Wynagradzanie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.86.20.143
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 lipca 1986 r.
w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustala się w następującej wysokości:
Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 marszałek Sejmu, przewodniczący Rady Państwa, prezes Rady Ministrów 58.000 30.000
2 wicemarszałek Sejmu, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 53.000 26.000
3 sekretarz Rady Państwa, członek Rady Państwa, prezes Trybunału Konstytucyjnego, minister, prezes Narodowego Banku Polskiego, szef Kancelarii Sejmu 50.000 21.000
4 wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego 45.000 16.000
§  2. Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Radę Państwa ustala się w następującej wysokości:
Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prokurator generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szef Kancelarii Rady Państwa, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 50.000 21.000
2 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Sądu Najwyższego, zastępca prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, prezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, główny inspektor pracy, dyrektor generalny w Najwyższej Izbie Kontroli 45.000 16.000
3 wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, zastępca głównego inspektora pracy 42.000 13.000
§  3. 1 Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Polskiej Akademii Nauk ustala się w następującej wysokości:
Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy zastępca i zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" 50.000 21.000
2 sekretarz stanu, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego 48.000 19.000
3 wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zastępca sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarz wydziału Polskiej Akademii Nauk, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, kierownik urzędu centralnego, dyrektor generalny w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 45.000 16.000
4 zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor generalny w ministerstwie i urzędzie centralnym 42.000 13.000
§  4. 2 Wynagrodzenie osób powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na kierownicze stanowiska państwowe w województwach ustala się w następującej wysokości:
Grupa Stanowisko Kwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 prezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, wojewoda: bydgoski, gdański, katowicki, poznański, szczeciński i wrocławski 46.500 17.500
2 wojewoda nie wymieniony w grupie 1 45.000 16.000
3 wiceprezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, wicewojewoda: bydgoski, gdański, katowicki, poznański, szczeciński i wrocławski 43.500 14.500
4 wicewojewoda nie wymieniony w grupie 3 42.000 13.000
§  5. 3 Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób określonych w § 1–4, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub w placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  5a. 4 Osoby, o których mowa w niniejszej uchwale, mają prawo do dodatku z tytułu wzrostu cen na zasadach obowiązujących pracowników urzędów państwowych.
§  6. 5 Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Monitor Polski Nr 17, poz. 121, Nr 22, poz. 148, Nr 23, poz. 155 i Nr 27, poz. 181 oraz z 1985 r. Nr 1, poz. 2, Nr 37, poz. 244 i Nr 43, poz. 274).
§  7. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 18 września 1986 r. (M.P.86.28.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.
2 § 4 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 18 września 1986 r. (M.P.86.28.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.
3 § 5:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 18 września 1986 r. (M.P.86.28.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.4.34) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 1988 r.

4 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.4.34) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 1988 r.
5 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 18 września 1986 r. (M.P.86.28.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.
6 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 18 września 1986 r. (M.P.86.28.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020