Upoważnienie naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.

UCHWAŁA Nr 193
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 1973 r.
w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. 1
Upoważnia się:
1) 2
Ministra Sprawiedliwości do ustalania:
a)
ogólnych warunków umów komisu i umów agencyjnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
b) 3
ogólnych warunków umów sprzedaży, dostawy, komisu i umów agencyjnych w obrocie między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami towarami poszczególnych branż, jeżeli ze względu na specyfikę obrotu tymi towarami zachodzi potrzeba uregulowania ogólnych warunków umów odmiennie niż przewidują to przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 36, poz. 218 z 1974 r. Nr 9, poz. 65 i z 1976 r. Nr 29, poz. 128) lub przepisy wymienione pod lit. a),
c)
na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Geologii - ogólnych warunków umów o prace geologiczne i o wykonanie wierceń specjalnych na potrzeby górnictwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
d) 4
(skreślona);
2) 5
(skreślony);
3) 6
Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów o prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami prawnymi i fizycznymi;
4) 7
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska do ustalania:
a)
ogólnych warunków umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
b)
ogólnych warunków umów zawieranych przez dyrekcje inwestycji miejskich o realizację w trybie zastępstwa inwestycyjnego inwestycji budowlanych lub o pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie tych inwestycji między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
c) 8
ogólnych warunków umów o świadczenie usług komunalnych, zawieranych przez przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej z jednostkami gospodarki uspołecznionej;
5)
ministrów nadzorujących głównych wykonawców remontów maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego oraz ministrów nadzorujących jednostki organizacyjne zajmujące się głównie wynajmowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego do ustalania w miarę potrzeby ogólnych warunków umów o remont tych maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego albo o ich najem między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami;
6)
Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ustalania:
a) 9
ogólnych warunków umów składu towarów w chłodniach składowych, z wyjątkiem chłodni rybnych resortu handlu zagranicznego i gospodarki morskiej, między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
b)
ogólnych warunków lub wzorów umów kontraktacji zwierząt rzeźnych, produktów zwierzęcych i drobiu między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami;
7)
ministrów koordynujących działalność jednostek, dokonujących kontraktacji artykułów produkcji roślinnej, do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów kontraktacji tych artykułów między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami;
8)
Ministra Rolnictwa do ustalania:
a)
ogólnych warunków umów o wykonanie konserwacji i remontów w zakresie melioracji wodnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
b)
ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej a innymi osobami,
c)
ogólnych warunków i wzorów umów kontraktacji artykułów produkcji roślinnej, zawieranych przez kontraktujące niepaństwowe jednostki gospodarki uspołecznionej - z wyjątkiem jednostek, których działalność jest koordynowana przez innych ministrów - z jednostkami gospodarki uspołecznionej i innymi osobami;
9) 10
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministra Komunikacji i Ministra Przemysłu Maszynowego do ustalania - w zakresie sprawowanej przez nich funkcji koordynacji międzyresortowej - ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej ;
10) 11
Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej do ustalania:
a)
ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług rzeczoznawczo-kontrolnych związanych z obrotem z zagranicą między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami,
b)
wzorów umów sprzedaży ryb przez indywidualnych rybaków rybołówstwa morskiego jednostkom podległym Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, uprawnionym do skupu ryb;
11) 12
(skreślony);
12) 13
Ministra Gospodarki Materiałowej do ustalania ogólnych warunków umów o świadczenia usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami.
2. 14
Ogólne warunki umów wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b) są ustalane - na wniosek ministrów nadzorujących głównych producentów lub głównych odbiorców towarów poszczególnych branż, ministrów nadzorujących jednostki dokonujące skupu albo Ministra Gospodarki Materiałowej - w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami oraz po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Gospodarki Materiałowej i Prezesem Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, a także z zarządami zainteresowanych centralnych związków spółdzielni.
3.
Ogólne warunki i wzory umów wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a), c) i d) i pkt 3-10 są ustalane odpowiednio w porozumieniu i po uzgodnieniu z organami wskazanymi w ust. 2 w zakresie ich właściwości, a jeżeli dotyczą usług dla ludności - ponadto po uzgodnieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych.
4. 15
Ogólne warunki umów wymienione w ust. 1 pkt 2 są ustalane w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami i Prezesem Państwowego Arbitrażu Gospodarczego.
§  2.
W wypadkach spornych lub wątpliwych właściwość do wydania ogólnych warunków umów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5, 7 i 9 ustala Prezes Rady Ministrów.
§  3.
1.
Tracą moc;
1)
uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109, z 1969 r. Nr 36, poz. 270 i z 1972 r. Nr 13, poz. 92),
2)
uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania wzorów umów kontraktacji w zakresie produkcji roślinnej (Monitor Polski Nr 1, poz. 5),
3)
uchwała nr 323 Rady Ministrów z dnia 8 października 1966 r. w sprawie upoważnienia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Żeglugi do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski z 1966 r. Nr 56, poz. 273 i z 1969 r. Nr 36, poz. 271),
4)
uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Komunikacji do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 32, poz. 149),
5)
uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1969 r. w sprawie upoważnienia Ministra Gospodarki Komunalnej do ustalania ogólnych warunków umów o realizację inwestycji budowlanych zawieranych przez dyrekcje inwestycji miejskich oraz wojewódzkie dyrekcje inwestycji miejskich (Monitor Polski Nr 32, poz. 236),
6)
uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie upoważnienia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ustalania ogólnych warunków umów składu towarów w chłodniach składowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 169),
7)
§ 8 pkt 1 uchwały nr 9 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie produkcji, poprawy jakości i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz w sprawie zasad gospodarowania tą odzieżą (Monitor Polski Nr 7, poz. 44).
2. 16
Pozostają w mocy przepisy wydane na podstawie uchwał wymienionych w ust. 1.
3. 17
(skreślony).
§  4.
Zarządzenia ustalające ogólne warunki umów podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 154 z dnia 24 lipca 1982 r. (M.P.82.19.161) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) skreślona przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 uchwały nr 48 z dnia 29 marca 1985 r. (M.P.85.7.53) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 kwietnia 1985 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr 59 z dnia 11 kwietnia 1987 r. (M.P.87.13.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 kwietnia 1987 r.
7 § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
8 § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
9 § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. f) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
10 § 1 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
11 § 1 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. g) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
12 § 1 ust. 1 pkt 11 skreślony przez § 7 ust. 2 uchwały nr 17 z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi (M.P.83.7.44) z dniem 3 marca 1983 r.
13 § 1 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. h) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
14 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
15 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
16 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.
17 § 3 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwały nr 132 z dnia 12 września 1978 r. (M.P.78.31.114) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 1978 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021