Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.158
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE ZAJĘĆ WEDŁUG SYSTEMU ĆWICZEŃ JOGI AKADEMICKIEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji wydawany jest na okres 5 lat.
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" samodzielnie prowadzi zajęcia z jogi akademickiej. Jest przygotowana do kwalifikowania uczestników do udziału w zajęciach na poszczególnych poziomach zaawansowania. Planuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki jogi akademickiej. Tworzy konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. Rozwiązuje samodzielnie typowe problemy pojawiające się w czasie zajęć. Posiadacz niniejszej kwalifikacji promuje ćwiczenia jogi akademickiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz własną postawę. Prezentuje poziom sprawności fizycznej pozwalający na demonstrację typowych ćwiczeń jogi akademickiej. Ponosi odpowiedzialność za realizację zajęć oraz bezpieczeństwo i zdrowie ich uczestników. Przewiduje bieżące skutki realizowanych zadań.
Zestaw 1. Teoria jogi klasycznej i jogi akademickiej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia założenia dotyczące - omawia sposoby kwalifikowania uczestników zajęć na określony poziom zaawansowania;

- identyfikuje wskazania i przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach;

bezpieczeństwa osobistego i uczestników zajęć jogi akademickiej - omawia zasady kontaktu fizycznego (korekta wykonywanych ćwiczeń) z uczestnikiem zajęć;

- omawia zasady etyczne prowadzenia zajęć oraz wskazuje nieetyczne działania o charakterze manipulacyjnym i komunikacyjnym niezgodne z założeniami jogi akademickiej;

- omawia niebezpieczne dla zdrowia i niewłaściwe techniki wykonywania ćwiczeń;

- omawia zakres odpowiedzialności prawnej instruktora jogi akademickiej.

Omawia założenia - omawia historyczne podstawy jogi;
indyjskiej jogi - wymienia techniki mające na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz osiągnięcie dobrostanu ćwiczącego opisane w tekstach klasycznej jogi.
klasycznej
Omawia założenia jogi - omawia jogę akademicką jako system ćwiczeń fizycznych, wolny od indoktrynacji ideowej;
akademickiej - omawia odmienność jogi akademickiej od jogi klasycznej, w tym w aspekcie relacji prowadzącego z uczestnikami zajęć;

- omawia metodykę osiągania dobrostanu psychofizycznego i prozdrowotnych efektów jogi;

- omawia metodykę nauczania jogi akademickiej, z akcentem na zdrowie i bezpieczeństwo;

- omawia znaczenie wypracowywania własnych doświadczeń przez ćwiczących;

- omawia założenie jogi akademickiej dotyczące umożliwiania poznawania przez uczestników zajęć różnych tradycji jogi akademickiej;

- omawia założenie jogi akademickiej dotyczące życzliwości i tolerancji dla poglądów uczniów i instruktorów;

- omawia sposób właściwej prezentacji wizerunku instruktora jogi akademickiej.

Zestaw 2. Planowanie zajęć z jogi akademickiej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia tok zajęć i ćwiczenia jogi akademickiej - omawia strukturę zajęć jogi akademickiej;

- omawia ćwiczenia jogi akademickiej;

- omawia źródła wiedzy wskazujące na prozdrowotny charakter ćwiczeń jogi akademickiej;

- omawia zasady prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń jogi akademickiej;

- omawia zasady ćwiczeń relaksacyjnych;

- uzasadnia wykorzystanie różnych metod modyfikacji intensywności w ćwiczeniach jogi akademickiej;

- omawia zasady treningu koncentracji umysłu podczas ćwiczeń jogi akademickiej.

Przygotowuje konspekt zajęć - planuje tok zajęć, uwzględniając specyfikę jogi akademickiej;

- dobiera ćwiczenia, uwzględniając procesowe podejście do nauczania jogi;

- dobiera ćwiczenia, uwzględniając wiek, predyspozycje fizyczne, stan zdrowia oraz stopień zaawansowania ćwiczących;

- dobiera sprzęt sportowy specyficzny dla ćwiczeń jogi akademickiej.

Zestaw 3. Realizowanie zajęć z jogi akademickiej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Monitoruje i koryguje sposób wykonywania ćwiczeń jogi akademickiej przez uczestników - monitoruje i w razie potrzeby modyfikuje intensywność i sposób wykonywania ćwiczeń jogi akademickiej, mając na uwadze możliwości uczestników;

- monitoruje i w razie potrzeby koryguje błędy, uwzględniając możliwości uczestników i przestrzegając zasad nauczania jogi akademickiej.

Prezentuje ćwiczenia jogi akademickiej, stosując wybrane techniki - prezentuje ćwiczenia jogi akademickiej we wszystkich płaszczyznach ruchu, stosując wybraną technikę pracy z ciałem;

- prezentuje ćwiczenia jogi akademickiej służące relaksacji, stosując wybraną technikę rozluźnienia mięśni;

- prezentuje ćwiczenia jogi akademickiej służące koncentracji umysłu.

Stosuje metodykę prowadzenia ćwiczeń jogi akademickiej. - wykorzystuje podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej, prowadząc poszczególne części zajęć;

- wprowadza klimat spokoju i skupienia na sposobie wykonywania ćwiczenia, nie zaś na jego wizualnym efekcie, przeciwdziała skłonnościom do rywalizacji i porównywania się między osobami ćwiczącymi.

Uczy ćwiczeń jogi akademickiej - instruuje uczestników zajęć, jak wykonywać ćwiczenia jogi akademickiej (w tym fizyczne, oddechowe, relaksacyjne, koncentracji umysłu), wyjaśniając sposób wykonania i ich wpływ na organizm;

- posługuje się w toku zajęć fachową terminologią dostosowaną do możliwości percepcyjnych grupy (np. do opisania nazw ćwiczeń, przebiegu ruchu, nazwy sprzętu);

- uczy wykonywania ćwiczeń jogi akademickiej indywidualnie, w parach lub w grupach.

Zestaw 4. Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Promuje aktywność fizyczną poprzez własną postawę - prezentuje poziom przygotowania motorycznego umożliwiający demonstrację wzorcowych technik ćwiczeń w toku zajęć;

- omawia przykłady działań promujących aktywność fizyczną.

Realizuje działania edukacyjno-informacyjne w trakcie zajęć - przekazuje informacje o prozdrowotnym celu aktywności fizycznej i korzyściach dla zdrowia wynikających z regularnego uczestnictwa w zajęciach;

- przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w aktywności fizycznej (np. na temat bezpieczeństwa, zalecanego stroju, obuwia i sprzętu).

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Zestaw nr 1 - test teoretyczny lub rozmowa z komisją;

Zestaw nr 2 - zadanie praktyczne polegające na przygotowaniu konspektu do 60 minut zajęć;

Zestaw nr 3 - obserwacja w warunkach symulowanych prowadzenia zajęć z jogi akademickiej lub zadanie praktyczne;

Zestaw nr 4 - obserwacja w warunkach symulowanych prowadzenia zajęć z jogi akademickiej oraz rozmowa z komisją.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza dwuosobowa komisja, której członkowie spełniają następujące warunki:

- posiadają wyższe wykształcenie,

- posiadają 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym co najmniej 3-letni dorobek dydaktyczny w zakresie nauczania ćwiczeń jogi (osoba jako wykładowca prowadziła zajęcia w co najmniej 3 edycjach kursów instruktorskich z zakresu jogi prowadzonych przez uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej lub w ramach studiów zawodowych, magisterskich bądź podyplomowych prowadzonych przez uczelnie wyższe), w ciągu ostatnich 10 lat.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja prowadząca walidację zapewnia:

- salę lekcyjną lub inną odpowiednią do przeprowadzenia testu teoretycznego,

- salę gimnastyczną dostosowaną do przeprowadzenia ćwiczeń jogi akademickiej wraz z odpowiednim sprzętem do ćwiczeń.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dot. etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
- ukończone 18 lat;

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o których mowa w art 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);

- dokument potwierdzający ukończenie (w ciągu ostatnich trzech lat) szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzmożonej aktywności fizycznej.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.158

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 17/01/2020
Data ogłoszenia: 06/02/2020
Data wejścia w życie: 06/02/2020