Zm.: zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 280, z 1992 r. Nr 14, poz. 103 oraz z 1993 r. Nr 15, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "6a" dodaje się wyraz "6b",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Poza morskimi wodami wewnętrznymi oraz morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa strefy nr 9 i 9a o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku, które mogą być okresowo ogłaszane jako niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa.";

2)
w § 1 w ust. 3, w § 2 w ust. 2 i w § 3 w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej";
3)
w § 4 skreśla się wyrazy "i państwowej morskiej służby hydrograficznej";
4)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) żeglugę i rybołówstwo statkom morskim o polskiej przynależności w strefach wymienionych w § 1 ust. 2 w okresach, gdy są one ogłaszane jako niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa.",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Warunki bezpieczeństwa żeglugi i rybołówstwa w strefach wymienionych w § 1 ust. 1 w okresach, gdy są one zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, oraz w strefach wymienionych w § 1 ust. 2 w okresach, gdy są one ogłoszone jako niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Szef Zarządu Szkolenia Wojsk, w porozumieniu z Dowódcą Marynarki Wojennej - w odniesieniu do stref nr 6, 6a, 9 i 9a, oraz Dowódca Marynarki Wojennej - w odniesieniu do pozostałych stref, o których mowa w § 1 ust. 1, określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa dla okrętów wojennych i innych jednostek pływających oraz statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tych strefach w okresach, gdy są one zamknięte lub ogłoszone jako niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa.";

5)
w załączniku do zarządzenia:
a)
w pkt III "Strefy okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa":
strefa nr 6a otrzymuje brzmienie:

szerokość długość

geograficzna geograficzna

północna wschodnia

Nr 6a:

54°36,00' 16°45,00'

54°34,20' 16°45,00'

54°36,00' 16°42,00'

54°34,20' 16°42,00'

po strefie nr 6a dodaje się strefę nr 6b w brzmieniu:

Nr 6b:

54°29,00' 16°26,00'

54°35,50' 16°08,90'

54°41,10' 16°16,60'

54°32,80' 16°32,70'

b)
pkt IV otrzymuje brzmienie:

"IV. STREFY NIEBEZPIECZNE DLA ŻEGLUGI LUB RYBOŁÓWSTWA

szerokość długość

geograficzna geograficzna

północna wschodnia

Nr 9:

54°41,10' 16°16,60'

54°46,50' 16°08,70'

54°52,60' 16°45,50'

54°47,50' 16°46,50'

Nr 9a:

54°47,50' 16°46,50'

54°52,60' 16°45,50'

55°00,70' 16°40,90'

54°44,20' 15°48,10'

54°35,50' 16 08,90'

54°41,10" 16°16.60'."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.47.460

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 23/07/1997
Data ogłoszenia: 01/08/1997
Data wejścia w życie: 16/08/1997