Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.

M.P.78.8.28
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1978 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 257, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 1 i § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Składkę pobiera się z góry za jeden rok lub za okresy krótsze, za cały jednak okres, w którym pojazd mechaniczny będący w posiadaniu cudzoziemca dewizowego znajduje się w Polsce, chyba że cudzoziemiec zwolniony jest od obowiązku zapłaty składki.
2. Jeżeli składka została zapłacona za okres krótszy niż jeden rok, pobiera się składkę dodatkową w wysokości różnicy między składką zapłaconą a składką należną za łączny okres ubezpieczenia.
3. Jeżeli składka została zapłacona za jeden rok, składkę za następny okres ubezpieczenia do 8 miesięcy włącznie pobiera się w wysokości 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, przy czym rozpoczęty miesiąc liczy się za cały. Składkę za okres ponad 8 miesięcy do jednego roku pobiera się w wysokości składki rocznej.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio, w razie gdy po upływie okresu ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec dewizowy był zwolniony od obowiązku zapłaty składki, jego pojazd mechaniczny znajduje się w Polsce.
§  3. Jeżeli składka nie została zapłacona za cały okres znajdowania się pojazdu mechanicznego w Polsce, składkę pobiera się przed wyprowadzeniem pojazdu z Polski według zasad określonych w § 2.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych (Monitor Polski Nr 42, poz. 261).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

TARYFA SKŁADEK

za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych

w złotych
Lp. Rodzaj pojazdu Okres ubezpieczenia
do 7 dni do 15 dni do 30 dni każdy następny miesiąc 1 rok
1 Samochody osobowe 250 375 500 250 2.500
2 Autobusy*) 1.170 1.750 2.330 1.170 11.670
3 Przyczepy autobusowe 580 875 1.170 580 5.830
4 Przyczepy campingowe i inne turystyczne 100 150 200 100 1.000
5 Samochody ciężarowe i ciągniki 670 1.000 1.330 670 6.670
6 Przyczepy i naczepy ciężarowe 330 500 670 330 3.330
7 Pojazdy jednośladowe, motocykle z wózkami, skutery, trójkołowce 100 150 200 100 1.000
8 Samochody osobowe w wersji turystycznej 330 500 670 330 3.330

*) Za autobusy do 15 miejsc pobiera się 75% składki przewidzianej w poz. 2.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020