio do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu nie później niż 4. dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag.
3a.  Odniesienie się organu wnioskującego lub podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu Sekretarz Komitetu przekazuje niezwłocznie podmiotowi, który zgłosił uwagi. Podmiot zgłaszający uwagi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag, przekazuje Sekretarzowi Komitetu swoje stanowisko.
4.  Do czasu rozpoczęcia rozpatrywania projektu dokumentu rządowego albo opiniowania projektu informatycznego lub raportu przez Komitet organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, mogą wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrywania albo projekt informatyczny lub raport z opiniowania przez Komitet.
§  12. 
1.  Projekt dokumentu rządowego na posiedzeniu Komitetu prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do prezentacji projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
2.  Projekt informatyczny lub raport mogą być prezentowane na posiedzeniu Komitetu przez:
1) przedstawiciela jednostki podległej lub nadzorowanej przez organ wnioskujący;
2) przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
§  13. 
1.  W przypadku projektu dokumentu rządowego na posiedzeniu Komitetu rozpatrzeniu podlegają:
1) rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności w zakresie objętym właściwością Komitetu;
2) uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego w zakresie objętym właściwością Komitetu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2.
2.  Za zgodą Przewodniczącego na posiedzeniu Komitetu rozpatrzeniu podlegają:
1) na umotywowany wniosek organu zgłaszającego - uwagi do projektu dokumentu rządowego, które w toku uzgodnień zostały wycofane, uzgodnione albo w przypadkach określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów pozostawione bez rozpatrzenia;
2) uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2, lub na posiedzeniu Komitetu; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący kieruje projekt dokumentu rządowego, projekt informatyczny lub raport do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.
§  14. 
1.  Po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego Komitet:
1) przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom;
2) przyjmuje projekt ze zmianami i rekomenduje go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom;
3) rekomenduje Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom odrzucenie projektu.
2.  W przypadku projektów dokumentów rządowych o charakterze informacyjnym, w zakresie których nie są podejmowane rozstrzygnięcia, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą przedstawienia projektu członkom Rady Ministrów do wiadomości.
3.  Komitet może również rozstrzygnąć o ponownym rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu:
1) zobowiązać organ wnioskujący do przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania lub do opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;
2) skierować projekt do zaopiniowania przez wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
4.  W przypadku projektu informatycznego Komitet:
1) opiniuje projekt pozytywnie;
2) opiniuje projekt pozytywnie, z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem;
3) opiniuje projekt negatywnie;
4) wydaje opinię, w której wskazuje na konieczność ponownego zaopiniowania projektu informatycznego, po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu zawrzeć wniosek o opracowanie i wniesienie do zaopiniowania w określonym terminie nowego projektu informatycznego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.
4a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, projekt informatyczny nie podlega ponownemu opiniowaniu przez Komitet.
5.  W przypadku raportu Komitet:
1) opiniuje raport pozytywnie;
2) opiniuje raport negatywnie;
3) może zawrzeć w swojej opinii rekomendację w zakresie dokonania w projekcie informatycznym niezbędnych zmian i uzupełnień.
6.  Komitet informuje Prezesa Rady Ministrów o treści opinii, o których mowa w ust. 4 i 5.
§  15. 
1.  Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo opiniowanie projektu informatycznego lub raportu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
2.  Kierując projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport do opiniowania przez Komitet w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.
3.  Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy lub projektu aktu normatywnego - krótszego niż 3 dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.  Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport skierowane do opiniowania w trybie obiegowym uważa się odpowiednio za przyjęte albo pozytywnie zaopiniowane przez Komitet, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do nich uwag.
5.  W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu rządowego albo uwag do projektu informatycznego lub raportu organ wnioskujący odnosi się do nich w terminie 4 dni od dnia ich przekazania przez Sekretarza Komitetu. Odniesienie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag Sekretarz Komitetu niezwłocznie przekazuje podmiotowi, który zgłosił uwagi. Projekt dokumentu rządowego uważa się za przyjęty, a projekt informatyczny lub raport za pozytywnie zaopiniowany w trybie obiegowym, w przypadku uwzględnienia uwag przez organ wnioskujący, a także w przypadku, w którym podmiot zgłaszający uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag zaakceptuje przedstawione przez organ wnioskujący wyjaśnienie lub nie zajmie stanowiska.
6.  W przypadku gdy uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione w sposób, o którym mowa w ust. 5, projekt dokumentu rządowego albo projekt informatyczny lub raport wymagają odpowiednio rozpatrzenia albo zaopiniowania przez Komitet na posiedzeniu.
7.  Sekretarz Komitetu informuje:
1) osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego;
2) Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego, z wyjątkiem projektów rozporządzeń właściwych ministrów;
3) osoby uczestniczące w pracach Komitetu o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet w trybie obiegowym projektu informatycznego lub raportu.
§  15a.  Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§  16. 
1.  Z posiedzenia Komitetu sporządza się pełny zapis jego przebiegu, będący wewnętrznym dokumentem roboczym i stanowiący podstawę do sporządzenia protokołu ustaleń.
2.  Protokół ustaleń zawiera informację o uwagach zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego oraz o uwagach zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu, treść rozstrzygnięć i rekomendacji dotyczących projektu dokumentu rządowego oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych, opinię Komitetu o projekcie informatycznym oraz opinię o raporcie.
3.  Protokół ustaleń podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komitetu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komitetu.
4.  Osoba wchodząca w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji w przypadku projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zgłosić, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń, zastrzeżenia do jego treści wraz z wnioskiem o jego sprostowanie.
5.  Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić z urzędu w każdym czasie.
6.  Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Komitetu, za zgodą Przewodniczącego.
7.  Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komitetu i protokół ustaleń są przechowywane przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 19.
§  17. 
1.  Przewodniczący może, w drodze decyzji, tworzyć zespoły zadaniowe w celu opracowania propozycji stanowiska Komitetu lub w celu realizacji określonych zadań.
2.  W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić eksperci, o których mowa w § 22 ust. 2.
3.  W decyzji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący określa szczegółowe zadania, termin ich wykonania, zasady działalności, skład osobowy i miejsce obrad zespołu zadaniowego oraz powołuje jego kierownika.
§  18. 
1.  Komitet składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2.  Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.
§  19.  Obsługę prac Komitetu zapewnia Sekretarz Komitetu przy pomocy właściwej do obsługi prac Komitetu komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§  19a.  Obsługa prac Komitetu przebiega z wykorzystaniem udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji narzędzia informatycznego lub z wykorzystaniem dedykowanej Komitetowi strony internetowej.
§  20. 
1.  Wniosek o rozpatrzenie przez Komitet projektu dokumentu rządowego albo o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu oraz wszelkie dokumenty z nimi związane przekazuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych, projektów informatycznych oraz raportów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  21.  (uchylony).
§  22. 
1.  Osobom, o których mowa w § 4 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów noclegu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2.  Komitet albo jego Przewodniczący mogą powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania opinii i ekspertyz.
3.  Diety oraz koszty, o których mowa w ust. 1, oraz koszty związane z opracowaniem opinii i ekspertyz, o których mowa w ust. 2, finansowane są z budżetu państwa z części 27 - Informatyzacja, dział 750 - Administracja publiczna.
§  23.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu do rozpatrywania projektów dokumentów rządowych przez Komitet stosuje się przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów.
§  24.  Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez Komitet oraz do projektów informatycznych skierowanych do zaopiniowania przez Komitet przed dniem wejścia życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  25.  W przypadku projektów informatycznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie do odpowiednich instytucji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wymagane jest uzyskanie opinii Komitetu przed zawarciem umowy o dofinansowanie.
§  26.  Zespoły zadaniowe utworzone na podstawie § 19 zarządzenia, o którym mowa w § 27, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się zespołami zadaniowymi, o których mowa w § 17 niniejszego zarządzenia.
§  27.  Traci moc zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 395).
§  28.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021