Liczba uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 4 czerwca 1997 r.
w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się następujące liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza:
1)
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów (w tym w szkołach dla dorosłych), z wyjątkiem wymienionych w pkt 4, oraz w zakładach kształcenia nauczycieli, liczących powyżej 300 uczniów, przysługuje 1 etat nauczyciela-bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 uczniów,
2)
w szkołach podstawowych (filiach) liczących od 146 do 300 uczniów oraz w zakładach kształcenia nauczycieli i w szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4, liczących do 300 uczniów przysługuje 0,5 etatu nauczyciela-bibliotekarza,
3)
w szkołach podstawowych (filiach) liczących do 145 uczniów wymiar godzin zajęć nauczyciela-bibliotekarza ustala się biorąc pod uwagę 1 godzinę zajęć tygodniowo na każdych 10 uczniów,
4)
w szkołach specjalnych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, liczących:
a)
do 80 uczniów (wychowanków) przysługuje 0,5 etatu,
b)
od 81 do 150 uczniów (wychowanków) przysługuje 1 etat; norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 150 uczniów (wychowanków),
5)
w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy ustala się według zasad określonych w pkt 1-3,
6)
w bibliotekach prowadzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego liczących:
a)
od 150 do 300 użytkowników biblioteki przysługuje 0,5 etatu,
b)
powyżej 300 użytkowników biblioteki przysługuje 1 etat; norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 użytkowników.
2.
Norma, o której mowa w ust. 1, może być w zależności od potrzeb wynikających z organizacji pracy zwiększona o:
1)
1/4 etatu w zespołach szkół (placówek), w których skład wchodzą szkoły dla dorosłych, i centrach kształcenia ustawicznego,
2)
1 etat w zakładach kształcenia nauczycieli.
3.
Organ prowadzący szkołę (placówkę) może wyrazić zgodę na zwiększenie norm zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych określonych w ust. 1 i 2 o:
1)
0,5 etatu w szkołach, w których biblioteki szkolne posiadają księgozbiory liczące 10.000-30.000 jednostek bibliotecznych i prowadzą czytelnie wydzielone w odrębnych pomieszczeniach,
2)
1 etat w szkołach, w których biblioteki szkolne posiadają księgozbiory liczące ponad 30.000 jednostek bibliotecznych i prowadzą czytelnie wydzielone w odrębnych pomieszczeniach,
3)
0,5 etatu w szkołach, w których bibliotekach występują szczególne warunki pracy - w ramach posiadanych środków.
§  2.
1.
Za podstawę ustalenia normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych przyjmuje się:
1)
w zespołach szkół - łączną liczbę uczniów we wszystkich szkołach wchodzących w skład zespołu,
2)
w zespołach placówek, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów - łączną liczbę wychowanków objętych działalnością tych placówek.
2.
Przez liczbę uczniów należy rozumieć planowaną liczbę uczniów (wychowanków) na początku roku szkolnego.
3.
W przypadku gdy biblioteka prowadzi dział pedagogiczny, liczbę uczniów (wychowanków), na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza, powiększa się o liczbę nauczycieli korzystających z biblioteki.
4.
Zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku szkolnego w granicach jednego oddziału lub grupy (do 35 uczniów - wychowanków) nie powoduje zmian w obsadzie etatowej biblioteki.
§  3.
W przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela-bibliotekarza w szkołach (filiach) i placówkach wymienionych w § 1 ust. 1, czynności związane z prowadzeniem biblioteki mogą być powierzone nauczycielom-dydaktykom danej szkoły (placówki) i opłacane według zasad jak za godziny ponadwymiarowe. Za podstawę ustalenia stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową należy przyjmować wymiar zajęć obowiązujący nauczyciela-bibliotekarza szkolnego.
§  4.
Dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi-bibliotekarzowi godziny ponadwymiarowe w tej samej bibliotece w przypadkach:
1)
gdy liczba uczniów w szkole uzasadnia zatrudnienie dwóch lub więcej nauczycieli-bibliotekarzy (w łącznym wymiarze co najmniej 1,5 etatu), a ze względu na braki kadrowe nie ma możliwości zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy zgodnie z obowiązującymi normami, albo
2)
gdy jeden z zatrudnionych nauczycieli-bibliotekarzy nie wykonuje swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie norm zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych (Dz. Urz. MOiW Nr 8, poz. 69 i z 1984 r. Nr 11, poz. 68).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021