Detaliczna sprzedaż oraz świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.

UCHWAŁA Nr 198
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1973 r.
w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Uchwała dotyczy detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego, udzielanego przez Powszechną Kasę Oszczędności (PKO) i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (SOP).
§  2.
1.
Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ustala listę artykułów i usług sprzedawanych (świadczonych) na warunkach kredytu ratalnego oraz zasady i warunki sprzedaży (świadczenia) artykułów i usług objętych tą listą.
2.
Zasady i warunki ratalnej sprzedaży środków i narzędzi produkcji rolnej oraz ich listę ustala Minister Handlu Wewnętrznego i Usług na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
§  3.
Minister Finansów ustala zasady i warunki udzielania przez PKO i SOP kredytu dla ludności na zakupy ratalne w jednostkach gospodarki uspołecznionej i na opłacanie należności za usługi świadczone przez te jednostki oraz sposób zabezpieczania i warunki spłaty tego kredytu.
§  4.
1.
Kredyt ratalny oprocentowany jest w wysokości do 7,8% w stosunku rocznym, zależnie od okresu spłaty tego kredytu, z tym że oprocentowanie za cały okres spłaty jest pobierane w formie ryczałtu, płatnego jednorazowo z góry i obliczonego od kwoty udzielonego kredytu, przy zastosowaniu następujących stawek:
Okres spłaty kredytu

(w miesiącach)

Wysokość stawki ryczałtu od kwoty kredytu
do 6 2%
7 do 9 3%
10 do 12 4%
13 do 18 6%
19 do 24 8%
25 do 30 10%
31 do 36 12%
2.
Stawka ryczałtu od kredytu udzielonego inwalidom na zakup wózków inwalidzkich i samochodów osobowych na podstawie przydziału pojazdu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) wynosi 2,5% od kwoty kredytu bez względu na okres jego spłaty.
3.
Kwota ryczałtu nie może wynosić mniej niż 50 zł niezależnie od kwoty kredytu i okresu jego spłaty.
4.
Ryczałt jest pobierany i odprowadzany do PKO (SOP) przez jednostkę dokonującą sprzedaży lub świadczącą usługi.
5.
W razie całkowitej spłaty kredytu w okresie, do którego ma zastosowanie stawka ryczałtu niższa od stawki, według której ryczałt pobrano, PKO (SOP) udziela kredytobiorcy bonifikaty w wysokości różnicy między ryczałtem pobranym a ryczałtem wynikającym ze skrócenia okresu spłaty.
6.
Od kredytu postawionego w stan natychmiastowej wymagalności PKO (SOP) pobiera dodatkowe odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym za czas do upływu umownego okresu spłaty całości kredytu. Po upływie tego okresu PKO (SOP) pobiera od nie spłaconej części kredytu odsetki za zwłokę w wysokości 12% w stosunku rocznym.
§  5.
Minister Finansów może zmieniać określone w § 4 ust. 1 stawki ryczałtu od kwoty kredytu ratalnego, przedłużać okresy spłaty tego kredytu oraz ustalać zasady konwersji nie spłaconego kredytu z kredytem zaciągniętym poprzednio przez tę samą osobę.
§  6.
Traci moc uchwała nr 286 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie sprzedaży dla ludności na warunkach kredytu ratalnego niektórych artykułów przemysłowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, zmieniona uchwałą nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021