Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

ZARZĄDZENIE Nr 106
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1997 r.
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.
§  2. 1
Do zadań Zespołu należy:
1)
przygotowywanie projektów założeń zmian strukturalnych i organizacyjnych mających na celu realizację zadań państwa w zakresie polityki migracyjnej,
2)
wypracowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w dziedzinie migracji,
3)
opracowanie programu zwalczania zjawiska nielegalnej migracji w Polsce.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2)
wiceprzewodniczący - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
3)
członkowie wyznaczeni przez:
a)
Ministra Spraw Zagranicznych,
b)
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
c)
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
d) 2
(skreślona),
e)
Szefa Urzędu Ochrony Państwa,
f)
Komendanta Głównego Policji,
g)
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
h)
Przewodniczącego Konwentu Wojewodów,
4)
sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych organów administracji publicznej.
§  4.
1.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
2.
W toku wykonywania swoich zadań Zespół współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz zainteresowanymi organizacjami społecznymi.
3.
Zespół może zwracać się do instytucji i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w celu nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen zagadnień związanych z problematyką migracji.
4.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w celu realizacji określonych przedsięwzięć, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz środowisk naukowych.
5.
Zespół może w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, powoływać podzespoły i grupy robocze.
§  5.
1.
Zespół działa kolegialnie.
2.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.
§  6. 3
Przewodniczący składa Prezesowi Rady Ministrów okresowe sprawozdania z działalności Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  7.
Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59 z dnia 17 sierpnia 2000 r. (M.P.00.24.506) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 sierpnia 2000 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d) skreślona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59 z dnia 17 sierpnia 2000 r. (M.P.00.24.506) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 sierpnia 2000 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59 z dnia 17 sierpnia 2000 r. (M.P.00.24.506) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 sierpnia 2000 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021