Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 24 lipca 1973 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz trybu jej nadawania.

Na podstawie § 6 uchwały nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" (Monitor Polski Nr 32, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1.
Opis i wzór odznaki ustala załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:
1)
przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - w stosunku do pracowników zjednoczeń (jednostek równorzędnych) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz pracowników jednostek organizacyjnych prezydiów rad narodowych wszystkich stopni,
2)
dyrektorzy resortowych zjednoczeń (jednostek równorzędnych) - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska objętych planem terenowym,
3)
dyrektor Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Gospodarki Komunalnej - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) objętych planem centralnym.
2.
Wnioski o nadanie odznaki mogą również zgłaszać organizacje społeczne oraz instytucje działające w dziedzinach gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
§  3.
1.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska najpóźniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia odznaki.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do wyróżnienia, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko służbowe, posiadane odznaczenia państwowe i odznaki oraz rok ich przyznania, wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowe opisanie zasług ze wskazaniem stażu pracy oraz krótką charakterystykę postawy społecznej), opinię zakładowej organizacji związkowej oraz opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej i właściwego terenowo zarządu okręgu związku zawodowego.
§  4.
1.
Wręczenia odznaki wraz z dokumentem stwierdzającym jej nadanie dokonują Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) lub upoważnione przez nich osoby.
2.
Odznakę wręcza się w sposób uroczysty na akademiach organizowanych z okazji obchodów "Dnia Pracownika Komunalnego" lub w dniach mających szczególne znaczenie dla jednostki zatrudniającej wyróżnionych odznaką pracowników (jak obchody jubileuszu działalności tej jednostki, oddanie do eksploatacji szczególnie ważnych obiektów itp.).
§  5.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  6.
1.
Ewidencję odznak prowadzi Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach osobowych wyróżnionego pracownika.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OPIS I WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA"

Odznaka "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" stanowi kompozycję literniczą i jest umocowana na agrafce.

Rysunek odznaki znajduje się wyłącznie na stronie licowej i składa się z napisu "Zasłużony Pracownik" rozmieszczonego poziomo w górnej i dolnej części odznaki, utworzonego z liter w kolorze srebrnym oraz tła w kolorze czerwonym wykonanego w emalii. W środkowej części odznaki znajdują się słowa "Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", tłoczone wypukło w metalu.

Odznaka o wielkości 20 X 23 mm jest wykonana w tombaku, posrebrzana i oksydowana.

grafika

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021