Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 15 lipca 1997 r.
w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji zawodowych:
1)
trenerów poszczególnych stopni,
2)
instruktorów: dyscyplin sportu, rekreacji ruchowej, odnowy biologicznej i sportu osób niepełnosprawnych,
3)
menedżerów: sportu, dyscyplin sportu i organizacji imprez sportowych.
2.
Przepisy ustawy, powoływane w zarządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639).
§  2.
Ustala się następujące stopnie trenerskie:
1)
trener klasy drugiej (II),
2)
trener klasy pierwszej (I),
3)
trener klasy mistrzowskiej.
§  3.
Trenerem klasy drugiej (II) może być osoba, która:
1)
ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską albo
2)
posiada świadectwo ukończenia trenerskich studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych i posiada kwalifikacje zawodowe instruktora w dyscyplinie sportu objętej programem studiów, albo
3)
posiada kwalifikacje zawodowe instruktora określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu trenerskiego na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  4.
Trenerem klasy pierwszej (I) może być osoba, która:
1)
posiada co najmniej świadectwo dojrzałości,
2)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku trenera klasy drugiej,
3)
posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
4)
ukończyła kurs kwalifikacyjny na stopień trenera klasy pierwszej.
§  5.
Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, która:
1)
ukończyła studia wyższe,
2)
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku trenera klasy pierwszej,
3)
posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
4)
ukończyła kurs kwalifikacyjny na stopień trenera klasy mistrzowskiej.
§  6.
Instruktorem gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej i pływania może być osoba, która:
1)
ukończyła wyższe studia dzienne na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała co najmniej ocenę dobrą z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć dydaktycznych prowadzonych w tych dyscyplinach sportu w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin albo
2)
ukończyła wyższe studia dzienne na innych kierunkach i uzyskała specjalizację instruktorską w wymiarze określonym programem studiów, nie mniejszym niż 60 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej z tych dyscyplin sportu, albo
3)
ukończyła wyższe studia na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała specjalizację instruktorską w wymiarze określonym programem studiów, nie mniejszym niż 45 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej z tych dyscyplin sportu, albo
4)
ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów wymienionych dyscyplin sportu na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  7.
Instruktorem dyscypliny sportu nie wymienionej w § 6 może być osoba, która:
1)
ukończyła wyższe studia dzienne na kierunku wychowanie fizyczne lub wyższe studia zaoczne na innych kierunkach i uzyskała specjalizację instruktorską w wymiarze określonym programem studiów, nie mniejszym niż 60 godzin zajęć dydaktycznych w danej dyscyplinie sportu, albo
2)
ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów danej dyscypliny sportu na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  8.
Instruktorem rekreacji ruchowej może być osoba, która:
1)
ukończyła wyższe studia dzienne na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała co najmniej ocenę dobrą z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć dydaktycznych prowadzonych w zakresie rekreacji ruchowej w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin albo
2)
ukończyła wyższe studia dzienne na innych kierunkach i uzyskała specjalizację instruktorską w zakresie rekreacji ruchowej w wymiarze określonym programem studiów, nie mniejszym niż 60 godzin zajęć dydaktycznych, albo
3)
ukończyła wyższe studia zaoczne na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała specjalizację instruktorską w zakresie rekreacji ruchowej w wymiarze określonym programem studiów, nie mniejszym niż 45 godzin zajęć dydaktycznych, albo
4)
ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów rekreacji ruchowej na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  9.
Instruktorem sportu osób niepełnosprawnych może być osoba, która:
1)
ukończyła studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała ocenę bardzo dobrą z przedmiotu "Sport dla niepełnosprawnych" oraz średnią ocenę dobrą z bloku przedmiotów dotyczących sportowych form rehabilitacji albo
2)
ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów sportu osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  10.
Instruktorem odnowy biologicznej może być osoba, która ukończyła wyższe studia na kierunku wychowanie fizyczne lub rehabilitacja ruchowa oraz:
1)
ukończyła specjalizację instruktorską w zakresie odnowy biologicznej w wymiarze określonym programem studiów albo
2)
ukończyła kurs instruktorów odnowy biologicznej, prowadzony przez akademie wychowania fizycznego i obejmujący co najmniej 150 godzin zajęć dydaktycznych.
§  11.
Menedżerem sportu może zostać osoba, która:
1)
ukończyła wyższe studia w zakresie organizacji i zarządzania sportem albo
2)
ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania sportem, albo
3)
ukończyła specjalistyczny kurs w zakresie organizacji i zarządzania sportem, obejmujący co najmniej 180 godzin zajęć dydaktycznych.
§  12.
Menedżerem dyscypliny sportu lub menedżerem organizacji imprez sportowych może być osoba, która ukończyła specjalistyczny kurs menedżerski obejmujący co najmniej 120 godzin zajęć dydaktycznych.
§  13.
1.
Specjalistyczne kursy trenerskie, instruktorskie, menedżerskie i kwalifikacyjne, o których mowa w zarządzeniu, mogą prowadzić:
1)
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
2)
jednostki, które w trybie art. 44 ust. 2 ustawy uzyskały zgodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,

zwane dalej "organizatorami kursów".

2.
Uczestnikami kursów, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby, które posiadają:
1)
co najmniej średnie wykształcenie,
2)
stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu,
3)
odpowiedni stopień przeszkolenia lub klasę sportową.
3.
Programy nauczania oraz skład kadry wykładowców na kursach trenerskich, instruktorskich, menedżerskich i kwalifikacyjnych, prowadzone przez organizatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
4.
Program kursu instruktorskiego powinien obejmować co najmniej 150 godzin zajęć dydaktycznych, chyba że zarządzenie stanowi inaczej.
5.
Organizator kursu może odstąpić od wymogu określonego w ust. 2 pkt 3.
§  14.
1.
Kurs dla trenerów klasy drugiej (II) jest prowadzony w trybie zaocznym i trwa 4 semestry.
2.
Liczba godzin zajęć z zakresu określonej dyscypliny sportu nie może być niższa niż 300.
3.
Uruchomienie kursu trenerskiego w określonej dyscyplinie sportu wymaga zatrudnienia przez organizatora co najmniej jednego trenera klasy mistrzowskiej w danej dyscyplinie sportu.
4.
Uczestnik kursu trenerskiego powinien posiadać, niezależnie od wymagań, o których mowa w § 13 ust. 2, kwalifikacje zawodowe instruktora w dyscyplinie sportu objętej programem kursu.
§  15.
1.
Kursy kwalifikacyjne dla trenerów klasy pierwszej (I) i klasy mistrzowskiej prowadzą organizatorzy, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.
2.
Program kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 4, powinien obejmować co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
3.
Program kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 pkt 4, powinien obejmować co najmniej 50 godzin zajęć dydaktycznych.
§  16.
1.
Dokumentami stwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera i menedżera są odpowiednio:
1)
dyplom trenera klasy drugiej (II),
2)
dyplom trenera klasy pierwszej (I),
3)
dyplom trenera klasy mistrzowskiej,
4)
dyplom menedżera sportu,
5)
dyplom menedżera dyscypliny sportu,
6)
dyplom menedżera organizacji imprez sportowych.
2.
Dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora określonej dyscypliny sportu jest legitymacja instruktora.
§  17.
1.
Dyplomy trenera i menedżera oraz legitymacje instruktora wydaje Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na udokumentowany wniosek osoby zainteresowanej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2)
określenie rodzaju dyplomu lub legitymacji, o których wydanie ubiega się wnioskodawca,
3)
datę i podpis wnioskodawcy.
3.
Do wniosku o wydanie dyplomu trenera klasy drugiej, dyplomów menedżera i legitymacji instruktora należy dołączyć odpowiednio odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.
4.
Do wniosku o wydanie dyplomu trenera klasy pierwszej i trenera klasy mistrzowskiej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 4 i 5.
§  18.
Ewidencję wydanych dyplomów trenera i menedżera oraz legitymacji instruktora prowadzi Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021