Upoważnienie granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.

M.P.86.12.83
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie upoważnienia granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81, z 1971 r. Nr 28, poz. 261, z 1983 r. Nr 66, poz. 298 i z 1984 r. Nr 31, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się graniczne placówki kontrolne Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania na granicy klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
§  2.
1. Klauzul, o których mowa w § 1, udziela się w razie:
1) zdarzeń losowych (nagła choroba, zgon, nieszczęśliwy wypadek) i w innych wypadkach nagłych, gdy otrzymanie klauzuli we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym było niemożliwe,
2) niemożliwości otrzymania klauzuli z powodu braku polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w państwie, w którym posiadacz paszportu konsularnego książeczkowego stale zamieszkuje,
3) gdy posiadacz paszportu konsularnego książeczkowego nie dopełnił obowiązku otrzymania klauzuli we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym, a jego przyjazd do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest uzasadniony ważnymi względami państwowymi, gospodarczymi lub społecznymi.
2. Istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, powinno być potwierdzone pisemnie lub uprawdopodobnione w inny sposób.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.12.83

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Upoważnienie granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
Data aktu: 28/03/1986
Data ogłoszenia: 07/05/1986
Data wejścia w życie: 07/05/1986