Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

M.P.86.17.108
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ
z dnia 30 maja 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202) oraz w związku z § 8 ust. 3 uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 48, poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski z 1984 r. Nr 2, poz. 18), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty, o których mowa w § 2 pkt 2, należy przekazywać w terminie:

1) do 20 dni po upływie rocznego, kwartalnego lub krótszego okresu - w razie przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych ustalonego na ten okres,

2) do 20 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie - w razie przekroczenia dobowego limitu zużycia paliw gazowych.",

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku wystąpienia przez organ założycielski z wnioskiem, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 48, poz. 311) - terminy określone w ust. 2 liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o nieuznaniu przekroczenia ustalonego limitu za usprawiedliwione.

4. O wielkości przekroczenia ustalonego limitu oraz o przekazaniu dodatkowych opłat z tego tytułu na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów odbiorcy powiadamiają okręgowy inspektorat gospodarki energetycznej, który ustalił limit zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych.",

3) dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako ust. 5 i 6.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej z dnia 11 maja 1984 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenia limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 96).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020