Zasady finansowania robót i usług realizowanych systemem gospodarczym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.78.21.73
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 czerwca 1978 r.
w sprawie zasad finansowania robót i usług realizowanych systemem gospodarczym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 69) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa zasady finansowania robót i usług wykonywanych systemem gospodarczym siłami własnymi:
1) w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych), przedsiębiorstwach, jednostkach badawczych nie będących jednostkami budżetowymi, organizacjach spółdzielczych oraz organizacjach społecznych przez:
a) zakłady działające według zasad wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego, zwane dalej "samodzielnymi oddziałami wykonawstwa inwestycyjnego",
b) stałe zespoły działające według zasad wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego jako wydziały (oddziały) pomocnicze, zwane dalej "wydziałami budowlanymi",
c) inne komórki organizacyjne (produkcyjne lub usługowe), nie powołane do stałego wykonywania robót budowlano-montażowych,
2) w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych oraz
3) w szkołach wyższych stosujących zasady gospodarki finansowej określone w uchwale nr 289 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych (Monitor Polski z 1974 r. Nr 2, poz. 9, z 1975 r. Nr 28, poz. 172 oraz z 1977 r. Nr 2, poz. 15).
2. Zarządzenie nie dotyczy państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, państwowych jednostek gospodarczych, w których stosuje się przepisy uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rolnych oraz ich jednostek nadrzędnych podległych Ministrowi Rolnictwa lub radom narodowym (Monitor Polski Nr 9, poz. 45), państwowych jednostek organizacyjnych powoływanych do wykonywania robót w zakresie budowy i utrzymywania dróg publicznych oraz przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w części dotyczącej wydziałów budowlanych i komórek organizacyjnych nie powoływanych do stałego wykonywania robót.
§  2. Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego prowadzi gospodarkę finansową według zasad stosowanych w innych zakładach działających według zasad wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego.
§  3.
1. Przy ustalaniu wynagrodzeń i dokonywaniu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego stosuje się zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym że rozliczeniami mogą być objęte poszczególne roboty wyodrębnione w kosztorysie lub roboty, dla których są określone ceny jednostkowe.
2. Roboty i usługi wykonywane przez samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego, nie będące robotami budowlano-montażowymi, rozlicza się według obowiązujących cen (taryf). Na podstawie decyzji kierownika jednostki macierzystej roboty te i usługi mogą być także rozliczane według kosztów własnych z doliczeniem stawki zysku nie przekraczającej normatywnej stawki zysku ustalonej dla jednostki macierzystej, jednak w granicach obowiązujących cen. Za obowiązujące uważa się także ceny na wyroby i usługi nietypowe i kooperacyjne ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  4.
1. Zaliczane do inwestycji roboty budowlano-montażowe wykonywane przez wydziały budowlane są rozliczane na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym że rozliczeniami mogą być objęte poszczególne roboty wyodrębnione w kosztorysie lub na które określono ceny jednostkowe.
2. Wykonywane przez wydziały budowlane roboty i usługi zaliczane do inwestycji, nie będące robotami budowlano-montażowymi, rozlicza się według zasad określonych w § 3 ust. 2.
3. Pozostałe roboty i usługi wykonywane przez wydziały budowlane na rzecz jednostki macierzystej rozlicza się według kosztu własnego i zgodnie z zasadami prowadzenia rachunku kosztów w tej jednostce.
§  5. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio do robót i usług wykonywanych przez komórki organizacyjne (produkcyjne lub usługowe) nie powołane do stałego wykonywania robót.
§  6.
1. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych utworzone w celu wykonywania robót oraz brygady remontowo-budowlane i zakłady remontowe szkół wyższych, o których mowa w § 1 pkt 3, rozliczają się za wykonane roboty i usługi według zasad określonych w § 4.
2. Jednostki i zakłady budżetowe wykonujące roboty przy pomocy doraźnych zespołów (brygad) pokrywają wydatki związane z tymi robotami bezpośrednio z bankowych rachunków środków na inwestycje i remonty.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 22, poz. 133).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.21.73

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady finansowania robót i usług realizowanych systemem gospodarczym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 12/06/1978
Data ogłoszenia: 26/06/1978
Data wejścia w życie: 26/06/1978