Ogólne zasady otwierania i prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych.

M.P.86.35.275
ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 1986 r.
w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się ogólne zasady otwierania i prowadzenia przez banki dewizowe majątkowych rachunków odpisów dewizowych, zwanych dalej rachunkami "M", jednostek organizacyjnych określonych w uchwale nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym (Monitor Polski Nr 35, poz. 266).
§  2.
1. Rachunek "M" prowadzi się w jednej walucie wymienialnej wybranej przez posiadacza rachunku spośród następujących walut wymienialnych:
1) dolar amerykański,
2) marka zachodnioniemiecka,
3) frank francuski,
4) frank szwajcarski,
5) funt angielski,
6) szyling austriacki.
2. Środki z tytułu odpisów od wpływów z clearingu z II obszaru płatniczego są gromadzone na dodatkowym rachunku bankowym.
3. W operacjach na rachunku "M", gdy ich przedmiotem jest kupno-sprzedaż waluty innej niż waluta rachunku "M", stosuje się kursy kupna-sprzedaży dla dewiz obowiązujące w dniu operacji.
§  3.
1. Rachunek "M" może być prowadzony jako bieżący lub terminowy. Środki na rachunku bieżącym nie podlegają oprocentowaniu.
2. Rachunek terminowy może być otwarty w razie zadeklarowania kwoty nie mniejszej niż 5.000 dolarów amerykańskich lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. Środki na rachunku terminowym podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości:
1) 3% - dla rachunków rocznych,
2) 4% - dla rachunków dwuletnich,
3) 5% - dla rachunków trzyletnich.
3. Odsetki od środków na rachunku terminowym oblicza się w walucie rachunku i dopisuje z upływem zdeklarowanego terminu.
4. Środki z rachunku terminowego mogą być na wniosek posiadacza rachunku przenoszone w dniu następnym po upływie zadeklarowanego terminu na bieżący rachunek "M" wraz z oprocentowaniem.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 nie zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków z rachunku terminowego ani wydana inna dyspozycja, umowa rachunku terminowego ulega przedłużeniu na taki sam okres i na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia.
6. W razie zadysponowania całością lub częścią wkładu na rachunku terminowym przed upływem zadeklarowanego okresu, oprocentowanie nie przysługuje.
§  4.
1. Uznanie rachunku "M" kwotą w walucie rachunku następuje po wykupieniu środków dewizowych za złote w kwocie obliczonej według kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w dniu wykupu na podstawie pisemnego zawiadomienia jednostki handlu zagranicznego określającego wysokość należnego odpisu dewizowego.
2. Wykup środków dewizowych może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
§  5. Banki dewizowe realizujące zlecenia płatnicze są zobowiązane do gospodarowania wpływami dewizowymi z eksportu w sposób zapewniający, terminową realizację zleceń finansowanych z rachunków "M". Środki przeznaczone na pokrycie wypłat z rachunków "M" nie mogą być użyte na realizację innych płatności.
§  6.
1. Rachunki odpisów dewizowych o charakterze ewidencyjnym zostają zamknięte z dniem 31 grudnia 1986 r. Salda tych rachunków, wykazane na 31 grudnia 1986 r., zostaną skorygowane o wartość zleceń odpisanych w 1986 r., lecz nie zrealizowanych, oraz o wartość środków na rachunkach terminowych i odsetek od lokat - obliczonych za okres do 31 grudnia 1986 r. Skorygowane salda rachunków będą stanowiły podstawę do określenia wartości certyfikatów upoważniających do wykupu środków dewizowych w latach 1987-1995.
2. Rachunki odpisów dewizowych o charakterze majątkowym, otwarte przed wejściem w życie zarządzenia, prowadzone są przez banki dewizowe jako rachunki "M". Wysokość oprocentowania wkładów terminowych określona w § 3 ust. 2 ma zastosowanie do tych rachunków po upływie zadeklarowanego terminu. Rachunki majątkowe z wkładem terminowym 6-miesięcznym i 5-letnim, otwarte przed wejściem w życie zarządzenia, podlegają po upływie zadeklarowanego terminu wypowiedzeniu.
§  7. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1982 r. w sprawie oprocentowania lokat terminowych odpisów dewizowych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 29, poz. 257).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020