Utworzenie zjednoczeń technicznej obsługi rolnictwa oraz Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi Rolnictwa.

UCHWAŁA Nr 294
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1973 r.
w sprawie utworzenia zjednoczeń technicznej obsługi rolnictwa oraz Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi Rolnictwa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Tworzy się zjednoczenia technicznej obsługi rolnictwa w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, zwane dalej "zjednoczeniami", przez przekształcenie dotychczasowych wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
§  2.
1.
W zjednoczeniach są zgrupowane przedsiębiorstwa państwowe, zgrupowane dotychczas w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz w Zjednoczeniu Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę.
2.
W zjednoczeniach mogą być zgrupowane inne przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne.
§  3.
Przedmiotem działania zjednoczeń jest realizacja zadań w zakresie technicznej obsługi i elektryfikacji rolnictwa, a w szczególności:

- wykonywanie obsługi technicznej, napraw specjalistycznych i bieżących, obsługa gwarancyjna ciągników, maszyn rolniczych oraz środków transportu rolniczego,

- regeneracja części zamiennych i przygotowanie zespołów wymiennych,

- przygotowanie oprzyrządowania obsługowo-naprawczego,

- montaż urządzeń elektryfikacji rolnictwa,

- świadczenie usług instalacyjno-montażowych i remontowych,

- przygotowanie kadr dla zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa.

§  4.
Zjednoczenia działają według zasad rozrachunku gospodarczego i objęte są planem centralnym.
§  5.
Koszty utrzymania zjednoczeń pokrywane są z wpłat zgrupowanych przedsiębiorstw.
§  6.
1.
Tworzy się organizację gospodarczą pod nazwą: Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa, zwany dalej "Centralnym Zarządem", przez przekształcenie Zjednoczenia Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę, oraz nadaje się temu Centralnemu Zarządowi uprawnienia ogólnokrajowego zjednoczenia.
2.
Siedzibą Centralnego Zarządu jest m. st. Warszawa.
§  7.
1.
W Centralnym Zarządzie są zrzeszone zjednoczenia technicznej obsługi rolnictwa oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do uchwały.
2.
Centralnemu Zarządowi mogą być podporządkowane inne jednostki organizacyjne.
§  8.
Przedmiotem działania Centralnego Zarządu jest organizowanie i koordynacja całokształtu działalności w zakresie technicznej obsługi i elektryfikacji rolnictwa poprzez zjednoczenia i inne jednostki organizacyjne zrzeszone w Centralnym Zarządzie.
§  9.
1.
Centralny Zarząd podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru.
2.
Centralny Zarząd działa według zasad rozrachunku gospodarczego i objęty jest planem centralnym.
§  10.
Koszty utrzymania Centralnego Zarządu pokrywane są z wpłat przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniach oraz z wpłat innych jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Zarządzie.
§  11.
Minister Rolnictwa sprawuje nadzór nad Centralnym Zarządem oraz zjednoczeniami.
§  12.
Minister Rolnictwa:
1)
nada Centralnemu Zarządowi statut w trybie obowiązujących przepisów,
2)
przedłoży do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów ramowy statut zjednoczenia technicznej obsługi rolnictwa.
§  13.
1.
Centralny Zarząd oraz zjednoczenia prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w uchwale nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166).
2.
Do Centralnego Zarządu, zjednoczeń oraz zgrupowanych w tych zjednoczeniach przedsiębiorstw mają zastosowanie przepisy uchwały nr 383 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie zasad organizacji funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 69, poz. 327, z 1969 r. Nr 10, poz. 93, z 1970 r. Nr 40, poz. 193 i z 1971 r. Nr 26, poz. 166).
§  14.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa do dostosowania i wprowadzenia w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dla pracowników Centralnego Zarządu, zjednoczeń i zgrupowanych w nich przedsiębiorstw systemu płac obowiązującego w przemyśle i budownictwie.
§  15.
1.
Wojewodowie w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa przeniosą nakłady inwestycyjne na rozwój zaplecza przedsiębiorstw zgrupowanych w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz inne środki przewidziane w planach terenowych na lata 1974-75 dla tych przedsiębiorstw do planu centralnego Ministerstwa Rolnictwa.
2.
Minister Finansów dokona na wniosek Ministra Rolnictwa odpowiednich zmian w budżecie centralnym Ministerstwa Rolnictwa oraz w budżetach terenowych rad narodowych na 1974 r.
§  16.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie uchwały w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa przechodzą do pracy w zjednoczeniach technicznej obsługi rolnictwa.
§  17.
Centralny Zarząd sprawuje funkcje zjednoczenia wiodącego w zakresie rozwoju zaplecza mechanizacji rolnictwa i usług remontowych sprzętu rolniczego na zasadach określonych w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski z 1965 r. Nr 33, poz. 178 i z 1969 r. Nr 3, poz. 23).
§  18.
W uchwale nr 328 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 1 po wyrazach "budownictwa wodnego" dodaje się wyrazy "oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę",
b)
w ust. 2 po wyrazach "urządzeń przeciwpowodziowych" dodaje się wyrazy "urządzeń zaopatrzenia rolnictwa w wodę";
2)
w § 10:
a)
w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy "oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę",
b)
w ust. 2 po wyrazach "budownictwa wodnego" dodaje się wyrazy "oraz zaopatrzenia rolnictwa w wodę".
§  19.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zadań powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa (Monitor Polski Nr 14, poz. 50),
2)
uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1969 r. w sprawie połączenia Zjednoczenia Elektryfikacji Rolnictwa i Zjednoczenia Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę.
§  20.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZRZESZONYCH W CENTRALNYM ZARZĄDZIE TECHNICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA

1. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Białymstoku,

2. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Bydgoszczy,

3. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Gdańsku,

4. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Katowicach,

5. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach,

6. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Koszalinie,

7. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Krakowie,

8. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie,

9. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Łodzi,

10. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Olsztynie,

11. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Opolu,

12. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Poznaniu,

13. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Rzeszowie,

14. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie,

15. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Warszawie,

16. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa we Wrocławiu,

17. Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Zielonej Górze,

18. Biuro Studiów i Projektów Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w wodę "Elwod-Projekt" w Warszawie,

19. Zakład Doświadczalny Technologii Napraw Traktorów i Silników Spalinowych w Zdżarach.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021