Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

M.P.86.6.43
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 13 lutego 1986 r.
w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.
Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 lit. z) uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 46, poz. 296), zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wykaz środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY URZĘDOWE

I.

Środki owadobójcze

1. Anthio

2. Cymbusz 10 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

3. Decis 2,5 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

4. Enolofos

5. Foschlor płynny 25, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

6. Gamametox pylisty

7. Karbolina DNK

8. Metofos płynny 30

9. Mgławik extra

10. Metox płynny 30, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

11. Owadofos płynny 50, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

12. Owadziak pylisty 2,4

13. Pirimor 50 DP, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

14. Propotox M płynny, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

15. Prometen płynny

16. Ripcord 10 EC

17. Roztoczol extra płynny 8, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

18. Sadofos płynny 30, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

19. Sherpa 25 EC

20. Zolone 35 EC (płynny)

II.

Środki chwastobójcze

21. Aminopielik D

22. Aminopielik P

23. Antyperz płynny 38

24. Azogard

25. Buracyl

26. Betanal

27. Betanal AM-11

28. Chwastox płynny

29. Chwastox D

30. Chwastox DF

31. Chwastox F

32. Chwastox extra

33. Chwastox M

34. Dosanex

35. Dosamix

36. Fusilade

37. Illoxan 36 EC

38. Merpelan AZ

39. Nortron

40. Pielik

41. Pielisam

42. Pyramin

43. Ro-Neet 6 E

44. Reglone

45. Roundup, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

46. Suffix BW

47. Triflurotox

48. Teridox 500 EC

III.

Środki grzybobójcze

49. Bayleton 25 WP

50. Cynkotox, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

51. Cynkomiedzian, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

52. Funaben 3

53. Funaben 4

54. Mankuprox

55. Miedzian 50, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

56. Ridomil plus 45 WP, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

57. Sadoplon 75, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych,

58. Siarkol K

59. Siarkol extra

IV.

Zaprawy nasienne

60. Zaprawa Funaben T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

61. Zaprawa Oxafun T

62. Zaprawa nasienna T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

63. Zaprawa nasienna T zawiesinowa

V.

Preparaty różne

64. Iorowit, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

65. Kumader, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

66. Rodentox, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

67. Ziarno zatrute, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.6.43

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.
Data aktu: 13/02/1986
Data ogłoszenia: 11/03/1986
Data wejścia w życie: 01/01/1986, 11/03/1986