Zmiana zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.20.102
ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Aktywów Państwowych,

b) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c) Minister Cyfryzacji,

d) Minister Finansów,

e) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

f) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

g) Minister Infrastruktury,

h) Minister Klimatu,

i) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k) Minister Rozwoju,

l) Minister - Członek Rady Ministrów Konrad Szymański,

m) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego kompetencje przysługują Wiceprzewodniczącemu Komitetu.

1b. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu członka Komitetu w rozpatrywaniu spraw przez Komitet bierze udział wskazany przez tego członka Komitetu sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym nieobecnego członka Komitetu.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2.";

2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet odbywa posiedzenia w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.",

b) uchyla się ust. 2;
3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b lub ust. 2.";

4) w § 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020