Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej.

M.P.73.42.253
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.
Na podstawie art. 26 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia powołać Centralną Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Przewodniczący: Jerzy BAFIA
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Zastępcy Przewodniczącego: Bronisław OWSIANIK
Sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
Piotr STEFAŃSKI
Sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego,
Sekretarz: Zdzisław ŻANDAROWSKI
Członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR,
Członkowie: Edmund BORATYŃSKI
Szef Kancelarii Rady Państwa,
Stanisław CIOSEK
Przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej,
Jan JABŁONOWSKI
Rolnik ze wsi Jabłonowo-Wypychy,

Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sokołach, pow. Łapy,

Eugenia KULIŃSKA
Tkaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. St. Dubois w Łodzi,
Maria MILCZAREK
Przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich,
Władysław POPIOŁEK
Górnik kopalni "Dymitrow" w Bytomiu,
Irena SROCZYŃSKA
Sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych,
Bronisława STASZCZUK
Sekretarz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Produkcyjnych w Lublinie.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020