Ustalanie norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 15 stycznia 1973 r.
w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przy przechowywaniu w magazynach i wydawaniu z magazynów spirytusu stosuje się normy ubytków naturalnych zawarte w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 6 kwietnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych spirytusu w magazynowaniu (Monitor Polski Nr 30, poz. 396).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH SPIRYTUSU PODCZAS PRZECHOWYWANIA W MAGAZYNACH I WYDAWANIA Z MAGAZYNÓW.

§  1.
Przedmiotem normy są ubytki naturalne spirytusu, bez względu na gatunek i moc, podczas przechowywania w magazynach, w obrocie wewnątrz przedsiębiorstwa i wydawania na zewnątrz przedsiębiorstwa.
§  2.
Ubytki naturalne są to straty spirytusu powstałe na skutek parowania i ulatniania oraz czynności manipulacyjnych.
§  3.
Jakość i warunki, jakim powinien odpowiadać spirytus w momencie przyjmowania do magazynów, określają normy jakościowe.
§  4.
1.
Wysokość ubytków naturalnych w procentach w stosunku do dziennych pozostałości spirytusu podczas przechowywania w magazynach oraz w stosunku do każdorazowo wydanej ilości spirytusu z magazynów określa tabela.
2.
Podane w tabeli normy ubytków naturalnych odnoszą się do spirytusu przechowywanego w zbiornikach wolno stojących i obudowanych oraz w beczkach, niezależnie od pory roku.
3.
Wysokości ubytków naturalnych określone w tabeli są wielkościami maksymalnymi.
§  5.
W razie powstania ubytków nie ujętych niniejszymi przepisami, ubytki rozliczać należy w trybie ustalonym dla niedoborów nadzwyczajnych.
§  6.
Szczegółowe normy ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów określa następująca tabela:
Miejsce powstawania ubytku naturalnego Wartość ubytku naturalnego w % Jednostka odniesienia
przechowywanie 0,0007 dziennie od dziennych pozostałości
w obrocie wewnątrz przedsiębiorstwa 0,025 od każdorazowo wydanej ilości
wydawanie na zewnątrz przedsiębiorstwa 0,09 od każdorazowo wydanej ilości

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021