Szczegółowe warunki i zasady stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.

M.P.86.22.163
ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ
z dnia 10 czerwca 1986 r.
w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
Na podstawie § 9 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy (Dz. U. Nr 59, poz. 299) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie ustala zakres, warunki i zasady stosowania równoważnych norm czasu pracy w zakładach pracy na następujących stanowiskach:
1) przy obsłudze kotłów i urządzeń centralnego ogrzewania,
2) przy obsłudze urządzeń ujęć i stacji uzdatniania wody,
3) przy obsłudze oczyszczalni ścieków.
2. Równoważne normy czasu pracy na stanowiskach wymienionych w ust. 1 pkt 1 mogą być stosowane tylko w okresie sezonu grzewczego.
3. O dopuszczeniu stosowania równoważnych norm czasu pracy na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, decyduje kierownik zakładu pracy w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową po zasięgnięciu opinii zakładowego społecznego inspektora pracy oraz przemysłowej służby zdrowia.
4. Równoważne normy czasu pracy nie mogą być stosowane na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, panuje niekorzystny mikroklimat lub w odniesieniu do których istnieją przeciwwskazania Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub przemysłowej służby zdrowia.
§  2.
1. Równoważne normy czasu pracy, o których mowa w § 1, są rozkładem czasu pracy, w którym dopuszczone jest wydłużenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, z tym że w przyjętym okresie rozliczeniowym czas ten nie może przekroczyć liczby godzin wynikającej z tygodniowej normy czasu pracy w wymiarze średnio 42 godziny.
2. Przedłużony czas pracy wynikający z wydłużenia dobowej normy czasu pracy, o której mowa w ust. 1, powinien być wyrównany przez skrócenie czasu pracy w innych dniach okresu rozliczeniowego lub przez udzielenie pracownikowi dni wolnych od pracy.
3. Rozkład czasu pracy w zakładzie pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. Harmonogramy pracy powinny być opracowane na okres rozliczeniowy i podane do wiadomości pracowników co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
§  3.
1. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 nie może przekraczać jednego miesiąca.
2. Na stanowiskach pracy przy obsłudze kotłów i urządzeń centralnego ogrzewania (§ 1 ust. 1 pkt 1) okres rozliczeniowy nie może przekraczać okresu odpowiadającego sezonowi grzewczemu.
§  4. W razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika norma czasu pracy ustalona na okres rozliczeniowy ulega zmniejszeniu o taką liczbę godzin, jaką pracownik miał zgodnie z harmonogramem przepracować w dniach tej nieobecności.
§  5.
1. Praca przekraczająca 12 godzin na dobę oraz powyżej średniej tygodniowej normy czasu pracy, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości:
1) 50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, z uwzględnieniem odrębnych zasad wynikających z zakładowych systemów wynagradzania - za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych przekraczających dobową normę czasu pracy i za godziny nadliczbowe przekraczające normę czasu pracy dla okresu rozliczeniowego; łączna liczba godzin nadliczbowych opłaconych z dodatkiem 50% nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia liczby przepracowanych dni przez 2, przy czym liczba tych godzin nie może być większa niż liczba dni roboczych w okresie rozliczeniowym pomnożona przez 2,
2) 100% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, z uwzględnieniem odrębnych zasad wynikających z zakładowych systemów wynagradzania - za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy lub w niedziele i święta.
3. Za pracę przekraczającą równocześnie dobową normę czasu pracy i normę czasu pracy dla okresu rozliczeniowego przysługuje tylko jeden dodatek.
§  6. Rozliczenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i wypłata należnego wynagrodzenia powinny nastąpić niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego albo po rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli ulega ona rozwiązaniu przed upływem okresu rozliczeniowego.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy (Monitor Polski Nr 23, poz. 178).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.22.163

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i zasady stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
Data aktu: 10/06/1986
Data ogłoszenia: 30/07/1986
Data wejścia w życie: 30/07/1986