Zasady odstępowania zwierzyny ubitej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 3 października 1973 r.
w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Uprawniony do wykonywania polowania, zwany dalej "myśliwym", przybywający na polowanie na tereny leśne o powierzchni powyżej 200 ha, obowiązany jest przedstawić we właściwym nadleśnictwie lub leśnictwie albo u właściwego zarządcy terenu upoważnienie do odstrzału zwierzyny, a po zakończeniu polowania zgłosić jego wynik ze wskazaniem miejsca znajdowania się upolowanej zwierzyny grubej w celu umożliwienia stwierdzenia, czy odstrzał został wykonany zgodnie z upoważnieniem.
2.
Zarządca obwodu łowieckiego lub terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego zobowiązany jest przydzielić myśliwemu przybywającemu na tereny leśne przewodnika.
§  2.
1. 1
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich lub terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich obowiązani są dostarczyć do punktów skupu wszystkie ubite łosie, jelenie - byki i łanie, daniele - byki i łanie, muflony, co najmniej 80% jeleni - cieląt, danieli - cieląt, sarn i dzików oraz co najmniej 60% zajęcy.
2.
Gatunki i ilości zwierzyny nie wymienione w ust. 1 mogą być odstąpione myśliwym po pobraniu ustalonych opłat.
§  3.
1.
Myśliwy, który na terenie obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawienia, nie wydzierżawionego lub terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego dokonał odstrzału łosia, jelenia, dzika, sarny, daniela lub muflona, obowiązany jest po wypatroszeniu i należytym zabezpieczeniu tuszy przekazać ją bezzwłocznie zarządcy obwodu łowieckiego lub terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego. Zdobyte trofeum stanowi własność myśliwego.
2. 2
Wysokość opłat za odstrzał zwierzyny ponoszonych przez myśliwego oraz kwot dla myśliwego za pozyskaną zwierzynę określa załącznik do zarządzenia.
3. 3
W razie gdy wartość tuszy uzyskana z punktu skupu jest niższa niż wysokość kwoty dla myśliwego za pozyskaną zwierzynę, wypłaca się tylko kwotę w wysokości odpowiadającej wartości tuszy.
4.
Jeżeli tusza zwierzyny z winy myśliwego ulegnie zepsuciu, kwot określonych w załączniku nie wypłaca się.
5. 4
W razie dokonania przez myśliwego odstrzału niezgodnie z posiadanym upoważnieniem stosuje się przepisy w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
§  4.
1.
Wysokość kwot wypłacanych myśliwym za zwierzynę ubitą w dzierżawionych obwodach łowieckich, zasady postępowania z pozyskaną zwierzyną oraz szczegółowe zasady jej odstępowania z uwzględnieniem przepisów § 2 ustalają dzierżawcy obwodów łowieckich.
2.
Na terenie obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia na ośrodki hodowlane, prowadzone przez państwowe gospodarstwa rolne lub Polski Związek Łowiecki, zasady postępowania z pozyskaną zwierzyną drobną oraz szczegółowe zasady jej odstępowania, z uwzględnieniem przepisów § 2, ustala Minister Rolnictwa po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 10 listopada 1971 r. w sprawie odstrzału zwierzyny, opłat oraz zasad odstępowania (Monitor Polski Nr 54, poz. 358).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ KWOT WYPŁACANYCH MYŚLIWYM ZA ZWIERZYNĘ POZYSKANĄ I OPŁAT ZA ODSTRZAŁ ZWIERZYNY

Lp. Gatunek zwierzyny Kwota dla myśliwego za pozyskaną zwierzynę zł Opłata za odstrzał zwierzyny zł
1 Łosie byki o wadze tuszy powyżej 200 kg - 2.000*)
2 Łosie byki badylarze o wadze tuszy poniżej 200 kg, klempy i łoszaki 1.500 -
3 Jelenie byki o wadze tuszy powyżej 100 kg, a na terenie Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych w Białymstoku, Krakowie, Krośnie i Olsztynie powyżej 120 kg - 1.000*)
4 Jelenie byki o wadze tuszy poniżej 100 kg, a na terenie Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych w Białymstoku, Krakowie, Krośnie i Olsztynie poniżej 120 kg, łanie i cielęta 1.500 -
5 Daniele byki - 1.000*)
6 Daniele łanie i cielęta 500 -
7 Sarny rogacze (z wyjątkiem guzikarzy) - 300*)
8 Sarny rogacze guzikarze, kozy i koźlęta 500 -
9 Muflony tryki - 3.000
10 Rysie - 3.000
11 Dziki do 30 kg 2.000 -
12 Dziki od 31 do 50 kg 1.500 -
13 Dziki od 51 do 75 kg 1.000 -
14 Dziki powyżej 75 kg 500 -
15 Głuszce - 3.000
16 Cietrzewie - 100
17 Zające, bażanty - 50
18 Kuropatwy, kaczki - 20
*) Dopłata za trofeum medalowe:

medal brązowy - 1.000 zł

medal srebrny - 2.000 zł

medal złoty - 3.000 zł

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 sierpnia 1977 r. (M.P.77.22.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1977 r.
2 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 5 marca 1980 r. (M.P.80.9.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 17 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1981 r.

3 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 5 marca 1980 r. (M.P.80.9.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 17 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1981 r.

4 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 17 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1981 r.
5 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 sierpnia 1977 r. (M.P.77.22.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1977 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 marca 1980 r. (M.P.80.9.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 1981 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021