Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.20.230
ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1146, z 2016 r. poz. 1097, z 2017 r. poz. 510, z 2018 r. poz. 494 oraz z 2019 r. poz. 727).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§  1.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258), do spraw:
1) rolnictwa;
2) rozwoju wsi;
3) rynków rolnych.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej;
2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej;
5) Departament Klimatu i Środowiska;
6) Departament Komunikacji i Promocji;
7) Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi;
8) Departament Płatności Obszarowych;
9) Departament Polityki Międzynarodowej;
10) Departament Prawny;
11) Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych;
12) Departament Spraw Ziemskich;
13) Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji;
14) Departament Wsparcia Rolników;
15) Departament Wspólnej Polityki Rolnej;
16) Biuro Administracyjne;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Kontroli;
19) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu rolnictwo:
a) Departament Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej,
b) Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej,
c) Departament Klimatu i Środowiska;
2) w zakresie działu rozwój wsi:
a) Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi,
b) Departament Płatności Obszarowych,
c) Departament Spraw Ziemskich,
d) Departament Wspólnej Polityki Rolnej;
3) w zakresie działu rynki rolne - Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.230

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Data aktu: 28/02/2020
Data ogłoszenia: 02/03/2020
Data wejścia w życie: 17/03/2020