Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

ZARZĄDZENIE Nr 78
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1997 r.
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2)
członkowie - przedstawiciele:
a)
Ministra Sprawiedliwości,
b)
Ministra Obrony Narodowej,
c)
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
d)
Ministra Edukacji Narodowej,
e)
Ministra Spraw Zagranicznych,
3)
sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  3.
1.
Celem Zespołu jest opracowywanie analiz, formułowanie ocen i opinii o zjawiskach związanych z nowymi ruchami religijnymi w Polsce oraz dotyczących działań państwa w zakresie realizacji gwarancji wolności sumienia i wyznania w odniesieniu do nowych ruchów religijnych.
2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
obserwowanie działalności nowych ruchów religijnych w Polsce przez:
a)
gromadzenie i analizę informacji o nowych ruchach religijnych,
b)
inicjowanie badań i współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie działalności nowych ruchów religijnych,
2)
opracowywanie propozycji i sugestii, co do koordynacji działań zainteresowanych resortów w zakresie działalności nowych ruchów religijnych, przez:
a)
opracowywanie i udostępnianie informacji o nowych ruchach religijnych i ich działalności,
b)
wypracowywanie projektów wspólnych stanowisk wobec ruchów religijnych,
c)
wypracowywanie projektów rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji rządowej w sferze ochrony gwarancji wolności sumienia i wyznania w związku z działalnością nowych ruchów religijnych,
3)
opracowywanie projektów działań organów państwa, w tym postulatów legislacyjnych, w zakresie działania Zespołu,
4)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków i propozycji w zakresie zapewnienia przez państwo realizacji gwarancji wolności sumienia i wyznania w związku z działalnością nowych ruchów religijnych,
5)
diagnozowanie stanu społecznych zagrożeń, wynikających z działalności niektórych nowych ruchów religijnych, przez:
a)
ocenę zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego działalności nowych ruchów religijnych,
b)
analizę zagrożeń i identyfikację patologii w działalności niektórych nowych ruchów religijnych oraz ocenę skutków tych działań dla rozwoju osób i rodziny,
c)
wypracowywanie metod zapobiegania tym zagrożeniom,
d)
formułowanie ocen, wniosków i propozycji w zakresie skutecznego przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w działalności niektórych nowych ruchów religijnych,
e)
udostępnianie zainteresowanym instytucjom informacji o zagrożeniach wynikających z działalności niektórych nowych ruchów religijnych,
6)
inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi problematyką nowych ruchów religijnych,
7)
rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub wniesionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych ministrów w dziedzinie realizacji polityki państwa wobec nowych ruchów religijnych.
§  4.
1.
W wykonywaniu swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.
2.
Zespół może zwracać się do instytucji i środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych w celu nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen stanu przestrzegania prawa w zakresie realizacji gwarancji wolności sumienia i wyznania w związku z działalnością nowych ruchów religijnych.
3.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach, w celu realizacji określonych przedsięwzięć, przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz środowisk naukowych.
§  5.
1.
Zespół działa kolegialnie.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.
3.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu może określić regulamin ustalony przez Zespół.
§  6.
Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności Zespołu.
§  7.
Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021