Włochy-Polska. Memorandum o Porozumieniu w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych. Warszawa.1999.03.12.

M.P.07.25.269
MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych,
podpisane w Warszawie dnia 12 marca 1999 r.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Zdrowia Republiki Włoskiej, zwane dalej "Stronami", pragną rozwijać wzajemną współpracę w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych uznając, że współpraca ta wniesie wkład w podniesienie poziomu zdrowia ich obywateli,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą rozwijały współpracę w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych poprzez promowanie wzajemnej wymiany doświadczeń i programy współpracy w dziedzinach, określonych jako priorytetowe.

Artykuł  2

Strony będą organizowały wizyty studyjne ekspertów, dotyczące zagadnień uznawanych jako priorytetowe, w celu osiągnięcia lepszej wzajemnej wiedzy o systemach ochrony zdrowia w obu państwach, jak również o ich sposobach funkcjonowania oraz w celu doskonalenia metod szkolenia ich własnego personelu medycznego i naukowego.

Na 30 dni przed obopólnie uzgodnioną datą, każda ze Stron przekaże informacje drugiej Stronie odnośnie nazwiska, tytułu, specjalizacji swoich ekspertów i proponowanych tematów wizyt studyjnych.

Strona wysyłająca poinformuje Stronę przyjmującą, na co najmniej 15 dni wcześniej, o dacie przyjazdu i programie pobytu.

Artykuł  3

Obie Strony będą zachęcały do współpracy pomiędzy medycznymi instytucjami obu państw. W tym celu, do piątego grudnia każdego roku, instytucje medyczne obu państw będą dostarczały harmonogramy organizowanych przez siebie zjazdów naukowych.

Artykuł  4

Obie Strony będą popierały bezpośrednią współpracę pomiędzy szpitalami i medycznymi instytutami naukowo-badawczymi, opartą na bezpośrednich porozumieniach pomiędzy tymi jednostkami. Porozumienia te będą zatwierdzane przez kompetentne władze w każdym z państw.

Bezpośrednia współpraca pomiędzy właściwymi instytutami i jednostkami będzie prowadzona poprzez wymianę materiałów naukowych i dokumentacji technicznej oraz wspólne programy badawcze zgodnie z zainteresowaniem obu Stron.

Artykuł  5

Strony będą promowały wymianę medycznych czasopism, materiałów i plakatów na temat oświaty zdrowotnej.

Strony będą przekazywały sobie wzajemnie informacje statystyczne dotyczące zdrowia i raporty epidemiologiczne.

Strony będą wymieniały, na życzenie, informacje na temat obowiązujących w ich państwach aktów prawnych w dziedzinie ochrony zdrowia.

Artykuł  6

Działania przewidziane w niniejszym Memorandum o Porozumieniu będą podejmowane stosownie do funduszy dostępnych w budżetach obu Stron.

Ekspertom podróżującym za granicę zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum o Porozumieniu Strona wysyłająca pokryje koszty podróży pomiędzy dwiema stolicami.

Strona przyjmująca pokryje koszty transportu na terenie swojego państwa oraz koszty zakwaterowania w hotelu stosownie do obowiązujących przepisów.

Artykuł  7

Strony powołają grupę monitorującą i koordynującą, do której będzie należało określenie priorytetów współpracy i ich realizacja.

Grupa ta będzie spotykała się na przemian w Warszawie i w Rzymie zgodnie z ustaleniami Stron, nie częściej niż raz do roku.

Artykuł  8

Niniejsze Memorandum o Porozumieniu wchodzi w życie w dniu, w którym obie Strony zostaną wzajemnie powiadomione o wykonaniu odnośnych wewnętrznych procedur.

Niniejsze Memorandum o Porozumieniu zawarte jest na okres pięciu lat. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, o ile żadna ze Stron nie powiadomi o jego wypowiedzeniu w drodze notyfikacji, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

W przypadku wypowiedzenia niniejszego Memorandum o Porozumieniu wszelkie rozpoczęte w jego ramach, a jeszcze nie ukończone, programy współpracy będą realizowane aż do czasu ich zakończenia.

Na dowód czego sygnatariusze Stron, którzy są upełnomocnieni przez swoje Rządy podpisali niniejsze Memorandum o Porozumieniu.

Podpisano w Warszawie 1999 r., dnia 12 marca w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.25.269

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Włochy-Polska. Memorandum o Porozumieniu w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych. Warszawa.1999.03.12.
Data aktu: 12/03/1999
Data ogłoszenia: 13/04/2007
Data wejścia w życie: 06/02/2006