Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

ZARZĄDZENIE Nr 131
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem", jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.
1a. 
Zadaniem Komitetu jest w szczególności:
1)
rozpatrywanie spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;
2)
inicjowanie i koordynowanie spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;
3)
przedstawianie rekomendacji w zakresie rozwiązań w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;
4)
zlecanie członkom Komitetu oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez członka Komitetu zadań w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych zadań;
5)
rozstrzyganie wybranych, zgłoszonych przez członków Komitetu lub członków Rady Ministrów i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu, rozbieżności w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.
2. 
Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:
1)
o istotnym wpływie na:
a)
zdolności rozwojowe gospodarki,
b)
zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,
c)
rynek pracy i sytuację demograficzną,
d)
gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,
e)
jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;
2)
o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
(uchylony).
§  7. 
1. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Przewodniczący Komitetu - Prezes Rady Ministrów;
2)
Wiceprzewodniczący Komitetu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
3)
członkowie:
a)
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Aktywów Państwowych,
b)
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
c)
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,
d)
Minister Cyfryzacji,
e)
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
f)
Minister Infrastruktury,
g)
Minister Klimatu i Środowiska,
h)
Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
i)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
j)
Minister do Spraw Unii Europejskiej,
k)
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
1a. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego kompetencje przysługują Wiceprzewodniczącemu Komitetu.
1b. 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu członka Komitetu w rozpatrywaniu spraw przez Komitet bierze udział wskazany przez tego członka Komitetu sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym nieobecnego członka Komitetu.
2. 
W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.
3. 
Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby i podmioty niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2.
4. 
Sekretarzem Komitetu jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  8. 
1. 
Komitet odbywa posiedzenia w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. 
(uchylony).
§  8a. 
1. 
Organ wnioskujący informuje Komitet, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, o potrzebie rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, przekazując informację m.in. o:
1)
udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;
2)
wpływie projektu na obszary wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1;
3)
przewidywanych skutkach finansowych projektu w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie;
4)
innych okolicznościach uzasadniających konieczność rozpatrzenia projektu przez Komitet, w tym o rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności.
2. 
Przewodniczący Komitetu podejmuje decyzję o rozpatrzeniu przez Komitet projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1.
§  9. 
1. 
Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie informacji uzyskanych od organów wnioskujących oraz Przewodniczącego Komitetu.
2. 
Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. 
Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b lub ust. 2.
§  10. 
(uchylony).
§  11. 
W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.
§  12. 
1. 
Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.
2. 
Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.
3. 
W przypadku gdy uzgodnienie nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu.
4. 
Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.
5. 
Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.
§  12a. 
1. 
Przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym członków Komitetu oraz osoby i podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1b, 2 i 3.
2. 
Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą się wypowiadać w toku posiedzenia,
3)
możliwość prowadzenia głosowań dotyczących rozstrzygnięć Komitetu

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do posiedzeń, których zakres tematyczny może dotyczyć informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  13. 
(uchylony).
§  14. 
Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  15. 
1. 
Komitet może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
§  15a. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, udzielają Komitetowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i udostępniają dokumenty.
§  16. 
Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze oraz zespoły doradczo-eksperckie, w celu realizacji zadań określonych przez Komitet albo Przewodniczącego Komitetu.
§  17. 
Komitet albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
§  18. 
(uchylony).
§  19. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Komitet stosuje się przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
§  20. 
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  21. 
Traci moc zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju (M.P. poz. 220, 250 i 892).
§  22. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021