Umowa o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Brześć.2018.06.27.

M.P.2020.232
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej,
podpisana w Brześciu dnia 27 czerwca 2018 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, w celu uregulowania zasad utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko - białoruskiej granicy państwowej, uzgodniły co następuje:
Artykuł  1
1.  Umawiające się Strony, za pośrednictwem organów właściwych do utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych, zwanych dalej "właściwymi organami", zapewnią utrzymanie drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko - białoruskiej granicy państwowej, zwanych dalej "mostami", zgodnie z wykazem przedstawionym według załącznika.
2.  Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie w drodze dyplomatycznej na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie Umowy, dane kontaktowe właściwych organów.
3.  O każdej zmianie właściwych organów Umawiające się Strony będą się informowały niezwłocznie na piśmie.
Artykuł  2
1.  Pod terminem "utrzymanie", rozumie się całokształt działań zapewniających właściwy poziom przydatności użytkowej i odpowiedni stan techniczny mostów, lecz niezmieniających ich układu przestrzennego i parametrów technicznych.
2.  Utrzymanie mostów obejmuje w szczególności zapewnienie odpowiednich warunków dla spływu wysokiej wody i lodu pod mostami, prace nad utrzymaniem stanu technicznego: ustroju nośnego, podpór, belek podporęczowych, skrzydeł mostu, jezdni, chodników, barier ochronnych, balustrad, dylatacji, łożysk, urządzeń odwadniających, znaków drogowych, stożków i umocnień brzegów rzeki w obrębie mostu, a także utrzymanie w okresie zimowym obejmujące prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości z nawierzchni jezdni i chodników na moście, zgodnie z wymogami obowiązującymi na dojeździe do mostu znajdującym się na terytorium Państwa Umawiającej się Strony, która utrzymuje dany obiekt.
3.  Wszelkie prace związane z utrzymaniem mostów będą prowadzone w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień w ruchu pojazdów.
4.  Wszelkie prace związane z utrzymaniem mostów będą prowadzone w sposób nienaruszający przebiegu granicy państwowej oraz oznakowania jej przebiegu.
Artykuł  3
1.  Umawiające się Strony zapewnią na terytorium swojego Państwa utrzymanie:
1) dojazdów do mostów;
2) przestrzeni podmostowej pod tymi obiektami.
2.  Kwestie dotyczące finansowania i instalacji stałego oświetlenia na mostach będą regulowane prawem wewnętrznym Państwa każdej z Umawiających się Stron.
Artykuł  4
1.  Właściwe organy Umawiających się Stron ponoszą pełną odpowiedzialność za stan techniczny mostów oraz stan oznakowania drogowego, na utrzymywanych przez siebie mostach.
2.  Właściwe organy Umawiających się Stron są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu na mostach, które utrzymują.
3.  Właściwy organ Umawiającej się Strony, który utrzymuje most zgodnie z załącznikiem do niniejszej Umowy, przejmuje odpowiedzialność wynikającą z roszczeń osób trzecich z tytułu szkód poniesionych z powodu niewłaściwego utrzymania obiektu i zwalnia od tych roszczeń właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.
4.  Zakres odpowiedzialności, o której mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, nie obejmuje roszczeń zgłaszanych w następstwie klęski żywiołowej lub zamachu terrorystycznego.
Artykuł  5

Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby wyeliminować postój pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na mostach.

Artykuł  6
1.  Właściwe organy Umawiających się Stron przekażą sobie wzajemnie kopie dokumentacji utrzymywanych przez siebie mostów, która jest niezbędna do utrzymywania tych obiektów, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu powinna zawierać:
1) mapę sytuacyjną z zaznaczoną granicą obszaru związanego z utrzymywanym mostem, ze wskazaną lokalizacją dróg dojazdowych i instalacjami tego mostu, jak również naniesioną lokalizacją urządzeń odwodnienia;
2) aktualną dokumentację techniczną;
3) protokoły przeglądów i okresowych kontroli stanu technicznego przeprowadzonych w ostatnich pięciu latach do dnia podpisania niniejszej Umowy.
3.  Przekazanie dokumentacji, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, następuje protokolarnie.
Artykuł  7
1.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą się wzajemnie informować na piśmie o planowych pracach związanych z utrzymaniem mostów nie później niż:
1) na 5 (pięć) dni roboczych przed ich rozpoczęciem, w przypadku, gdy prace nie spowodują ograniczeń ruchu pieszych lub pojazdów samochodowych;
2) na 10 (dziesięć) dni roboczych przed ich rozpoczęciem, w przypadku, gdy prace spowodują ograniczenie dla ruchu pieszych lub ruchu pojazdów samochodowych nie dłuższe niż dwie godziny;
3) na 30 (trzydzieści) dni roboczych przed ich rozpoczęciem, gdy prace te spowodują ograniczenie dla ruchu pieszych lub pojazdów samochodowych dłuższe niż dwie godziny.
2.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą informować na piśmie organy ochrony granic państwowych i organy celne swojego Państwa o przygotowywaniu, rozpoczęciu i planowanym okresie zakończenia prac w terminach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu.
3.  W przypadku uszkodzeń mostu spowodowanych klęską żywiołową, katastrofą drogową, zamachem terrorystycznym lub z innych przyczyn nie związanych z jego złym utrzymaniem, właściwy organ Umawiającej się Strony, który utrzymuje dany most, informuje niezwłocznie na piśmie o wspomnianych okolicznościach właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, a także organy ochrony granic i organy celne swojego Państwa.
4.  Zasady usuwania uszkodzeń mostu, o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, zostaną uzgodnione przez właściwe organy Umawiających się Stron.
5.  W przypadku prac innych niż wymienione w ustępie 1 i 3 niniejszego artykułu, lecz wymagających natychmiastowych działań, właściwe organy Umawiających się Stron będą niezwłocznie informować na piśmie o konieczności przeprowadzenia prac organy ochrony granic i organy celne swojego Państwa.
Artykuł  8
1.  Pracownicy, wykonujący zgodnie z niniejszą umową prace związane z utrzymaniem mostów, mogą przekraczać granicę państwową na zasadach określonych w odrębnej umowie międzynarodowej między Państwami Umawiających się Stron regulującej stosunki prawne na polsko-białoruskiej granicy państwowej pod warunkiem, że posiadają przy sobie dokumenty uprawniające do jej przekraczania, wymagane prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron.
2.  Pracownicy wykonujący, zgodnie z niniejszą Umową, prace związane z utrzymaniem mostów, nie potrzebują dla wykonywania tych prac zezwolenia od Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Pracownicy wykonujący, zgodnie z niniejszą Umową, prace związane z utrzymaniem mostów, mogą przebywać na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony na obszarze i w czasie niezbędnym do wykonania tych prac, w okresie ważności dokumentów, na podstawie których przekroczyli granicę państwową.
Artykuł  9
1.  Wszystkie koszty związane z utrzymaniem mostów, zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 niniejszej Umowy, ponosi właściwy organ Umawiającej się Strony, który je utrzymuje.
2.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą Umową, właściwe organy Umawiających się Stron sporządzają wspólny wniosek w tej sprawie, na podstawie przeglądu, o którym mowa w artykule 10 ustęp 3 i 5 niniejszej Umowy.
Artykuł  10
1.  Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią dokonywanie przeglądów stanu utrzymywanych przez siebie mostów, zgodnie z prawem swojego Państwa.
2.  Wyniki przeglądów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, właściwe organy Umawiających się Stron przekażą sobie wzajemnie na piśmie niezwłocznie po ich podpisaniu.
3.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą przeprowadzać wspólne przeglądy stanu mostów na polsko-białoruskiej granicy państwowej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Wspólne przeglądy zostaną zakończone sporządzeniem wspólnego protokołu.
4.  Właściwy organ Umawiającej się Strony, który utrzymuje most ma obowiązek zorganizować wspólny przegląd, sporządzić protokół i przekazać go właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony. Przegląd powinien być dokonywany z udziałem przedstawicieli organów ochrony granic Państw Umawiających się Stron. Właściwy organ Umawiającej się Strony informuje na piśmie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o organizacji wspólnego przeglądu nie później niż 15 (piętnaście) dni przed datą tego przeglądu.
5.  Na wniosek właściwego organu jednej z Umawiających się Stron zarządza się dodatkowy wspólny przegląd, inny niż wymieniony w ustępie 3 niniejszego artykułu. Organizatorem takiego przeglądu, w terminie uzgodnionym przez właściwe organy Umawiających się Stron jest organ wnioskujący. Dodatkowy wspólny przegląd zostanie zakończony sporządzeniem wspólnego protokołu.
6.  Na podstawie przeglądów, o których mowa w ustępie 3 i 5 niniejszego artykułu, właściwe organy Umawiających się Stron mogą ustalić potrzebę wykonania robót, o których mowa w artykule 9 ustępie 2 niniejszej Umowy. Właściwy organ Umawiającej się Strony, który utrzymuje most, przygotowuje odpowiednie propozycje i przedkłada je właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony.
7.  Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie na piśmie, o wyznaczeniu swoich przedstawicieli do dokonywania przeglądów, o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu oraz określą tryb i kolejność ich przeprowadzania, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
8.  O zmianach przedstawicieli, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, właściwe organy Umawiających się Stron będą się nawzajem informować na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia dokonania zmiany.
Artykuł  11

Narzędzia, urządzenia, pojazdy i sprzęt techniczny, przeznaczone do wykonywania robót związanych z utrzymaniem mostów w ramach niniejszej Umowy, mogą być przywiezione czasowo na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z niniejszą Umową i przepisami tego Państwa.

Artykuł  12

Udostępnienie wszelkich danych osobowych, zwanych dalej danymi, dotyczących osób wykonujących prace związane z utrzymaniem mostów zgodnie z niniejszą Umową, następuje przy zachowaniu przez właściwe organy Umawiających się Stron następujących warunków:

1) właściwe organy Umawiających się Stron przekazujące dane, zobowiązane są do dostarczenia danych zgodnych z prawdą, pełnych i aktualnych, niezbędnych ze względu na realizację celów wynikających z niniejszej Umowy; jeśli okaże się, że przekazane zostały dane nieprawdziwe lub niekompletne, Umawiająca się Strona przekazująca dane zawiadamia o tym fakcie Umawiającą się Stronę przejmującą dane, która jest zobowiązana do ich sprostowania lub usunięcia;
2) właściwe organy Umawiających się Stron przyjmujące dane, zobowiązane są do ich wykorzystania jedynie w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy;
3) właściwe organy Umawiających się Stron, zobowiązane są do przechowywania danych w sposób gwarantujący ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnioną zmianą, ich ujawnieniem i usunięciem;
4) wykorzystanie danych uzyskanych od właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony dla celu innego niż wynika to z niniejszej Umowy, może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony;
5) właściwy organ Umawiającej się Strony przyjmujący dane, na wniosek właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki do ich usunięcia po zrealizowaniu celu, dla którego zostały przekazane i poinformowania o tym fakcie wspomniany organ.
Artykuł  13
1.  Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji między właściwymi organami Umawiających się Stron.
2.  Spory, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w wyniku konsultacji, będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony.
Artykuł  14
1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji o spełnieniu przez Umawiające się Strony procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.  Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze nadesłania drugiej Umawiającej się Stronie pisemnego zawiadomienia drogą dyplomatyczną. W takim przypadku, niniejsza Umowa traci moc po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu.
3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Budowy i Eksploatacji Dróg Samochodowych Republiki Białoruś, podpisana w Warszawie dnia 18 maja 1993 roku.
4.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w drodze pisemnej za uprzednim porozumieniem Umawiających się Stron. Ewentualne zmiany niniejszej Umowy wejdą w życie w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Niniejsza Umowę sporządzono w Brześciu, w dniu 27 czerwca 2018 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

ZAŁĄCZNIK

do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej

I. Strona polska utrzymuje niżej wymienione mosty na polsko-białoruskiej granicy państwowej:
1. most przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Terespol- Brześć, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 2 i białoruskiej ulicy Warszawskoje Szosse w mieście Brześć.
2. most przez rzekę Świsłocz w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 65 i białoruskiej drogi dojazdowej do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (Bierestowica) od drogi nr R-99.
3. most przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze-Domaczewo, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 63 i białoruskiej drogi nr R-94, wybudowany albo przebudowany po 2017 roku.
II. Strona białoruska utrzymuje niżej wymienione mosty, na polsko-białoruskiej granicy państwowej:
1. most przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowiczi, wybudowany w 1966 roku, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 68 i białoruskiej drogi nr M-1/E30.
2. most przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowiczi, wybudowany w 2004 roku, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 68 i białoruskiej drogi nr M-1/E30.
3. most przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze-Domaczewo, w ciągu polskiej drogi krajowej nr 63 i białoruskiej drogi nr R-94, wybudowany w 1953 roku, do czasu jego przebudowy lub wybudowania nowego mostu.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.232

Rodzaj: Umowa
Tytuł: Umowa o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Brześć.2018.06.27.
Data aktu: 27/06/2018
Data ogłoszenia: 03/03/2020
Data wejścia w życie: 10/07/2019