Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.76.1.5
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1975 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego stosuje się przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65).
§  3.
1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się jednak do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 lutego 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego (Monitor Polski Nr 16, poz. 113).
§  5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.
ZAŁĄCZNIK

Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§  1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o kruszywie, rozumie się przez to następujące kruszywa budowlane: kruszywa mineralne naturalne, kruszywa mineralne łamane, z wyjątkiem grysów do sztucznego kamienia, kruszywa sztuczne, jak keramzyt, łupek samoczynnie przepalany, glinoporyt oraz kruszywa z żużli paleniskowych.
§  2.
1. Sprzedawca jest obowiązany dołączyć dla kupującego świadectwo jakości (atest) dostarczanego kruszywa ze wskazaniem normy właściwej dla tego kruszywa.
2. Sprzedawca dostarczający kruszywo za pośrednictwem przewoźnika jest obowiązany podać w liście przewozowym:
1) numer umowy sprzedaży,
2) oznaczenie jakości towaru przez wskazanie normy właściwej dla dostarczanego kruszywa.
§  3. Podstawą rozliczenia kruszywa przy odbiorze od sprzedawcy jest ilość ustalana przez strony przy wydaniu kruszywa przez sprzedawcę, natomiast przy dostarczeniu kruszywa przez sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika - ilość stwierdzona przez kupującego w środku transportowym.
§  4.
1. Ilość sprzedanego kruszywa ustala się według ciężaru - w tonach albo według objętości - w metrach sześciennych.
2. Według ciężaru ustala się ilości:
1) kruszywa mineralnego łamanego,
2) kruszywa sztucznego z łupka samoczynnie przepalanego,
3) kruszywa z żużla paleniskowego.
3. Objętościowo ustala się ilości:
1) kruszywa mineralnego naturalnego,
2) kruszyw sztucznych, np. keramzytu, agloporytu i glinoporytu.
§  5.
1. Jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej, ilość kruszywa sprzedawanego w jednostkach objętościowych ustala się:
1) gdy odbiór kruszywa następuje w środku transportowym - po uprzednim wyrównaniu luźno nasypanego kruszywa,
2) gdy wydanie kruszywa następuje w środku transportowym u kupującego - przy ustalaniu ilości należy uwzględnić dopuszczalne w granicach do 10% zmniejszenie się objętości kruszywa luźno nasypanego przy załadunku wskutek utrzęsienia się w czasie przewozu.
2. Gdy odbiór kruszywa następuje u kupującego, a kupujący kwestionuje ilość ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ilość kruszywa ustala się przez pomiar objętości kruszywa w pryzmach o kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej; długość boków prostokąta może być dowolna, natomiast wysokość pryzmy powinna wynosić co najmniej 1 m; wymiary pryzmy powinny być obliczone jako średnia co najmniej trzech pomiarów wykonanych w różnych miejscach.
§  6. Jeżeli jedna ze stron dysponuje urządzeniami ważącymi i określa ilość kruszywa w tonach, a druga strona określa ilość kruszywa w metrach sześciennych, przy przeliczaniu tych miar stosuje się następujące zasady:
1) ciężar kruszywa sprzedawanego w stanie luźnym ustala się zgodnie z wymaganiami normy,
2) ciężar 1 metra sześciennego kruszywa, ustalony zgodnie z pkt 1, stanowi współczynnik przeliczenia ilościowego w metrach sześciennych kruszywa na tony i odwrotnie,
3) sprawdzenia ciężaru 1 metra sześciennego kruszywa w stanie luźnym dokonuje sprzedawca nie rzadziej niż raz na kwartał, przy każdej zmianie technologii, przy wyraźnie dostrzegalnej zmianie składu ziarnowego kruszywa oraz gdy zażąda tego kupujący,
4) dla przeliczeń ilościowych metrów sześciennych na tony i odwrotnie dopuszcza się stosowanie umownych współczynników przeliczeniowych opartych na badaniach średnich ciężarów poszczególnych rodzajów kruszywa w stanie luźnym.
§  7. Umowę uważa się za wykonaną należycie, mimo że ilość kruszywa, o którym mowa w § 4 ust. 2, dostarczonego w stanie luźnym, ustalona według ciężaru odbiega o ±5% od ilości deklarowanej.
§  8. Jeżeli podczas odbioru jakościowego kruszywa mineralnego naturalnego kupujący stwierdzi, że wilgotność kruszywa przekracza:

- dla piasku 10%,

- dla pospółki 6%,

- dla mieszanki żwirowo-piaskowej 5%,

- dla żwiru 3%,

sprzedawca jest obowiązany udzielić bonifikaty w wysokości 1% ceny za każdy 1% przekroczenia wyżej wymienionej wilgotności.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.1.5

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 16/12/1975
Data ogłoszenia: 13/01/1976
Data wejścia w życie: 01/01/1976