Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.86.4.29
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 16 stycznia 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 16, poz. 90 i Nr 34, poz. 187 i z 1985 r. Nr 43, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w tytule oraz w treści uchwały w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazy "pracownicy administracyjni, pomocniczy i obsługi" zastępuje się w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami "pracownicy administracyjni i obsługi",
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

A. Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Grupa wynagrodzenia zasadniczego Stawka dodatku funkcyjnego
wykształcenie liczba lat pracy zawodowej
1 2 3 4 5 6
I. PROKURATURA GENERALNA
1 Dyrektor departamentu (biura) wyższe 6 18-24 4-11
2 Wicedyrektor departamentu (gabinetu, biura), doradca Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, główny specjalista poza departamentem (gabinetem, biurem) wyższe 6 16-23 3-10
3 Naczelnik samodzielnego wydziału, główny specjalista w departamencie (gabinecie, biurze), główny księgowy wyższe 6 12-21 2-9
4 Naczelnik wydziału wyższe 6 12-21 1-7
5 Starszy specjalista wyższe 6 11-21 -
6 Specjalista wyższe 6 10-20 -
7 Kierownik sekretariatu departamentu (gabinetu, biura) wyższe 6 10-19 1-5
8 Starszy radca, starszy inspektor wyższe 5 9-18 -
9 Kierownik sekretariatu wydziału, kierownik działu wyższe

średnie

4

6

8-18 1-4
10 Radca, inspektor, starszy statystyk wyższe

średnie

2

6

7-16 -
11 Starszy sekretarz wyższe 2 5-16 -
średnie 4
12 Starszy referent, statystyk, starszy księgowy wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 5-14 -
średnie 3
13 Sekretarz: Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dyrektora departamentu (gabinetu, biura) wyższe

średnie

po ukończeniu wstępnego stażu pracy

3

4-13 -
14 Sekretarz wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 5-12 -
średnie 3
15 Księgowy średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-11 -
16 Referent średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-9 -
II. PROKURATURY WOJEWÓDZKIE
17 Naczelnik wydziału, główny księgowy wyższe 5 10-19 1-5
18 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik działu wyższe

średnie

3

6

9-18 1-4
19 Starszy inspektor wyższe 3 9-18 -
średnie 5
20 Sekretarz prokuratora wojewódzkiego wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 4-12 -
średnie 3
21 Starszy księgowy wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 3-11 -
średnie 3
22 Księgowy średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 3-9 -
III. PROKURATURY WOJEWÓDZKIE I REJONOWE
23 Referendarz wyższe 5 10-19 -
24 Kierownik sekretariatu wyższe 4 8-18 1-4
średnie 7
25 Inspektor do spraw ... wyższe 3 8-17 -
średnie 6
26 Starszy sekretarz, inspektor wyższe

średnie

2

4

5-16 -
27 Sekretarz wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 5-12 -
średnie 3
28 Starszy referent wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy 3-11 -
średnie 3
29 Referent średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 3-9 -
30 Pomocnik sekretarza średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-6 -
IV. PROKURATURA GENERALNA, PROKURATURY WOJEWÓDZKIE I REJONOWE
31 Kierownik warsztatu i stacji obsługi średnie 4 5-12 1-5
32 Kierownik kancelarii głównej, kierownik biblioteki, kierownik archiwum, kierownik magazynu, kierownik kancelarii tajnej, kierownik centrali telefonicznej średnie 3 4-11 1-4
33 Kierownik garażu, zastępca kierownika warsztatu i stacji obsługi średnie 3 4-12 1-4
34 Kasjer, starszy magazynier, intendent średnie 3 3-10 -
35 Dyspozytor, kontroler techniczny średnie 3 3-11 -
36 Archiwista, bibliotekarz, starsza telefonistka średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-10 -
37 Starsza maszynistka poza halą maszyn średnie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę 2-10 -
38 Maszynistka poza halą maszyn, teletypistka średnie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę 2-9 -
39 Kierownik hali maszyn, maszynistka w hali maszyn według odrębnych przepisów - -
40 Magazynier średnie*) po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-9 -
podstawowe 1
41 Telefonistka podstawowe umiejętność wykonywania czynności 1-7 -
42 Stażysta wyższe - 2-4 -
średnie - 1-3 -
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia, jak również w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny, grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy

B. Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników obsługi zatrudnionych w Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Grupa
wykształcenie liczba lat pracy zawodowej wynagrodzenia zasadniczego
1 2 3 4 5
1 Rzemieślnik-specjalista *) - 5-12
2 Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz centralnego ogrzewania *) - 3-10
3 Maszynista offsetowy, fotograf offsetowy według taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników 3-10
4 Operator kserografu, introligator, powielaczowy, fotokopista przemysłu poligraficznego 3-9
5 Starszy woźny prezydialny**) podstawowe 3 2-8
6 Woźny prezydialny - - 2-7
7 Robotnik gospodarczy - - 1-7
8 Woźny dźwigowy, szatniarz, dozorca, portier - - 1-5
9 Sprzątaczka, goniec - - 1-4

*) Przez rzemieślników wykwalifikowanych należy rozumieć pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 3-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a jeśli chodzi o rzemieślników-specjalistów - na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.

**) Wyłącznie w Prokuraturze Generalnej.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.4.29

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Data aktu: 16/01/1986
Data ogłoszenia: 28/02/1986
Data wejścia w życie: 28/02/1986