Zm.: zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.

M.P.86.17.113
ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 maja 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów (Monitor Polski Nr 29, poz. 157, z 1985 r. Nr 8, poz. 73 i z 1986 r. Nr 3, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 2 skreśla się,
2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wystawiają imienne książeczki oszczędnościowe na następujące rodzaje wkładów oszczędnościowych:

1) płatne na każde żądanie:

a) obiegowe,

b) obiegowe osób zagranicznych,

2) terminowe na zadeklarowany z góry okres:

a) 12-miesięczne,

b) 12-miesięczne osób zagranicznych,

c) 36-miesięczne,

d) 36-miesięczne osób zagranicznych,

3) systematycznego oszczędzania, gromadzone przez okresy 5-letnie,

4) z przeznaczeniem na udział w budownictwie mieszkaniowym.

2. Osoby fizyczne wymienione w § 7 ust. 2 mogą posiadać tylko imienne książeczki oszczędnościowe wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) i d).",

3) w § 11 skreśla się:
a) w pkt 1 w nawiasie wyrazy: "umiejscowione i",
b) pkt 7,
4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz banki spółdzielcze dokonują wypłat wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie z imiennych książeczek oszczędnościowych umiejscowionych PKO i BS, wystawionych przed dniem 1 lipca 1986 r., oraz dokonują zamiany tych książeczek na książeczki oszczędnościowe obiegowe.

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności lub w banku spółdzielczym prowadzącym rachunek wkładu właściciela książeczki, na warunkach dokonywania wypłat oraz zamiany książeczek, określonych w postanowieniach dla właścicieli książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (obiegowych), ustalających szczegółowe postanowienia umowy o te wkłady.",

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności dokonują wykupu imiennych bonów samochodowych o wartości nominalnej 20 tys. zł, wystawionych do dnia 31 grudnia 1984 r. na wkłady oszczędnościowe, które od dnia 1 stycznia 1987 r. są oprocentowanymi wkładami płatnymi na każde żądanie.

2. Wykupu dokonuje się według wartości nominalnej wraz z odsetkami właściwymi dla wkładów płatnych na każde żądanie, obliczonymi za czas od dnia 1 stycznia 1987 r. do dnia poprzedzającego dzień wykupu.

3. Wartość nominalna bonu wraz z odsetkami obliczonymi jak w ust. 2 może być wypłacona w gotówce, przeniesiona na imienną książeczkę oszczędnościową lub przelana na wskazany rachunek bankowy.

4. Operacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności wskazanej na bonie.",

6) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności dokonują wypłat wkładów oszczędnościowych z książeczek na okaziciela i na okaziciela z hasłem, wystawionych przed dniem 15 lutego 1973 r. na wkłady płatne na każde żądanie oraz terminowe na zadeklarowane z góry okresy 12-miesięczne, które od dnia 1 lipca 1986 r. są wkładami płatnymi na każde żądanie.

2. Książeczki, o których mowa w ust. 1, są umiejscowione. Operacje w tych książeczkach mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczędności prowadzących rachunek wkładu oszczędnościowego na warunkach postanowień dla wkładców, ustalających szczegółowe postanowienia umowy o wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe PKO na okaziciela i na okaziciela z hasłem".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1986 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.17.113

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
Data aktu: 20/05/1986
Data ogłoszenia: 24/06/1986
Data wejścia w życie: 01/01/1987, 01/07/1986