Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.86.28.193
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 września 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Monitor Polski Nr 20, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Polskiej Akademii Nauk ustala się w następującej wysokości:

Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy zastępca i zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" 50.000 21.000
2 sekretarz stanu, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego 48.000 19.000
3 wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zastępca sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarz wydziału Polskiej Akademii Nauk, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, kierownik urzędu centralnego, dyrektor generalny w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 45.000 16.000
4 zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor generalny w ministerstwie i urzędzie centralnym 42.000 13.000"
2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wynagrodzenie osób powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na kierownicze stanowiska państwowe w województwach ustala się w następującej wysokości:

Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 prezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, wojewoda: bydgoski, gdański, katowicki, poznański, szczeciński i wrocławski 46.500 17.500
2 wojewoda nie wymieniony w grupie 1 45.000 16.000
3 wiceprezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, wicewojewoda: bydgoski, gdański, katowicki, poznański, szczeciński i wrocławski 43.500 14.500
4 wicewojewoda nie wymieniony w grupie 3 42.000 13.000"
3) dotychczasowe § 4, § 5 i § 6 oznacza się odpowiednio jako § 5, § 6 i § 7.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020