Środki specjalne jednostek budżetowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 stycznia 1973 r.
w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
§  1.
1.
Dochody jednostek budżetowych pochodzące z nie wyodrębnionej organizacyjnie działalności ubocznej lub z części działalności podstawowej mogą być zużywane na pokrycie kosztów związanych z tą działalnością jako środki specjalne.
2.
Rodzaje środków specjalnych (typy), źródła dochodów i ich przeznaczenie oraz jednostki budżetowe, których działalność może być finansowana ze środków specjalnych (dysponentów), określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Jednostki budżetowe budżetu centralnego mogą korzystać ze środków specjalnych po uzyskaniu zgody jednostki nadrzędnej na dysponowanie określonym typem środków.
2.
Uprawnienie do korzystania ze środków specjalnych przez wydziały prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) lub przez jednostki podległe tym wydziałom przyznaje się uchwałą prezydium właściwej rady narodowej po zasięgnięciu opinii wydziału finansowego.
3.
Uprawnienie do korzystania ze środków specjalnych przez prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz przez urzędy gmin lub przez jednostki podległe przyznaje się uchwałą prezydium powiatowej rady narodowej po zasięgnięciu opinii wydziału finansowego.
4.
Prezydia rad narodowych mogą przekazać uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, wydziałom finansowym.
5.
Organy przyznające uprawnienie do korzystania ze środków specjalnych (ust. 1-4) mogą zarządzić zlikwidowanie środków specjalnych przez dysponenta oraz włączenie dochodów i wydatków do budżetu, jeżeli rozmiar działalności nie uzasadnia potrzeby utrzymywania środków specjalnych. Likwidacja powinna nastąpić z ostatnim dniem okresu budżetowego.
6.
W razie likwidacji środków specjalnych pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych podlega przekazaniu na dochody budżetowe dysponenta.
§  3.
1.
Utworzenie nowego typu środków specjalnych lub rozszerzenie zakresu stosowania typu istniejącego może nastąpić z pierwszym dniem okresu budżetowego na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego), zgłoszony do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 1 lipca roku poprzedniego.
2.
Wniosek o utworzenie nowego typu środków specjalnych powinien zawierać:
1)
określenie dysponentów,
2)
określenie źródeł dochodów i rodzajów kosztów,
3)
orientacyjne kwoty dochodów i kosztów na okres budżetowy,
4)
uzasadnienie potrzeby wyodrębnienia określonych środków z budżetu.
3.
Przez rozszerzenie zakresu stosowania typu środków specjalnych (ust. 1) rozumie się nadanie uprawnienia do posiadania określonego typu środków specjalnych jednostkom budżetowym, nie wymienionym w załączniku do zarządzenia, lub objęcie typem środków specjalnych dochodów i kosztów nie określonych w tym załączniku. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać odpowiednie dane i kalkulacje uzasadniające potrzebę wprowadzenia zmian.
4.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy występowaniu o zgodę na korzystanie ze środków specjalnych na podstawie § 2 ust. 1-3.
§  4.
1.
Bank otwiera rachunek środków specjalnych na podstawie wniosku jednostki budżetowej i przedstawionej przez nią decyzji (uchwały) zezwalającej na dysponowanie środkami specjalnymi.
2.
W razie gdy jednostka budżetowa dysponuje różnymi typami środków specjalnych, bank otwiera dla tych środków jeden rachunek bankowy.
3.
Posiadanie jednego rachunku bankowego dla kilku typów środków specjalnych nie upoważnia do finansowania działalności prowadzonej w ramach jednego rodzaju środków specjalnych z funduszów innego typu.
§  5.
Dysponenci dokonują wypłat z rachunku środków specjalnych do wysokości sum zgromadzonych na rachunku i zgodnie z planem tych środków.
§  6.
1.
Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest plan ustalający dochody i koszty oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku. Planowany stan środków obrotowych nie może przekraczać normatywu zapasów materiałowych zwiększonego o 1/12 planowanych kosztów działalności bieżącej. Jeżeli oprócz środków obrotowych normowanych występują również środki obrotowe nie podlegające normowaniu - planowany stan środków obrotowych może być powiększony o uzasadniony stan posiadania środków obrotowych nie normowanych.
2.
Do planu załącza się:
1)
kalkulację dochodów,
2)
kalkulację kosztów, z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji funduszu płac,
3)
dane co do normatywu i stanu zapasów materiałowych oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek i koniec roku.
3.
Zasady opracowywania planów środków specjalnych oraz wzory tych planów ustala odrębne zarządzenie.
§  7.
Zakres i zasady normowania środków obrotowych ustala kierownik jednostki budżetowej zgodnie z wytycznymi jednostki nadrzędnej lub ministerstwa.
§  8.
W zakresie finansowania inwestycji i remontów ze środków specjalnych obowiązują przepisy w sprawie finansowania inwestycji i remontów w jednostkach budżetowych.
§  9.
Dysponenci środków specjalnych wykazują w planach poszczególne rodzaje dochodów i kosztów według podziałek określonych w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
§  10.
1.
Po uchwaleniu budżetu Państwa przez Sejm i po ustaleniu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego ministrowie ustalają kwoty wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu honorariów:
1)
dla dysponentów środków specjalnych bezpośrednio podległych ministrowi,
2)
zbiorczo dla dysponentów podporządkowanych jednostkom organizacyjnym podległym ministrowi.
2.
Jednostki nadrzędne w granicach kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonują analogicznych ustaleń dla podległych dysponentów środków specjalnych.
3.
Kierownicy jednostek budżetowych będących dysponentami środków specjalnych zatwierdzają plany tych środków przy zachowaniu zgodności kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu honorariów z ustaleniami, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.
Jednostka nadrzędna może zastrzec sobie prawo zatwierdzania planów środków specjalnych podległych dysponentów.
§  11.
1.
Po uchwaleniu budżetu terenowego przez radę narodową i po ustaleniu szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu wydziały finansowe prezydiów rad narodowych ustalają kwoty wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, osobowego i bezosobowego funduszu płac:
1)
dla wydziałów prezydiów rad narodowych będących dysponentami środków specjalnych,
2)
zbiorczo dla dysponentów podległych wydziałom.
2.
Wydziały prezydiów rad narodowych, w granicach kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonują analogicznych ustaleń dla podległych dysponentów środków specjalnych.
3.
Kierownicy jednostek budżetowych będących dysponentami środków specjalnych zatwierdzają plany tych środków przy zachowaniu zgodności kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, osobowego i bezosobowego funduszu płac z ustaleniami, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.
Wydziały prezydiów rad narodowych mogą zastrzec sobie prawo zatwierdzania planów środków specjalnych podległych dysponentów.
5.
W miastach nie stanowiących powiatów plany środków specjalnych zatwierdza przewodniczący prezydium rady narodowej, a w gminach (miastach i gminach) - naczelnik gminy (miasta i gminy).
§  12.
1.
Zmiany planów środków specjalnych, powodujące zwiększenie dotacji budżetowych ponad ustalenia, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1, mogą być dokonywane po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie.
2.
Zmiany planów środków specjalnych, powodujące zmniejszenie wpłat do budżetu w stosunku do ustaleń, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1, mogą być dokonywane za zgodą:
1)
Ministra Finansów - w zakresie środków specjalnych budżetu centralnego,
2)
organu finansowego prezydium właściwej rady narodowej - w zakresie środków specjalnych budżetów terenowych.
3.
Koszty ustalone w poszczególnych paragrafach planów środków specjalnych mogą być przez dysponenta przekraczane, jeżeli koszty te znajdują pokrycie w ponadplanowych dochodach lub w środkach nie wykorzystanych w innych paragrafach, pod warunkiem, że nie spowoduje to:
1)
zwiększenia osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu honorariów, chyba że przepisy szczególne zezwalają na takie zwiększenie,
2)
zmniejszenia wpłaty do budżetu.
4.
Jednostka nadrzędna może sobie zastrzec prawo wyrażania zgody na przekraczanie kosztów w stosunku do ustaleń planu środków specjalnych podległych dysponentów.
§  13.
1.
Jeżeli plan środków specjalnych przewiduje wpłatę nadwyżki do budżetu, dysponent dokonuje tych wpłat za I, II i III kwartał w ciągu 15 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał zaliczkowo do dnia 31 grudnia i ostatecznie w ciągu 5 dni po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego przez jednostkę nadrzędną.
2.
Należną wpłatę do budżetu za I, II i III kwartał oraz wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w takim stosunku do faktycznie osiągniętego dochodu, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych dochodów, przy czym przy ustalaniu wpłaty zaliczkowej za IV kwartał przyjmuje się za podstawę dochody osiągnięte do dnia 25 grudnia.
3.
Wpłatę ostateczną do budżetu za IV kwartał stanowi nadwyżka środków obrotowych ponad planowany na rok następny stan środków obrotowych na początek roku.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się również do środków specjalnych, których plany finansowe nie przewidywały wpłat do budżetu.
§  14.
Odstępstwa od zasad określonych w § 13 ust. 2-4 dopuszczalne są w uzasadnionych wypadkach na wniosek dysponenta za zgodą:
1)
jednostki nadrzędnej dysponenta - w zakresie wpłat do budżetu centralnego za I, II i III kwartał oraz wpłaty zaliczkowej za IV kwartał (§ 13 ust. 2),
2)
Ministra Finansów - w zakresie ostatecznych wpłat do budżetu centralnego za IV kwartał (§ 13 ust. 3 i 4),
3)
organu finansowego prezydium właściwej rady narodowej - w zakresie wpłat do budżetu terenowego (§ 13 ust. 2-4).
§  15.
1.
W razie niedokonania przez dysponenta wpłat do budżetu na zasadach ustalonych w § 13 i 14 bank dokona przelewu odpowiedniej kwoty na dochody budżetowe na podstawie zlecenia pokrycia należności budżetowych, wystawionego przez jednostkę nadrzędną dysponenta lub organ finansowy.
2.
Jednostki budżetowe, które nie dokonują w terminie wpłat do budżetu, przekazują na rachunek dochodów budżetowych odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej.
§  16.
Jeżeli w planach środków specjalnych przewiduje się dotację z budżetu, dysponent kredytów budżetowych przekazuje środki budżetowe na rachunek środków specjalnych w zależności od stopnia i postępu realizacji zadań objętych planem.
§  17.
1.
Jednostka budżetowa prowadzi księgowość oraz sporządza sprawozdania z wykonania planu środków specjalnych w ramach księgowości działalności podstawowej i zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.
2.
Obsługa administracyjna oraz księgowa środków specjalnych nie może powodować wydatków z tytułu osobowego lub bezosobowego funduszu płac.
3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach mogą być wprowadzone odstępstwa od zasady, o której mowa w ust. 2, za zgodą jednostek nadrzędnych w zakresie środków specjalnych budżetu centralnego i organów finansowych prezydiów właściwych rad narodowych w zakresie środków specjalnych budżetów terenowych.
§  18.
Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych kontrolują prawidłowość rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem z tytułu dysponowania środkami specjalnymi na podstawie zatwierdzonych planów finansowych i sprawozdań finansowych tych jednostek.

Przepisy szczególne.

§  19.
Środki specjalne typu 1 pochodzące z opłat uczniów i słuchaczy szkół wyższych za wyżywienie, nie wydatkowane wskutek niepełnego wykorzystania posiłków, mogą być przeznaczone na poprawę wyżywienia bez zwiększania jednak ilości dziennych posiłków.
§  20.
1.
Ministrowie określają w porozumieniu z Ministrem Finansów rodzaje działalności finansowanej ze środków specjalnych typu 4, jeżeli działalność ta nie została określona w załączniku.
2.
Dotacje udzielone przez wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (zarządy dróg lokalnych tych wydziałów) z rachunku środków specjalnych typu 4 powiatowym zarządom dróg lokalnych podlegają zwrotowi na rachunek środków specjalnych wydziałów komunikacji (zarządów dróg lokalnych tych wydziałów) w ciągu 5 dni po rozliczeniu zamówień ze zleceniodawcą.
§  21.
1.
Nadwyżki, o których mowa w § 13 ust. 1 uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, poz. 262, z 1969 r. Nr 44, poz. 349 i z 1972 r. Nr 54, poz. 289) oraz w § 8 ust. 1 uchwały nr 109 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 32, poz. 164), są przekazywane na rachunek środków specjalnych typu 8 w trybie i w terminach określonych przez jednostkę nadrzędną nad dysponentem środków specjalnych.
2.
W razie likwidacji środków specjalnych typu 7 z równoczesnym utworzeniem gospodarstwa pomocniczego typu D "Działalność badawczo-rozwojowa" saldo likwidowanego rachunku środków specjalnych podlega przelaniu na rachunek utworzonego gospodarstwa pomocniczego.
3.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku środków specjalnych typu 8 podlegają podziałowi zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwałach nr 108 i 109 Rady Ministrów, wymienionych w ust. 1.
4.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów nad kosztami środków specjalnych typu 9 następuje po zakończeniu roku na podstawie sprawozdania finansowego.
5.
Środki obrotowe w zakresie działalności finansowanej ze środków specjalnych typu 7-10 nie podlegają normowaniu.
6.
Jednostki budżetowe dysponujące środkami specjalnymi typu 7, 9 i 10 mogą zaciągać kredyty bankowe na działalność bieżącą finansowaną z tych środków na zasadach określonych przez bank.
§  22.
Minister Sprawiedliwości określa, które rodzaje dochodów i wydatków spośród wymienionych w załączniku dotyczą poszczególnych dysponentów środków specjalnych typu 13 i 15.
§  23.
1.
Środki obrotowe w zakresie działalności finansowanej ze środków specjalnych typu 21 nie podlegają normowaniu.
2.
Do środków specjalnych typu 21 nie stosuje się przepisu § 13 ust. 4.
§  24.
1.
Jednostki budżetowe budżetów terenowych dysponują środkami specjalnymi typu 22 za zgodą jednostki nadrzędnej bez stosowania trybu przewidzianego w § 2 ust. 2 i 3.
2.
Do środków specjalnych typu 22 nie stosuje się przepisu § 5. Zasady dokonywania wypłat ponad sumy zgromadzone na rachunku określają przepisy w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
3.
Do środków specjalnych typu 22 stosuje się odpowiednio przepisy § 23.
§  25.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1965 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 57, poz. 295, z 1966 r. Nr 34, poz. 175 i z 1969 r. Nr 38, poz. 316).
§  26.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Określenie typu Jednostki budżetowe uprawnione do dysponowania środkami specjalnymi Określenie dochodów Określenie kosztów (przeznaczenie nadwyżek)
liczbowe*) nazwa
1 2 3 4 5
1

(2+5)

Środki na zakup żywności 1) Internaty dla uczniów

szkół zawodowych i

ogólnokształcących

oraz dla słuchaczy

szkół wyższych

2) Ośrodki szkolenia

kursowego

3) Szpitale, sanatoria i

inne zakłady

lecznictwa

zamkniętego

4) Zakłady pomocy

społecznej

1. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 1 i 2:

1) opłaty za

wyżywienie

2) wpływy ze sprzedaży

odpadków

pokonsumpcyjnych

3) przyrost i

przychówek trzody

chlewnej

4) dary w naturze

5) dopłata z budżetu

do wyżywienia

personelu

2. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 3 i 4

- wpłaty z zysku

gospodarstw

pomocniczych tych

jednostek

Zakup żywności, a w zakresie środków specjalnych jednostek wymienionych w kolumnie 3 pkt 1 i 2 ponadto - zakup i utrzymanie tuczników
2

(30)

Poprawa warunków zdrowotności Ministerstwa (urzędy centralne) oraz wydziały prezydiów rad narodowych i jednostki budżetowe im podległe 1) Przelewy ZUS z tytułu

nie wykorzystanych

kredytów na zasiłki

chorobowe, o których

mowa w § 13 ust. 2

rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 16

marca 1963 r. w

sprawie zasad i trybu

ustalania wysokości

oraz rozliczania

kredytów na zasiłki

chorobowe z funduszów

ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. Nr

10, poz. 58)

2) Przelewy z rachunku

środków specjalnych

typu 2 innych

jednostek budżetowych

1) Inwestycje i remonty

oraz zakupy inwentarza

w zakresie wyposażania

placówek służby

zdrowia

2) Dotacje dla zakładów

pracy nie będących

jednostkami

budżetowymi na poprawę

warunków zdrowotności

- w wysokości

uzgodnionej z

dysponentem środków

specjalnych typu 2

3) Przelewy na rachunki

środków specjalnych

typu 2 innych

jednostek budżetowych

3

(10+20)

Poprawa warunków w szkołach, urządzeniach socjalnych i instytucjach wychowawczych 1) Szkoły podstawowe i

średnie oraz placówki

oświatowo-wychowawcze

2) Zakłady służby

zdrowia i zakłady

pomocy społecznej

3) Państwowe domy

dziecka, ośrodki

wychowawcze,

pogotowia opiekuńcze

i szkody specjalne

1) Dobrowolne wpłaty osób

fizycznych i prawnych

przeznaczone na

poprawę warunków

opieki i jakości

świadczeń

2) Opłaty za świadczone

usługi specjalne (np.

za przewóz dzieci do

szkół)

3) Dary w naturze

4) Dopłata z budżetu do

kosztów przewozu

dzieci do szkół

5) Wpłaty z zysku

gospodarstw

pomocniczych jednostek

budżetowych

wymienionych w

kolumnie 3 pkt 3

Koszty bieżące i inwestycje związane z poprawą warunków opieki i jakości świadczeń
*) Określenie liczbowe w nawiasie, podane informacyjnie, oznacza dotychczasowe typy środków specjalnych będących odpowiednikami środków specjalnych według nowej numeracji.
Określenie typu Jednostki budżetowe uprawnione do dysponowania środkami specjalnymi Określenie dochodów Określenie kosztów (przeznaczenie nadwyżek)
liczbowe* nazwa
1 2 3 4 5
4

(4+14 + gospodarstwo pomocnicze typu J)

Produkcja i usługi 1) Powiatowe zarządy

dróg lokalnych

2) Wydziały komunikacji

prezydiów

wojewódzkich rad

narodowych (zarządy

dróg lokalnych w tych

wydziałach)

3) Jednostki miejskiej

służby drogowej

4) Szkoły podstawowe i

średnie oraz placówki

oświatowo-wychowawcze

5) Zakłady pomocy

społecznej

6) Zakłady służby

zdrowia

7) Zakłady karne

8) Jednostki imiennie

określone przez

Ministra Finansów

1. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 1-3:

1) wpłaty

zleceniodawców za

wykonane roboty i

usługi

2) wpływy dotacji

celowych na

rachunek środków

specjalnych

powiatowych

zarządów dróg

lokalnych

3) zwroty dotacji

celowych przez

powiatowe zarządy

dróg lokalnych na

rachunek środków

specjalnych

wydziałów

komunikacji

prezydiów

wojewódzkich rad

narodowych

(zarządów dróg

lokalnych w tych

wydziałach)

2. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 4-8 -

dochody z produkcji i

usług w zakresie

działalności

określonej na

podstawie § 20

zarządzenia

1. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 1-3:

1) koszty związane z

wykonaniem robót

drogowych i

mostowych oraz

usług na rzecz

zleceniodawców

2) koszty zakupów

inwestycyjnych i

remontów sprzętu

drogowego

3) zwroty dotacji

celowych na

rachunek środków

specjalnych

wydziałów

komunikacji

prezydiów

wojewódzkich rad

narodowych

(zarządów dróg

lokalnych w tych

wydziałach)

4) dotacje celowe na

rachunek środków

specjalnych

powiatowych

zarządów dróg

lokalnych

5) wpłata do budżetu

2. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 4-8:

1) koszty produkcji i

usług w zakresie

działalności

określonej na

podstawie § 20

zarządzenia

2) wpłata do budżetu

(dotyczy jednostek

wymienionych w

kolumnie 3 pkt 5-8)

3) wpłata nadwyżek na

rachunek środków

specjalnych typu 21

(dotyczy jednostek

wymienionych w

kolumnie 3 pkt 4)

5

(13)

Scentralizowane akcje gospodarcze 1) Jednostki budżetowe

pełniące funkcje

zjednoczenia

wiodącego

2) Jednostki

administracji

gospodarczej będące

jednostkami

budżetowymi

3) Jednostki budżetowe

otrzymujące środki

pieniężne z funduszu

prewencyjnego

Towarzystwa

Ubezpieczeń i

Reasekuracji "Warta"

S.A.

4) Wydziały budżetowo-

gospodarcze prezydiów

powiatowych

(wojewódzkich) rad

narodowych w zakresie

finansowania

telefonizacji wsi

5) Wydziały rolnictwa i

leśnictwa prezydiów

powiatowych rad

narodowych

1) Opłaty uczestników

porozumień branżowych

2) Inne wpłaty na

sfinansowanie

scentralizowanych

akcji gospodarczych,

przewidzianych

odrębnymi przepisami

3) Wpłaty Towarzystwa

Ubezpieczeń i

Reasekuracji "Warta"

S.A. przewidziane

odrębnymi przepisami

4) Wpłaty na finansowanie

kosztów bieżących

telefonizacji wsi

pochodzące ze środków

PZU i innych

instytucji, funduszu

gminnego, nadwyżek i

dotacji budżetowych

oraz ze środków

ludności

5) Wpłaty na realizację

zadań w zakresie

upowszechniania i

wdrażania postępu w

rolnictwie; opłaty za

nabycie i użytkowanie

gruntów na cele

nierolnicze

1) Koszty wspólnych

przedsięwzięć

gospodarczych

2) Zwroty nie

wykorzystanych środków

wpłacającym

3) Koszty działalności

prewencyjnej,

przewidzianej

odrębnymi przepisami

4) Koszty bieżące

finansowania

telefonizacji wsi

5) Koszty działalności w

zakresie

upowszechniania i

wdrażania postępu w

rolnictwie: koszty

rekultywacji gruntów

rolnych

6) Jednostki budżetowe

finansujące wydatki

związane z udziałem

wystawców krajowych w

Międzynarodowych

Targach Poznańskich

7) Ministerstwa i

jednostki nadrzędne

nad inwestorami i

generalnymi

wykonawcami będące

jednostkami

budżetowymi

6) Wpłaty dotyczące

udziału w

Międzynarodowych

Targach Poznańskich

7) Przelew części

funduszu nagród w

wysokości określonej

przepisami w sprawie

nagradzania za

prawidłową i terminową

oraz przedterminową

realizację inwestycji

6) Koszty związane z

udziałem w

Międzynarodowych

Targach Poznańskich

7) Nagrody uznaniowe dla

szczególnie

wyróżniających się

pracowników,

uczestników procesu

inwestycyjnego,

przedsiębiorstw

współdziałających w

realizacji inwestycji

oraz ich jednostek

nadrzędnych

6

(17)

Środki ze sprzedaży złomu, surowców wtórnych i opakowań Jednostki budżetowe uprawnione do wypłacania wynagrodzenia za zbiórkę sprzedaż i zagospodarowanie surowców wtórnych (w tym również odpadów srebra), złomu, opakowań itp. Wpływy uzyskane za odprzedany złom, surowce wtórne i opakowania 1) Wynagrodzenia za

zbiórkę, sprzedaż i

zagospodarowanie

surowców wtórnych,

złomu i opakowań - w

wysokości określonej

odrębnymi przepisami

2) Wpłata do budżetu

środków pozostałych po

wypłaceniu

wynagrodzenia

7

(3)

Prace badawcze wynikające ze współpracy z jednostkami gospodarki uspołecznionej 1) Szkoły wyższe nie

prowadzące

gospodarstwa

pomocniczego typu D

2) Placówki naukowe

Polskiej Akademii

Nauk

1) Zapłata za prace

wykonywane na rzecz

zleceniodawców na

podstawie umów lub

zleceń

2) Zapłata z tytułu

sprzedaży prac

badawczych wykonanych

uprzednio bez umów lub

zleceń

- zgodnie z

obowiązującymi

przepisami w sprawie

współpracy szkół

wyższych i placówek

Polskiej Akademii Nauk

z jednostkami

gospodarki

uspołecznionej

1) Koszty prac

wykonywanych na

podstawie umów lub

zleceń

2) Wpłata do budżetu

równowartości kosztów

sprzedanych prac

badawczych wykonanych

uprzednio bez umów lub

zleceń

3) Wpłata nadwyżek na

rachunek środków

specjalnych typu 8

8

(9)

Nadwyżki pozostałe po wykonaniu prac badawczych 1) Szkoły wyższe

2) Placówki naukowe

Polskiej Akademii

Nauk

1) Wpłata nadwyżek z

rachunku środków

specjalnych typu 7

2) Wpłaty z zysku

(nadwyżki) gospodarstw

pomocniczych typu D

1) Zakup, koszty

wykonania lub remontu

aparatury i urządzeń

szkoły wyższej lub

placówki Polskiej

Akademii Nauk

2) Nagrody

3) Koszty związane z

realizacją zadań

socjalnych i

kulturalnych

9

(32)

Prace badawcze objęte problemami węzłowymi Jednostki badawcze, które zgodnie z planem koordynacyjnym rozwiązania problemu wykonują prace badawcze zaliczone do takiego problemu, a nie tworzą gospodarstwa pomocniczego dla wykonywania tych zadań**) Zapłata za wykonane prace 1) Koszty prac

2) Wpłata do budżetu

nadwyżki dochodów nad

kosztami

10

(33)

Prace badawcze wynikające ze współpracy z zagranicą Jednostki budżetowe wykonujące prace naukowo-badawcze z tytułu polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-badawczej Dochody określone w przepisach w sprawie prowadzenia i finansowania prac z tytułu polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-badawczej Koszty określone w przepisach wymienionych w kolumnie 4

**) dla szkół wyższych i placówek PAN właściwy jest typ 7

Określenie typu Jednostki budżetowe uprawnione do dysponowania środkami specjalnymi Określenie dochodów Określenie kosztów (przeznaczenie nadwyżek)
liczbowe*) nazwa
1 2 3 4 5
11

(7+8+11+31)

Wynajem lokali, urządzeń i sprzętu 1) Jednostki budżetowe

posiadające

urządzenia sportowe

lub turystyczne i

udostępniające je

innym użytkownikom

2) Jednostki budżetowe

udostępniające

sezonowo swoje lokale

innym użytkownikom

3) Państwowe szkoły

muzyczne I stopnia

4) Państwowe ogniska

muzyczne

5) Ministerstwo Nauki,

Szkolnictwa Wyższego

i Techniki

6) Ministerstwo Kultury

i Sztuki

7) Ministerstwo Zdrowia

i Opieki Społecznej

8) Główny Komitet

Kultury Fizycznej i

Turystyki

9) Szkoły wyższe

1. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 1:

1) opłaty za

korzystanie z

urządzeń i sprzętu

2) opłaty za karty

wstępu na teren

urządzeń sportowych

3) odszkodowania za

uszkodzenie

urządzeń i sprzętu

oraz za zagubienie

sprzętu

2. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 2:

1) opłaty za

zakwaterowanie i

wyżywienie

2) odszkodowanie za

uszkodzenie

urządzeń lub

sprzętu

3. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 3 i 4

- opłaty za użytkowanie

instrumentów

muzycznych i pomocy

naukowych

4. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 5-8

- przelewy ze środków

specjalnych typu 11

szkół wyższych

5. Szkoły wyższe:

1) opłaty za kwatery w

domach studenckich,

uzyskane od studentów,

którym nie zostały

przyznane całkowite

stypendia mieszkaniowe

2) dotacje ze środków

specjalnych typu 11

ministerstw

1. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 1:

1) koszty bieżące

związane z

użytkowaniem

urządzeń i sprzętu

przez instytucje i

osoby obce

2) wynagrodzenie

personelu obsługi

imprez i zawodów

sportowych

3) wpłata do budżetu

2. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 2:

1) koszty osobowe i

rzeczowe związane z

zakwaterowaniem i

wyżywieniem osób

korzystających z

pomieszczeń

2) wpłata do budżetu

3. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 3 i 4

- zakup i konserwacja

instrumentów

muzycznych, zakup nut

i innych pomocy

szkolnych

4. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 5-8:

1) przelewy na

rachunki środków

specjalnych typu 11

szkół wyższych

2) koszty

organizowanych

przez ministerstwa

akcji socjalnych i

wychowawczych

studentów szkół

wyższych

5. Szkoły wyższe:

1) koszty osobowe i

rzeczowe akcji

wychowawczych i

socjalnych

studentów szkół

wyższych

2) przelewy na

rachunki środków

specjalnych typu 11

ministerstw

12

(6)

Środki dla warsztatów szkolnych 1) Ministerstwo Oświaty

i Wychowania

2) kuratoria okręgów

szkolnych

3) Ministerstwo

Przemysłu Ciężkiego

4) Ministerstwo

Przemysłu Maszynowego

5) Ministerstwo

Górnictwa i

Energetyki

1. Ministerstwo Oświaty i

Wychowania - przelewy

za środków specjalnych

typu 12, będących w

dyspozycji kuratoriów

okręgów szkolnych

2. Kuratoria okręgów

szkolnych:

1) wpłaty warsztatów

szkolnych będących

gospodarstwami

pomocniczymi z

tytułu:

a) części zysku

b) amortyzacji

c) nadwyżki

funduszu

własnego w

obrocie

1. Ministerstwo Oświaty i

Wychowania - przelewy

na rachunki środków

specjalnych typu 12

kuratoriów okręgów

szkolnych,

przeznaczone na cele

określone w ust. 2 pkt

1

2. Kuratoria okręgów

szkolnych:

1) dotacje dla

warsztatów

szkolnych będących

gospodarstwami

pomocniczymi,

przeznaczone na:

a) pokrycie strat

oraz niedoboru

funduszu

własnego w

obrocie

b) inwestycje i

kapitalne

remonty

c) nagrody oraz

akcję socjalno-

kulturalną

2) wpłaty pozostałości

środków pieniężnych

po zlikwidowanych

warsztatach

szkolnych będących

gospodarstwami

pomocniczymi

3) środki otrzymane z

rachunku środków

specjalnych typu 12

Ministerstwa

Oświaty i

Wychowania

3. Ministerstwo Przemysłu

Ciężkiego,

Ministerstwo Przemysłu

Maszynowego oraz

Ministerstwo Górnictwa

i Energetyki - dochody

określone wyżej w ust.

2 pkt 1 i 2

2) przelewy na rachunek środków specjalnych typu 12 Ministerstwa Oświaty i Wychowania

3) przelewy na rachunek środków specjalnych typu 21 szkół zawodowych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia

3. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Przemysłu Maszynowego oraz Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - koszty określone wyżej w ust. 2 pkt 1

13

(10+20+27+28)

Rozbudowa gospodarstw pomocniczych, poprawa warunków kulturalno-oświatowych i socjalnych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa i zakładów dla nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości i z jego upoważnienia:

1) Centralny Zarząd

Zakładów Karnych i

jednostki podległe

2) sądy wojewódzkie

3) zakłady dla

nieletnich

1) Wpłaty gospodarstw

pomocniczych

2) Wpłaty części funduszu

zakładowego

przedsiębiorstw

3) Opłaty za korzystanie

z urządzeń socjalnych

i kulturalno-

oświatowych

4) Wpływy środków ze

związków zawodowych

lub innych instytucji

5) Wpłaty i dotacje

otrzymane od jednostek

organizacyjnych

dysponujących środkami

specjalnymi typu 13

1) Przelewy na rachunek

gospodarstw

pomocniczych z

przeznaczeniem na

zwiększenie funduszu

własnego w obrocie

oraz na inwestycje i

kapitalne remonty

2) Koszty działalności

kulturalno-oświatowej

i socjalnej

3) Koszty szkolenia

kursowego osób

umieszczonych w

zakładach i

pracowników

4) Nagrody dla skazanych

i wychowanków zakładów

oraz dla pracowników i

funkcjonariuszów

5) Koszty budownictwa

mieszkaniowego i

socjalnego

6) Przelewy na rachunek

zakładu budżetowego

(wczasy pracownicze)

7) Przelewy na rzecz

jednostek

organizacyjnych

dysponujących środkami

specjalnymi typu 13

14

(29)

Konwój i nadzór więźniów oraz usługi Zakłady karne Opłaty przedsiębiorstw i jednostek państwowych za usługi wykonywane w godzinach pozasłużbowych przez funkcjonariuszów służby więziennej przy konwoju i nadzorze oraz za usługi w formie pracy nakładczej 1) Koszty osobowe oraz

inne koszty bieżące

związane z produkcją

nakładczą

2) Wpłata do budżetu

15

(15)

Środki na pomoc postpenitencjarną i zwalczanie przestępczości Ministerstwo Sprawiedliwości i z jego upoważnienia:

1) Centralny Zarząd

Zakładów Karnych i

jednostki podległe

2) sądy powszechne

3) zakłady dla

nieletnich

1) Wpłaty 5% potrąceń z

wynagrodzeń za pracę

osób umieszczonych w

zakładach karnych i

aresztach śledczych

oraz w zakładach dla

nieletnich

2) Wpłaty i dotacje

otrzymane od jednostek

organizacyjnych

dysponujących środkami

specjalnymi typu 15

1) Koszty zadań zleconych

organizacjom

społecznym

2) Dotacje dla zakładu

budżetowego "Domy

okresowego pobytu"

3) Świadczenie pomocy

postpenitencjarnej dla

osób opuszczających

zakłady karne i

zakłady dla nieletnich

oraz dla rodzin tych

osób, znajdujących się

w ciężkich warunkach

materialnych

4) Udzielenie pomocy

osobom pokrzywdzonym

przestępstwem bądź ich

rodzinom

5) Koszty rozwijania

nowych form zwalczania

przestępczości i

zapobiegania jej

6) Koszty prowadzenia

ośrodków kuratorskich

pracy z młodzieżą

7) Koszty budowy,

adaptacji i rozbudowy

domów okresowego

pobytu

8) Przelewy na rzecz

jednostek

organizacyjnych

dysponujących środkami

specjalnymi typu 15

16

(22)

Imprezy i reklamy radia i telewizji Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" oraz podległe rozgłośnie i ekspozytury 1) Opłaty za wstęp na

imprezy kulturalno-

artystyczne

2) Opłaty za audycje

reklamowe

3) Opłaty za koncerty

życzeń

4) Opłaty za inne usługi

1) Koszty osobowe i

rzeczowe imprez i

reklam

2) Nagrody konkursowe na

organizowanych

imprezach kulturalnych

3) Wpłata do budżetu

17

(1)

Fundusz autorski Ministerstwo Kultury i Sztuki Wpłaty państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw wydawniczych Dodatkowe wynagrodzenia autorów i stypendia literackie
18

(25)

Stypendia fundowane Szkoły wyższe Wpłaty ze środków własnych instytucji fundujących stypendia Stypendia studenckie
19

(24)

Środki z totalizatora sportowego 1) Główny Komitet

Kultury Fizycznej i

Turystyki

2) Terenowe komitety

kultury fizycznej i

turystyki

3) Inne jednostki

budżetowe otrzymujące

środki z

przedsiębiorstwa

państwowego

"Totalizator

Sportowy" lub ze

środków specjalnych

typu 19, będących w

dyspozycji komitetów

kultury fizycznej i

turystyki

1) Przelewy środków z

przedsiębiorstwa

"Totalizator Sportowy"

2) Przelewy z rachunków

środków specjalnych

typu 19

1) Koszty inwestycji i

remontów urządzeń

sportowych

2) Koszty zakupu sprzętu

sportowego

3) Pomoc w zakresie

konserwacji obiektów i

urządzeń sportowych

4) Koszty związane z

realizacją zadań w

zakresie wychowania

fizycznego i sportu

zlecanych organizacjom

społecznym

5) Przelewy na rachunki

środków specjalnych

typu 19 innych

jednostek budżetowych

20

(16)

Mienie gminne Naczelnicy gmin w województwach określonych przez Ministra Finansów Dochody z mienia gminnego Koszty związane z realizacją zadań określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 i z 1970 r. Nr 7, poz. 57)
21 Środki na zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 1) Kuratoria okręgów

szkolnych

2) Wydziały oświaty i

kultury (inspektoraty

oświaty) prezydiów

rad narodowych

stopnia powiatowego

3) Szkoły i placówki

oświatowo-wychowawcze

nadzorowane przez

Ministerstwo Oświaty

i Wychowania

4) Szkoły zawodowe

podległe Ministrom

Przemysłu Ciężkiego,

Przemysłu

Maszynowego,

Górnictwa i

Energetyki oraz

Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego

5) Szkoły wyższe

podległe Ministrowi

Nauki, Szkolnictwa

Wyższego i Techniki

1. Kuratoria okręgów

szkolnych:

1) środki przekazane z

budżetu centralnego

resortu oświaty i

wychowania

przeznaczone na

politechnizację

2) przelew nadwyżek z

rachunków środków

specjalnych typu 4

3) wpłaty zakładów

pracy z tytułu

odpłatności za

pracę uczniów i

wychowanków

2. Wydziały oświaty i

kultury (inspektoraty

oświaty) prezydiów rad

narodowych stopnia

powiatowego - środki

otrzymane z rachunku

środków specjalnych

typu 21 kuratoriów

okręgów szkolnych

3. Szkoły i placówki

oświatowo-wychowawcze

nadzorowane przez

Ministerstwo Oświaty i

Wychowania:

1) środki otrzymane z

rachunku środków

specjalnych typu 21

kuratoriów okręgów

szkolnych lub

wydziałów oświaty i

kultury

(inspektoratów

oświaty) prezydiów

rad narodowych

stopnia powiatowego

2) środki otrzymane z

rachunku środków

specjalnych typu 12

3) nie wykorzystane

kredyty budżetowe

na zakup pomocy

naukowych i

dydaktycznych

4) dobrowolne wpłaty

osób fizycznych i

prawnych

przeznaczone na

zakup pomocy

naukowych oraz

sprzętu i

wyposażenia

4. Szkoły zawodowe

podległe Ministrom

Przemysłu Ciężkiego,

Przemysłu Maszynowego

Górnictwa i Energetyki

oraz Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnego -

wpłaty zakładów pracy

z tytułu odpłatności

za pracę uczniów i

wychowanków 5. Szkoły

wyższe podległe

Ministrowi Nauki,

Szkolnictwa Wyższego i

Techniki:

1) nie wykorzystane

kredyty budżetowe

na zakup pomocy

naukowych i

dydaktycznych

2) dobrowolne wpłaty

osób fizycznych i

prawnych

przeznaczone na

zakup pomocy

naukowych oraz

sprzętu i

wyposażenia

1. Kuratoria okręgów

szkolnych - przelewy

na rachunki środków

specjalnych typu 21

wydziałów oświaty i

kultury (inspektoratów

oświaty) prezydiów rad

narodowych stopnia

powiatowego oraz szkół

i placówek oświatowo-

wychowawczych

podległych kuratoriom

okręgów szkolnych

2. Wydziały oświaty i

kultury (inspektoraty

oświaty) prezydiów rad

narodowych stopnia

powiatowego - przelewy

na rachunki środków

specjalnych typu 21

szkół i placówek

oświatowo-

wychowawczych

3. Jednostki wymienione w

kolumnie 3 pkt 3-5 -

zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych oraz

wyposażenia i sprzętu

wykorzystywanego w

procesie nauczania

22 Wynalazczość Jednostki budżetowe Dochody określone w przepisach w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej Koszty określone w przepisach wymienionych w kolumnie 4

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021