Zm.: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.

M.P.86.29.210
UCHWAŁA Nr 144
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Monitor Polski Nr 36, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,
2) w załączniku nr 7 do uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się następujące godzinowe stawki wynagrodzeń instruktorów:

Lp. Kategorie instruktorskie Stawki godzinowe w złotych
1 2 3
1 Kategoria S 140–220
2 Kategoria I 125–190
3 Kategoria II 115–180
4 Kategoria III 100–150
5 Instruktorzy odbywający wstępny staż 100–120"
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1986 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczego Miesięczna kwota w złotych Stawka dodatku funkcyjnego Miesięczna kwota w złotych
1 2 3 4
1 7.500–12.500 1 1.000
2 8.000–13.000 2 1.200
3 8.400–13.500 3 1.500
4 8.900–14.000 4 1.800
5 9.300–14.500 5 2.100
6 9.800–15.000 6 2.400
7 10.300–15.500 7 2.800
8 10.700–16.000 8 3.200
9 11.200–16.500 9 3.600
10 11.600–17.000 10 4.000
11 12.000–17.500 11 4.400
12 12.600–18.000 12 4.800
13 14.500–19.000 13 5.300
14 15.000–20.000 14 5.800
15 16.000–21.000 15 6.500

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.29.210

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zm.: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
Data aktu: 23/09/1986
Data ogłoszenia: 01/10/1986
Data wejścia w życie: 01/10/1986, 01/09/1986