Zasady i tryb ustalania oraz stosowanie cen porównywalnych w latach 1976-1980.

M.P.76.20.89
UCHWAŁA Nr 81
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1976 r.
w sprawie zasad i trybu ustalania oraz stosowania cen porównywalnych w latach 1976-1980.
W celu zapewnienia w latach 1976-1980 warunków do mierzenia dynamiki produkcji wyrobów i usług przemysłowych oraz zmian zachodzących w gałęziowej i terytorialnej strukturze produkcji Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Cenami porównywalnymi na lata 1976-1980 są:
1) ceny porównywalne obowiązujące w dniu 31 grudnia 1975 r., ustalone dla poszczególnych wyrobów i usług lub ich grup na podstawie uchwały nr 230 Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie cen porównywalnych dla wyrobów i usług przemysłowych na lata 1971-1975 oraz rozszerzenia praktycznych zastosowań metody indeksów cen (Monitor Polski z 1967 r. Nr 71, poz. 344 i z 1968 r. Nr 53, poz. 368), ujęte katalogami cen porównywalnych oraz uzupełnieniami do tych katalogów, zarejestrowanymi w Głównym Urzędzie Statystycznym lub w wojewódzkich urzędach statystycznych,
2) ceny porównywalne wyrobów i usług nowo produkowanych od 1976 r., ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
2. Za wyroby nowo produkowane uważa się wyroby:
1) wytwarzane po raz pierwszy w kraju o całkowicie nowej charakterystyce technicznej,
2) które, w wyniku przeprowadzonej modernizacji (np. zmian w konstrukcji) lub zmian w technologii produkcji, rodzaju napędu, rodzajach lub gatunkach zużywanych surowców istotnie zmienione (ulepszone), otrzymały podstawowe parametry techniczne charakteryzujące ich własności użytkowe - odmienne od własności użytkowych artykułów figurujących w zarejestrowanych katalogach cen porównywalnych.
3. Nie uważa się za nowo produkowane takich wyrobów, które różnią się od dotychczas wytwarzanych:
1) usunięciem wad i usterek,
2) nieznacznym ulepszeniem jakości oraz estetyki wyglądu zewnętrznego,
3) zmodernizowaną konstrukcją, zawartością głównego składnika, gatunkiem czy kształtem, jeżeli te zmiany nie spowodowały zmiany w zakresie użyteczności wyrobów lub spowodowały nieznaczne polepszenia użyteczności wyrobów.
4. Ilekroć w uchwale jest mowa:
1) o skorygowanej cenie zbytu - należy przez to rozumieć cenę zbytu zmniejszoną o podatek obrotowy lub zwiększoną o dotacje przedmiotowe bądź cenę fabryczną w odniesieniu do wyrobów, na które obowiązują ceny fabryczne,
2) o ministrze - należy przez to rozumieć również kierownika urzędu centralnego, a w sprawach dotyczących spółdzielni - zarząd centralnego związku spółdzielni,
3) o dyrektorze zjednoczenia - należy przez to rozumieć dyrektora zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, kombinatu przemysłowego lub przedsiębiorstwa państwowego bezpośrednio podlegającego ministrowi, zarząd krajowego, regionalnego lub wojewódzkiego związku spółdzielni oraz zarząd wojewódzkiej spółdzielni,
4) o zjednoczeniu przemysłu planowanego centralnie - należy przez to rozumieć zjednoczenie państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, kombinat przemysłowy lub przedsiębiorstwo państwowe bezpośrednio podległe ministrowi, krajowy, regionalny lub wojewódzki związek spółdzielni oraz wojewódzką spółdzielnię - objęte planowaniem centralnym,
5) o zjednoczeniu przemysłu planowanego terenowo - należy przez to rozumieć zjednoczenie przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego w zakresie wyrobów produkowanych wyłącznie przez przedsiębiorstwa przemysłu terenowego,
6) o zjednoczeniu wiodącym - należy przez to rozumieć zjednoczenie wykonujące funkcję koordynacji ogólnobranżowej.
§  2.
1. Ceny porównywalne nowo produkowanych wyrobów objętych porozumieniem branżowym ustala dyrektor zjednoczenia wiodącego, a pozostałych wyrobów produkowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej przemysłu planowanego centralnie - dyrektor zjednoczenia, jeżeli minister nie zastrzegł decyzji w tym zakresie do swej właściwości.
2. Ceny porównywalne nowo produkowanych wyrobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej przemysłu planowanego terenowo, nie objętych porozumieniem branżowym, ustala dyrektor zjednoczenia.
3. Ceny porównywalne nowo produkowanych wyrobów nie objętych porozumieniem branżowym, produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe zgrupowane w zjednoczeniu nieprzemysłowym, ustala dyrektor właściwego zjednoczenia.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do współczynników, o których mowa w § 4.
5. Ceny porównywalne nowo produkowanych wyrobów powinny być ujęte w uzupełnieniach do katalogów cen porównywalnych. Ceny te stają się obowiązujące po zarejestrowaniu uzupełnień do katalogów cen porównywalnych w Głównym Urzędzie Statystycznym przez zjednoczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 6, lub we właściwym wojewódzkim urzędzie statystycznym przez zjednoczenia przemysłu planowanego terenowo, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5.
6. Główny Urząd Statystyczny lub właściwy wojewódzki urząd statystyczny może odmówić zarejestrowania ceny porównywalnej w razie stwierdzenia niewłaściwego kształtowania się poziomu proponowanej ceny w porównaniu z cenami porównywalnymi wyrobów zbliżonych.
7. Tryb opracowywania i rejestrowania uzupełnień do katalogów cen porównywalnych, o których mowa w ust. 5, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  3.
1. Ceny porównywalne nowo produkowanych wyrobów ustala się w wysokości wynikającej z przemnożenia skorygowanej ceny zbytu tego wyrobu przez współczynnik wyrażający stosunek ceny porównywalnej najbardziej zbliżonego wyrobu do obowiązującej skorygowanej ceny zbytu tego wyrobu.
2. W razie niemożności porównania nowo produkowanego wyrobu z innymi wyrobami cenę porównywalną tego wyrobu ustala się na podstawie planowanego kosztu własnego, skorygowanego współczynnikiem zmiany kosztów określonym w ust. 3, z doliczeniem obowiązującej w dniu 1 stycznia 1971 r. stawki zysku, lub na podstawie planowanego kosztu własnego z doliczeniem obowiązującej stawki zysku skorygowanego współczynnikiem wyrażającym stosunek wartości produkcji danej grupy wyrobów w cenach porównywalnych do wartości w skorygowanych cenach zbytu.
3. Współczynnik zmiany kosztów, o którym mowa w ust. 2, jest to współczynnik wyrażający procentowy stosunek kosztów własnych ustalonych zgodnie z cenami, taryfami i stawkami obowiązującymi w dniu 1 stycznia 1971 r. do planowych kosztów własnych nowo produkowanych wyrobów obliczonych według aktualnie obowiązujących cen zbytu wyrobów zaopatrzeniowych, usług i taryf przewozowych, stawek amortyzacyjnych i stawek płac.
4. Współczynniki, o których mowa w ust. 2, dla jednostek gospodarki uspołecznionej objętych planowaniem centralnym ustala dyrektor zjednoczenia przemysłu planowanego centralnie, jeżeli minister nie zastrzegł decyzji w tym zakresie do swojej właściwości, a dla jednostek gospodarki uspołecznionej objętych planowaniem terenowym dyrektor zjednoczenia przemysłu planowanego terenowo.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do cen usług typowych, dla których ustalone są ceny zbytu.
§  4.
1. Do usług przemysłowych świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego oraz spółdzielnie, nie objętych cennikami cen zbytu, stosuje się od dnia 1 stycznia 1976 r. współczynniki przeliczeniowe zarejestrowane we właściwym wojewódzkim urzędzie statystycznym.
2. Współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 1, są to współczynniki wyrażające procentowy stosunek wartości usług w cenach z dnia 1 stycznia 1971 r. (bez podatku obrotowego) do wartości usług w cenach aktualnie obowiązujących.
3. Zmiana współczynników przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1, następuje wraz ze zmianą cen usług. Zmienione współczynniki stają się obowiązujące po ich zarejestrowaniu przez zjednoczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5, we właściwym wojewódzkim urzędzie statystycznym.
§  5. Zmiany cen detalicznych, zbytu lub fabrycznych na wyroby ujęte w katalogach cen porównywalnych nie mogą spowodować zmian ich cen porównywalnych.
§  6.
1. Nomenklatura wyrobów ujętych w uzupełnieniach do katalogów cen porównywalnych powinna być zgodna z Systematycznym wykazem wyrobów (wydanie II - uzupełnione), wydanym przez Główny Urząd Statystyczny; w uzupełnieniach do katalogów cen porównywalnych powinny być zachowane: kolejność, symbole cyfrowe, nazwy wyrobów i ich grupy, a także jednostki miary występujące w Systematycznym wykazie wyrobów.
2. W razie gdy stosowane są grupowe ceny porównywalne, a grupowanie wyrobów według Systematycznego wykazu wyrobów (wydanie II - uzupełnione) zostało zmienione w stosunku do grupowania wyrobów według Systematycznego wykazu wyrobów na lata 1971-1975, należy dokonać odpowiednich zmian w katalogach (uzupełnieniach) cen porównywalnych.
§  7.
1. Ceny porównywalne:
1) wyrobów produkcji nietypowej (wyrobów niepowtarzalnych, produkowanych na jednorazowe zamówienie odbiorcy krajowego lub na eksport),
2) prototypów, wyrobów serii próbnych,
3) wyrobów, dla których ustalono tymczasowe ceny na okres ograniczony,
4) wyrobów produkowanych doświadczalnie na skalę półtechniczną przez okres nie dłuższy niż rok,
5) nietypowych usług przemysłowych

ustala dyrektor przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami podanymi w § 3.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, nie podlegają rejestracji w Głównym Urzędzie Statystycznym i w wojewódzkich urzędach statystycznych.
§  8. Zasady i tryb ustalania cen porównywalnych na wyroby produkcji specjalnej dla Sił Zbrojnych określają odrębne przepisy.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020