Diety i zwrot kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.

M.P.76.4.17
ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1976 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 1976 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych (Dz. U. Nr 2, poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży, odbywanych w związku z pracami tych komisji, na zasadach obowiązujących pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, stosownie do uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 22, poz. 127).
§  2. Osobom wchodzącym w skład okręgowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, odbywanych w związku z pracami komisji wyborczych.
§  3. Osoby wchodzące w skład Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych oraz wojewódzkich komisji wyborczych, odbywające podróże w związku z pracami tych komisji, są uprawnione do przejazdów służbowych pociągami w wagonach klasy I oraz w wagonach klasy I z miejscami do spania (wagonach sypialnych).
§  4.
1. Wypłata członkom komisji wyborczych należności z tytułu diet i kosztów podróży następuje na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczących tych komisji.
2. Należności, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.4.17

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Diety i zwrot kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.
Data aktu: 23/01/1976
Data ogłoszenia: 09/02/1976
Data wejścia w życie: 09/02/1976