Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

M.P.2020.3
ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należą działania z zakresu promocji polskiej marki na arenie międzynarodowej, w tym:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami międzynarodowymi w celu promowania polskiej marki;
2) inicjowanie działań Rady Ministrów z zakresu współpracy turystycznej i gospodarczej z zagranicą;
3) promocja polskiej marki na arenie międzynarodowej (targi, wystawy, sympozja itp.);
4) wspieranie rozpoznawalności Polski jako marki;
5) wspieranie poziomu rozpoznawalności polskiej marki wśród turystów i przedsiębiorców zagranicznych;
6) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo;
7) promocja polskiej marki w mediach społecznościowych;
8) uczestnictwo w panelach, spotkaniach lub zespołach;
9) promocja turystki i gospodarki na rynku krajowym i zagranicznym;
10) wpieranie rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej;
11) wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
12) promocja polskiej infrastruktury turystycznej;
13) wspieranie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i gospodarczych;
14) wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki;
15) inicjowanie działań w zakresie rozwoju i kształtowania mechanizmów prawno-ekonomicznych w turystyce;
16) wspieranie polskich przedsiębiorców i ich produktów za granicą w celu podniesienia rozpoznawalności polskiej marki;
17) promocja polskich produktów i przedsiębiorców.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  5. 
1.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6.  Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia urząd obsługujący Ministra Rozwoju.
§  7.  Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Rozwoju.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020