Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.83.42.238
UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 38, poz. 224, z 1979 r. Nr 17, poz. 103 i z 1982 r. Nr 17, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 skreśla się ust. 2;
2) w § 4 po wyrazach: "sekretarz Komitetu" dodaje się wyrazy: "przewodniczący sekcji specjalistycznych";
3) w § 11:
a) w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "placówki" dodaje się wyrazy: "i komitety naukowe",
b) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych",

c) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych",

d) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach: "za pośrednictwem" dodaje się wyrazy: "Sekretarza Naukowego",
e) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostki wymienione w ust. 1 pkt 7 i w ust. 2 pkt 6 - bezpośrednio do Komitetu Nagród Państwowych",

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki określone w ust. 3, za których pośrednictwem są składane wnioski, oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 8 i w ust. 2 pkt 7 po rozpatrzeniu wniosków przez specjalnie w tym celu powołany zespół kierują je do Komitetu wraz z uzasadnieniem, a w razie powzięcia decyzji o nieprzedstawianiu wniosku Komitetowi - zwracają go wnioskodawcy.";

4) skreśla się § 13a;
5) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym za udział w posiedzeniu Komitetu w ciągu doby przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 złotych, a przewodniczącemu posiedzenia - 250 złotych.",

b) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym biorącym udział w posiedzeniach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.",

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1983.42.238

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
Data aktu: 12/12/1983
Data ogłoszenia: 27/12/1983
Data wejścia w życie: 27/12/1983