Ustanowienie odznaki "Zasłużony Drukarz".

M.P.78.36.135
UCHWAŁA Nr 160
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1978 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Drukarz".
W celu uznania zasług, ofiarnej pracy oraz szczególnych osiągnięć w postępie i rozwoju przemysłu poligraficznego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustanawia się odznakę "Zasłużony Drukarz", zwaną dalej "odznaką".
§  2. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana:
1) pracownikom przemysłu poligraficznego wyróżniającym się szczególnie sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralnym,
2) innym osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie postępu i rozwoju przemysłu poligraficznego,
3) obywatelom państw obcych za zasługi położone w umacnianiu i rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie przemysłu poligraficznego.
§  3. Odznakę nadaje Minister Kultury i Sztuki.
§  4. Nadanie odznaki może nastąpić na podstawie wniosku:
1) dyrektora zjednoczenia lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Kultury i Sztuki - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych,
2) właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych,
3) właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych,
4) zarządu centralnego związku spółdzielni lub organizacji społecznej - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych organizacjach oraz działaczy organizacji społecznych.
§  5. Pracownicy przemysłu poligraficznego wyróżnieni odznaką i spełniający wymagane warunki mają pierwszeństwo;
1) przy przedstawianiu do orderów i odznaczeń,
2) w awansowaniu,
3) w kierowaniu na kursy zawodowe oraz inne formy szkolenia zawodowego,
4) w korzystaniu z wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych.
§  6.
1. Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Minister Kultury i Sztuki może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
§  7. Minister Kultury i Sztuki ustali opis i wzór odznaki oraz szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, wręczania oraz sposób noszenia.
§  8. Koszty odznak oraz wydatki związane z ich nadawaniem są pokrywane z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020