Uzgadnianie planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

M.P.86.22.164
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 czerwca 1986 r.
w sprawie uzgadniania planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. 1
Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Roczne i wieloletnie plany budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych jednostek organizacyjnych resortów: przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, zwane dalej "planami", są uzgadniane z:
1) właściwą miejscowo dyrekcją wojewódzką państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanej dalej "PPTT", jeżeli:
a) planowana sieć nie wykracza poza granice obszaru jednej strefy numeracyjnej sieci użytku publicznego,
b) planowana sieć nie wykracza poza granice województwa,
c) planowana sieć w granicach jednej strefy numeracyjnej sieci użytku publicznego będzie stanowiła w przyszłości sieć w obszarze województwa,
d) planuje się budowę abonenckiej centrali telegraficznej lub teleinformatycznej,
e) planuje się utworzenie w granicach województwa wydzielonej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łączy dzierżawionych od państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon",
2) Dyrekcją Generalną PPTT, jeżeli:
a) planowana sieć przekracza granice województwa,
b) planowana sieć w granicach województwa przekroczy w przyszłości granice województwa,
c) planuje się utworzenie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łączy dzierżawionych od państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", przekraczającej obszar województwa.
§  2.
1. Jednostki uzgadniające przedstawiają organom określonym w § 1 części projektów planów na okresy:
1) wieloletnie - w terminie najpóźniej trzech miesięcy przed zatwierdzeniem planu rozwoju właściwego resortu,
2) roczne - w terminie najpóźniej 6 tygodni przed złożeniem projektu planu rocznego właściwego resortu w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
2. Każda zmiana uzgodnionego projektu planu wymaga ponownego uzgodnienia z organem, z którym projekt był uprzednio uzgodniony.
3. W razie uzgodnienia warunkowego powiadomienie o spełnieniu wniesionych zastrzeżeń zwalnia od wymagań określonych w ust. 2.
§  3.
1. Projekty planów przedstawiane do uzgodnienia powinny zawierać następujące dane:
1) określenie planowanego zadania,
2) cel i przeznaczenie zadania,
3) zakres rzeczowy,
4) rok rozpoczęcia i zakończenia,
5) krótką charakterystykę techniczno-eksploatacyjną.
2. Jednostki przedstawiające do uzgodnienia projekty planów obowiązane są na żądanie organów wymienionych w § 1 przedstawić dodatkowe dane lub udzielić wyjaśnień.
3. Przy sporządzaniu projektów planów należy brać pod uwagę następujące zasady:
1) planowania przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych uzasadnionych pod względem technicznym i ekonomicznym,
2) jednolitości technicznej sieci wchodzących w skład jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa w celu umożliwienia wzajemnej współpracy i uzupełnienia się poszczególnych sieci,
3) realizacji potrzeb zgłoszonych przez Ministra Łączności,
4) wiązania telekomunikacyjnych sieci resortów wymienionych w § 1 z węzłami sieci użytku publicznego.
§  4. Organy wymienione w § 1 obowiązane są potwierdzić fakt uzgodnienia planu lub powiadomić o odmowie uzgodnienia z podaniem przyczyny, w terminie:
1) 2 miesięcy - w stosunku do planów wieloletnich,
2) 1 miesiąca - w stosunku do planów rocznych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 maja 1989 r. (M.P.89.19.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1989 r.
2 § 1 zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 maja 1989 r. (M.P.89.19.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.22.164

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Uzgadnianie planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
Data aktu: 26/06/1986
Data ogłoszenia: 30/07/1986
Data wejścia w życie: 30/07/1986