Zm.: zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.

M.P.86.32.234
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 września 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.
Na podstawie art. 27 ust. 5 dekretu z dnia 27 grudnia 1974 r o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 321 i z 1975 r. Nr 20, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1976 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa (Monitor Polski Nr 44, poz. 219 i z 1982 r. Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 oraz w § 3 po wyrazach: "administracji państwowej" dodaje się wyrazy: "o właściwości ogólnej",
2) w § 4 wyraz "zastępcy" zastępuje się wyrazami: "2 zastępców",
3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczącego, 3 zastępców i 8 do 10 członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej powołuje Komendant Główny Straży Pożarnych.",

4) w § 10 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1,
5) w § 11 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przełożonym, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest przełożony funkcjonariusza pożarnictwa uprawniony do mianowania na stanowisko służbowe.

4. Jeżeli popełnienie przewinienia jest związane z wykonywaniem zadań operacyjno-technicznych, uprawnienie przełożonego w zakresie kierowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przysługuje również:

1) Komendantowi Głównemu Straży Pożarnych - w stosunku do komendantów wojewódzkich straży pożarnych i ich zastępców oraz głównych inspektorów ochrony przeciwpożarowej (stanowisk równorzędnych),

2) komendantowi rejonowemu straży pożarnych - w stosunku do funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę na terenie rejonu objętego właściwością miejscową tego komendanta, z zastrzeżeniem przepisu pkt 1.",

6) w § 14:
a) w ust. 1 wyrazy: "w ciągu 48 godzin od dnia" zastępuje się wyrazami: "w ciągu 14 dni od dnia",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli zebrane w toku postępowania wyjaśniającego dowody budzą wątpliwości lub zawierają luki, przewodniczący komisji dyscyplinarnej występuje o uzupełnienie zebranych materiałów do przełożonego, który skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej, albo wyznacza do tej czynności jednego z członków komisji.",

c) w ust. 3 wyrazy: "w ciągu 48 godzin od dnia" zastępuje się wyrazami: "w ciągu 7 dni od dnia",
7) w § 18 w ust. 2 wyrazy: "48 godzin" zastępuje się wyrazami: "7 dni",
8) w § 22 wyrazy: "w ciągu 48 godzin" zastępuje się wyrazami: "co najmniej na 7 dni",
9) w § 36 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W uzasadnionych wypadkach ogłoszenie orzeczenia może być odroczone, jednak najwyżej na 7 dni, przy czym dzień i godzina ogłoszenia powinny być podane na rozprawie.",

10) w § 38 w ust. 2 wyrazy: "w ciągu 3 dni" zastępuje się wyrazami: "w ciągu 14 dni",
11) w § 41 w ust. 2 wyrazy: "w terminie 3 dni" zastępuje się wyrazami: "w terminie 14 dni",
12) w § 42 wyrazy: "w terminie 14 dni" zastępuje się wyrazami: "w terminie 30 dni",
13) w § 49 wyrazy: "w terminie 14 dni" zastępuje się wyrazami: "w terminie 30 dni",
14) w § 51 wyrazy: "w terminie 3 dni" zastępuje się wyrazami: "w terminie 14 dni".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.32.234

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.
Data aktu: 04/09/1986
Data ogłoszenia: 02/12/1986
Data wejścia w życie: 02/12/1986