Zm.: uchwała w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P.86.35.268
UCHWAŁA Nr 203
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51, z 1983 r. Nr 71, poz. 318, z 1985 r. Nr 37, poz. 174 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) oraz w związku z art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 4 zdanie ostatnie skreśla się,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wielkości rozchodu ustalone w bilansach centralnych na kierunki, o których mowa w ust. 3, są obowiązujące dla jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, jednostek zawierających umowy o wykonanie zamówień rządowych na materiały i wyroby, a także jednostek wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały, prowadzących dystrybucję towarów importowanych przewidzianych do centralnego finansowania.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dystrybucja towarami wymienionymi w załączniku nr 4 do uchwały, importowanymi z państw zaliczonych do I obszaru płatniczego, jest prowadzona przez jednostki wymienione w tym załączniku, z uwzględnieniem przepisu ust. 6.";

2) w § 4 w ust. 4 skreśla się wyrazy "objętych obowiązkowym pośrednictwem";
3) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stosuje się następujące formy reglamentacji:

1) obowiązkowe pośrednictwo w obrocie niektórymi materiałami, paliwami, maszynami budowlanymi i środkami transportu,

2) ograniczenia zakupu oraz zużycia paliw i energii.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Produkcję realizowaną przez jednostki drobnej wytwórczości wyłącza się z obowiązkowego pośrednictwa w obrocie.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Obowiązkowe pośrednictwo w obrocie niektórymi maszynami budowlanymi i środkami transportu stosuje się w zakresie określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Bilanse maszyn budowlanych i środków transportu zatwierdza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, który dysponuje również rezerwą bilansową.

3. Wytyczne określające zasady i tryb rozdysponowania maszyn budowlanych i środków transportu wydają:

1) Minister Komunikacji w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej - w zakresie środków transportu samochodowego,

2) Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz:

a) Ministrem Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - w zakresie maszyn budowlanych,

b) Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w zakresie ciągników rolniczych.

4. Kierunki oraz wielkość rozchodu maszyn budowlanych i środków transportu, ustalone w bilansach, o których mowa w ust. 2, oraz zasady, o których mowa w ust. 3, są obowiązujące dla jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie.

5. Producenci oraz jednostki realizujące import towarów przeznaczonych do centralnego finansowania są obowiązani do zawierania umów dostawy i umów sprzedaży maszyn budowlanych i środków transportu wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, wyłącznie z jednostkami obowiązkowo pośredniczącymi w obrocie albo z odbiorcami przez nie wskazanymi.",

5) w § 9 w ust. 1:
a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 6 i 6a, są obowiązane do pełnego pokrycia uzasadnionych potrzeb na materiały oraz do zawarcia umów sprzedaży (dostawy) z odbiorcami realizującymi zadania związane z:",
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) produkcją wyrobów przetworzonych, przeznaczonych na eksport zgodnie z listą określoną przez Ministra Handlu Zagranicznego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej",

c) zdanie ostatnie skreśla się,
6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Minister Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, ustali wykaz przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych, z którymi jednostki obowiązkowo pośredniczące w obrocie materiałami reglamentowanymi, a także jednostki zamawiające produkcję materiałów objętych zamówieniami rządowymi, są obowiązane - na żądanie tych przedsiębiorstw - zawrzeć długoterminowe umowy o dostawę materiałów, obejmujące co najmniej okres jednego roku. W takim przypadku odbiorcy są obowiązani przekazywać dostawcom zapotrzebowanie na materiały z terminem wyprzedzenia nie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku.

2. W ramach posiadanych wolnych zasobów materiałowych jednostki obowiązkowo pośredniczące w obrocie materiałami reglamentowanymi, a także jednostki zamawiające produkcję materiałów objętych zamówieniami rządowymi są obowiązane zawrzeć umowę krótkookresową o dostawę tych materiałów z producentami realizującymi produkcję eksportową, o której mowa w § 9 ust. 1a, na podstawie zawartych w ciągu roku kontraktów z odbiorcami zagranicznymi, jeżeli zamówienie na materiały złożone zostało co najmniej na 45 dni przed terminem dostawy.",

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może rozszerzyć lub ograniczyć stosowanie prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1.",

8) po § 11 dodaje się § 11 w brzmieniu:

"§ 11a. Zwalnia się producentów z obowiązku sprzedaży maszyn budowlanych i środków transportu objętych obowiązkowym pośrednictwem jednostkom obrotu - w wysokości do 0,3% ilości wyprodukowanej w każdym asortymencie samochodów osobowych, a pozostałych środków transportu i maszyn budowlanych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w wysokości 1% ilości wyprodukowanych w każdym asortymencie.",

9) w § 13 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i Głównym Inspektorem Gospodarki Energetycznej",
10) w § 14 ust. 2 skreśla się,
11) w § 15:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "a w zespołach nadzorczych do spraw węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego, koksu oraz produktów naftowych - także przedstawicieli Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może delegować do składu zespołów nadzorczych pracowników urzędu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) powoła przy jednostkach obowiązkowo pośredniczących w obrocie maszynami budowlanymi i ciągnikami rolniczymi, wymienionymi w załączniku nr 3 do uchwały, zespoły nadzorcze z udziałem przedstawicieli Ministrów: Handlu Zagranicznego, Handlu Wewnętrznego i Usług, Obrony Narodowej, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej",

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Minister Komunikacji wspólnie z Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej:

1) powoła przy jednostce obowiązkowo pośredniczącej w obrocie środkami transportu samochodowego, wymienionej w załączniku nr 3 do uchwały, zespoły nadzorcze z udziałem przedstawicieli Ministrów: Handlu Zagranicznego, Handlu Wewnętrznego i Usług, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej,

2) określi tryb składania i rozpatrywania odwołań od decyzji jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocie środkami transportu samochodowego, wymienionej w załączniku nr 3 do uchwały.

3. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może delegować do składu zespołów nadzorczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a oraz w ust. 2, pracowników urzędu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.",

12) § 17 skreśla się,
13) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
14) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
15) użyte w uchwale w odpowiednich przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Materiałowej" lub wyrazy "Urząd Gospodarki Materiałowej" zastępuje się odpowiednio wyrazami "Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej".
§  2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 124 Rady, Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE PODSTAWOWYMI MATERIAŁAMI I PALIWAMI

Lp. Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocie Nazwa materiałów i paliw objętych obowiązkowym pośrednictwem Symbol Systematycznego wykazu wyrobów
1 2 3 4
1 Centrala Zbytu Węgla Węgiel kamienny 011, 012
Brykiety z węgla kamiennego 0137
2 Centrala Zaopatrzenia Węgiel marki "K" 0113
Hutnictwa Koks i półkoks 0211
Żelazostopy 0423-85, 0423-86, 0423-89
3 Centrala Produktów Paliwa do silników 0242-2
Naftowych "CPN" Oleje opałowe 0242-3
4 Centrala Zbytu Stali "Centrostal" Wyroby hutnictwa żelaza (bez: surowców hutniczych, surówek i żelazostopów, drutów stalowych ciągnionych, akcesoriów śrubowych dla nawierzchni kolejowych, akcesoriów kołowych dla nawierzchni kolejowych, rozjazdów kolejowych i akcesoriów do rozjazdów i ich części, odkuwek wykrojowych i pozostałych wyrobów kuziennych) 04 (bez: 041, 042, 0478, 0483, 0486-2, 0486-3, 0487)
5 Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych Wyroby przemysłu metali nieżelaznych 05 (bez: 0511, 052, 0531-21, -24, -35, -42 do -49, 0532, 0533-7, 0541-24, -34, -35, -36, -42, -43, -49, -6, 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0569-2, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -92 do -94, -99, 0589-42)
Złom metali nieżelaznych 0521-1, -3, -5, -7, -81
6 Mennica Państwowa Wyroby z metali szlachetnych 0521-8 (bez -81), 0531-4 (bez -41), 0541-4 (bez -41), 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -9 (bez -91), 1221-74, -75, 1319-4
7 Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel" Kable i przewody (bez przewodów nawojowych) 112 (bez 1122)
8 Zrzeszenie Producentów Farb i Lakierów "Polifarb" Wyroby lakierowe płynne 1312-1318
9 Przedsiębiorstwo Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne 1263
Obrotu Tworzywami Sztucznymi Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów izolacyjnych 1361-111
"Chemiplast" Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów oponowych 1361-112
Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu) 1361-332
10 Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem" Wodorotlenek sodu 1222-611
11 Przedsiębiorstwo Liny do transporterów 0651-156
Obrotu Artykułami Sadze techniczne 1249-6
Przemysłu Gumowego Kauczuki naturalne, syntetyczne 1269 (bez 1269-2, -6)
"Stomil" Lateksy kauczuków syntetycznych 1269-6
Opony do pojazdów samochodowych osobowych 1371-1
Dętki do pojazdów samochodowych osobowych 1371-61
12 Centrala Obrotu Tarcica iglasta 1711
Drewnem Tarcica liściasta dębowa 1712-1
Tarcica liściasta bukowa nieparzona 1712-2
13 Zrzeszenie Celuloza papiernicza 1813-1, -3, -5
Przedsiębiorstw Papier 1814
Państwowych "Papier" Papiery kredowane 1821-12
Biuro Obrotu Towarowego Tektura 1815
14 Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" Tkaniny, dzianiny, włókniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne wykończone 1917, 2031, 2062-001, 2064-001
15 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis" Skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem) 2213
16 Centrala Zbytu Druty ciągnione zwykłe 0478-1
Wyrobów Metalowych "Metalzbyt" Spoiwa cynowo-ołowiowe w przeliczeniu na 30% cyny 0533-71
Druty ze stopu cyny 0569-21
Elektrody metalowe do spawania 0651-5
17 Biuro Sprzedaży Materiałów Wykładziny i płytki podłogowe z polichlorku winylu 1365-11, -12
Budowlanych "Besar" Materiały podłogowe z drewna 1715-1, -2, -3
18 Biuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt" Płyty wiórowe 1722-1, -2, -3
19 Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema" Łożyska toczne 0631 do 0637
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE PODSTAWOWYMI MASZYNAMI BUDOWLANYMI I ŚRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Lp. Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocie Nazwa maszyn budowlanych i środków transportu Symbol Systematycznego wykazu wyrobów
1 Przedsiębiorstwo Koparki budowlane jednonaczyniowe 0811-11
Handlu Zagranicznego Ładowarki budowlane jednonaczyniowe 0811-12
"Bumar" Spycharki budowlane 0811-13
Żurawie samojezdne 0851-35
2 Przedsiębiorstwo Samochody osobowe 1021, 1022
Techniczno-Handlowe Autobusy 1023 (bez -6, -9)
Motoryzacji Samochody ciężarowe 1024, 1025
"Polmozbyt"

Warszawa, al. Stalingradzka 23

i ciągniki drogowe 1029-1
3 Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" Ciągniki kołowe dwuosiowe 1031-2

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020